Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat GAVRILIȚĂ Lucia

Conducător ştiinţific ȘLEAHTIȚCHI Mihai, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat D 511.03-22-14

Tema tezei: Rolul „Group Movie Therapy” în gestionarea nivelului de stres la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii

Specialitatea: 511.03 – PSIHOLOGIE SOCIALĂ

data: 27.06.2022

Ora: 13:00

Local: sala 212, Institutul de Științe ale Educației (mun. Chișinău, str. Doina 104, MD-2059) 

 

Teza de doctorat și rezumatul tezei poate fi consultată la biblioteca Institutului de Științe ale Educației şi pe pagina web a ANACEC.

 

Principalele publicații științifice ale autorului la tema tezei:

 1. GAVRILIŢĂ L. Percepții pozitive în îngrijirea copiilor cu dizabilități. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Optimizarea Învățământului în Contextul Societății Bazate pe Cunoaștere”, IŞE, 2-3 noiembrie 2012, Chișinău 2012, p. 377-380.
 2. GAVRILIŢĂ, L. Abordarea tabloului clinic al formelor de afecţiuni neuromotorii. În: Revista de Psihologie şi Asistenţă socială, nr. 1, (50), 2018, p. 20-36; ISSN 1857-0224.
 3. GAVRILIŢĂ, L. Implicații ale stresului parental ca reacţie  în procesul de educaţie a copilului cu afecţiuni neuromotorii (în curs de apariție).
 4. GAVRILIŢĂ, L. Procesul de reglare emoţională: precizări conceptuale. În: Revista de Psihologie, Pedagogie specială şi Asistenţă socială, nr. 3 (52), 2018, p. 125-135; ISSN 1857-0224.
 5. GAVRILIŢĂ, L. Profilul psihosocial al copilului cu afecţiuni neuromotorii. În: Materialele conferinței științifico – practice cu participare internațională „Inovații pedagogice în era digitală”, ediția a VIII-a, din 27 noiembrie 2020, Chişinău: IFC, 2020. p. 134-138 p. ISBN 978-9975-3405-1-9.
 6. GAVRILIŢĂ, L. Relevanţa grupului de suport  în contextul intervenţiei „GROUP MOVIE THERAPY”. În: Psihologie-revistă ştiinţifico-practică, nr. 1-2 (32). 2018, p. 51-61, ISSN 1857-2502; ISSNE 2537-6276, Categoria B.
 7. GAVRILIŢĂ, L. Semnificaţii istorice şi interdisciplinare ale stresului. În: Univers pedagogic revista ştiinţifică de pedagogie şi psihologie, nr.4 (56), 2017, p.59-65, ISSN 1811-5470
 8. GAVRILIŢĂ, L. Strategia GMT în gestionarea stresului la mamele copiilor cu afecţiuni neuromotorii. În: Didactica Pro…, Revistă de teorie și practică educațională, nr. 2-3 (120-121) iunie, 2020, p. 43-48. ISSN 1810-6455
 9. GAVRILIŢĂ, L. Stresul la părinții copiilor cu dizabilități. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Pledoarie pentru Educație - cheia Creativității și Inovării” dedicate aniversării a 70-a de la fondarea IŞE”, 1-2 noiembrie, Chișinău, 2011, p. 129-132.
 10. GAVRILIŢĂ, L. Studiul comparativ de constatare privind nivelul de stres manifestat la mamele copiilor cu disabilităţi a mamelor cu copii tipici. În Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională Inovaţii pedagogice în era digitală. Ediţia VII, 29-30 martie 2019, Chişinău, p. 213-219. ISBN: 978-9975-3325-9-0.
 11. GAVRILIŢĂ, L. Terapia prin Film. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă: Inovaţie, Competitivitate, Eficienţă”, Chişinău IŞE, 18-19 octombrie, 2013, 279-282. ISBN: 978-9975-48-056-7.
 12. GAVRILIŢĂ, L. Valorificarea parentingului pozitiv în incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi. În: Materialele Conferinţei internaţionale „Promovarea valorilor sociale în contextul integrării europene” din 4 mai 2018. Chişinău: Lira, 2018, p. 405-411. ISBN: 978-9975-3185-7-0.
 13. ŞLEAHTIŢCHI, M., GAVRILIŢĂ, L. Stresul şi particularităţile manifestării lui în mediul mamelor care au în îngrijire copii cu afecţiuni neuromotorii. În: Vector European. 2020. nr. 1, p. 178-186. ISSN 2345-1106.

 

Rezumatul tezei

Noutatea ştiinţifică a cercetării. Proiectarea și punerea în practică a unei platforme epistemico-empirice inedite cu referire la posibilitatea gestionării nivelului de stres la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii prin mijlocirea GMT. Lucrarea de față reprezintă, la nivel național, unul din primele studii de factură psihosocială care oferă o viziune unitară asupra principiilor, condițiilor și metodelor care fac posibilă transformarea GMT într-o strategie eficientă de gestionare a nivelului de stres la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii.

Problema cercetării constă în formularea unui răspuns la următoarea întrebare: Cum poate fi fundamentat teoretic și validat experimental rolul GMT în gestionarea nivelului de stres la mamele copiilor cu AN? Odată soluţionată această problemă, ar putea oferi repere pentru dezvoltarea în practica psihosocială a unor programe de intervenţie eficiente, realizate în spaţiul familial şi educaţional.

Conținutul de bază al tezei. În Introducere sunt prezentate actualitatea şi importanța temei de cercetare, problema, scopul și obiectivele studiului, precum și metodologia și ipoteza cercetării. Tot aici sunt specificate noutatea științifică și semnificația teoretică a cercetării. În Capitolul 1. Aspecte teoretico-conceptuale privind stresul mamelor copiilor cu afecţiuni neuromotorii și caracteristicile „Group Movie Terapy” identificăm reperele conceptuale ale cercetării. Primul capitol reflectă incursiuni istorice în sfera originii, evoluţiei şi a interdisciplinarităţii conceptului de stres. De asemenea, este precizată problema familiilor ce educă copii cu dizabilități (în special, cu afecțiuni neuromotorii) din perspectiva dezvoltării relației părinte-copil cu afecțiuni neuromotorii, gestionării stărilor de stres cu care se confruntă părinții, a resurselor de coping de care dispun pentru a face față situației create. Urmează abordarea semnificaţiei Group Movie Terapy (GMT) ca strategie utilizată în lucrul cu familia, în special, în scopul gestionării nivelului de stres parental în contextul creșterii și educației copilului cu dizabilități/afecțiuni neuromotorii. În Capitolul 2. Cercetarea experimentală privind manifestarea nivelului de stres la mamele copiilor cu afecţiuni neuromotorii se propune sondarea particularităților de manifestare a nivelului de stres la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii (AN), elucidând etapele prin care trec acestea în procesul de adaptare la diagnosticul copilului, evidenţiind rolul acceptării dizabilității prin manifestarea unui pareting pozitiv. Este prezentat designul studiului experimental, metodologia aplicată, caracteristicile definitorii ale lotului cercetării. Examinarea rezultatelor studiului comparativ de constatare a nivelului de stres manifestat de către mamele copiilor cu AN și mamele cu copii tipici continuă cu elucidarea resurselor de coping adoptate de către acestea. La finalul acestui capitol sunt prezentate datele statistice semnificative privind rezultatele obținute la etapa de constatare. În Capitolul 3. Designul demersului experimental-formativ implică contextul organizării și desfășurării experimentului formativ: premise, principii și condiții de formare a resurselor de coping la mamele copiilor cu AN. Examinarea rezultatelor experimentale privind eficiența strategiei GMT în gestionarea nivelului de stres  la mamele copiilor cu AN oferă argumente solide pentru recunoaşterea GMT ca strategie eficientă de intervenție psihosocială în gestionarea nivelului de stres.

Cercetarea finalizează cu prezentarea concluziilor generale şi a recomandărilor. Sinteza rezultatelor finale ale investigațiilor experimentale de constatare și de formare în domeniul gestionării stresului a permis formularea concluziilor și sugestiilor pentru cercetători, dar și pentru practicieni, menite să contribuie la eficientizarea asistenței psihosociale a familiilor cu copii cu dizabilități, prin oferirea de strategii viabile pentru optimizarea funcționalității acestora.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în posibilitatea utilizării rezultatelor ei în diverse domenii. Mai întâi de toate, aceste rezultate pot fi utilizate în variate domenii de cercetare, contribuind, într-o măsură considerabilă, la extinderea graniţelor epistemologice ale teoriei cu referire la GMT, dar şi la diversificarea strategiilor ce prevăd punerea acesteia în aplicare. Pe de altă parte, rezultatele avute în vedere pot fi aplicate și în activitatea de consiliere a familiilor, în cadrul serviciului de asistență psihopedagogică, a centrelor de recuperare, comunitare, care au ca beneficiari membrii familiilor copiilor cu dizabilități. Rezultatele investigaționale pot servi drept reper la elaborarea programelor de sprijin pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării paretingului pozitiv prin stimularea resurselor de coping, cu urmări benefice de lungă durată asupra familiei și copiilor (prevenirea divorțului, separării și abandonării copilului). Menționăm și posibilitatea valorificării rezultatelor obținute în contextul formării inițiale și continue a specialiștilor din domeniul vizat, precum și în alte domenii aferente.

Implementarea rezultatelor științifice: elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihosocială în gestionarea nivelului de stres, axat pe Group Movie Therapy; elaborarea și publicarea a 13 articole în revistele de specialitate, a 12 comunicări sau/și teze în volumele întrunirilor cu caracter științific; crearea unei săli de terapie prin film în cadrul Centrului „Speranța”; dezvoltarea și implementarea programelor de suport pentru familiile copiilor cu dizabilități; formare pentru cadre didactice și manageriale din învățământul general din Republica Moldova cu privire la educația incluzivă.