Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat AȘEVSCHI Ioana

Conducător / consultant ştiinţific RUSNAC Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat D 511.03-21-37

Tema tezei: Reprezentarea succesului social în mediul studențesc 

Specialitatea: 511.03 – PSIHOLOGIE SOCIALĂ

data: 29.10.2021

Ora: 14:00

Local: sala 212, Institutul de Științe ale Educației (mun. Chișinău, str. Doina 104, MD-2059) 

Informații de participare prin Google Meet.

Linkul apelului video: https://meet.google.com/vms-ymea-ahy

 

Teza de doctorat și rezumatul tezei pot fi consultate la biblioteca Institutului de Științe ale Educației şi pe pagina web a ANACEC: http://www.cnaa.md/thesis/57507/

 

Principalele publicații științifice ale autorului  la tema tezei:

  1. AȘEVSCHI, I., RUSNAC, S. Programul psihosocial – procedeu de dezvoltare a orientării motivaționale spre succes social a tinerilor din mediul studențesc. In: Univers Pedagogic. 2020, nr. 1 (65). pp. 75-86. ISSN 1811-5470. 
  2. RUSNAC, S., AȘEVSCHI, I. Emotional intelligence as factor of achievement tendency. In: EcoSoEn. ULIM, 2020, An. 3, nr.1-2, pp. 173-186. ISSN 2587-344X.
  3. RUSNAC, S., AȘEVSCHI, I., FEDIUȘ, O. Relația dintre reprezentarea socială a succesului și performanțele sportive în adolescență. Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Naţionale, Ediţia 1-a, 23 Octombrie 2020. Bălţi: 2021. 113 p. ISBN 978-9975-50-257-3. 
  4. AȘEVSCHI, I., RUSNAC, S. Abordarea conceptului de fericire în mediul studențesc. In: EcoSoEn. ULIM, 2019, An. 2, nr.1-2, pp. 109-117. ISSN 2587-344X. 
  5. AȘEVSCHI, I. Conținutul reprezentării sociale a succesului în mediul studențesc din Republica Moldova. In: Psihologie. 2019, nr. 3-4, pp. 76-84. ISSN 2537-6276. 
  6. RUSNAC, S., AȘEVSCHI, I. Rolul autoeficienței în afirmarea motivației de realizare a tinerilor din mediul universitar. In: EcoSoEn. ULIM, 2018, An. 1, nr. 4, p.107-116. ISSN 2587- 344X. 
  7. AȘEVSCHI, I. Aprecieri subiective ale stării de succes social. In: Conferința Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane”. Ediția a VIII-a. 8-9 dec. 2017. Chișinău: ULIM, 2017, pp. 67-70. ISBN 978-9975-933-79-7.
  8. AȘEVSCHI, I. Conținutul reprezentării sociale a fericirii în mediul studențesc din Republica Moldova. In: Sănătate Publică, economie şi management în medicină. Chişinău, USMF „N. Testemiţanu”, 2017, nr. 4(74), pp. 22-25. ISSN 1729-8687.
  9. RUSNAC, S., AȘEVSCHI, I. Definiția și factorii sociopsihologici ai succesului social: studiu analitic. In: Conferința Științifică Internațională prilejuită aniversării a 15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane”. Ediția a VI-a – Mentalități ale societății în transformare.11-12 dec. 2015. Chișinău: ULIM, 2016. Vol. I. pp. 295-303. ISBN 978-9975-933-79-7. 
  10. AȘEVSCHI, I. Succesul social: direcții principale de cercetare a fenomenului și conceptului. In: Conferința Științifică Internațională cu genericul: Rolul științei și educației în implementarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Chișinău, 5 febr. 2015. Iași: Vasiliana ʹ98, 2015, pp. 603-609. ISBN 978-973-116-404-5.

Rezumatul tezei                                                                              

Noutatea și originalitatea științifică: în lucrarea de față pentru prima dată în Republica Moldova și România a fost cercetată reprezentarea socială a succesului social, a fost identificat caracterul mutual al relațiilor dintre reprezentarea socială și motivația pentru succes sau pentru evitarea eșecului, au fost delimitați factorii psihosociali ai reprezentării sociale și orientării motivaționale, care pot fi interpretați, reieșind din rezultatele experimentale, ca factori ai succesului social – credințele pozitive privind autoeficiența, locul controlului intern și inteligența emoțională. S-a constatat experimental prin implementarea programului psihosocial de dezvoltare a motivației pentru succes social că educarea acesteia, deci și crearea condițiilor de dezvoltare a personalității de succes, solicită cunoștințe, capacități și atitudini, transformate în competențe de viață, privind abordarea constructivă, pozitivă a sarcinilor și evenimentelor curente, transformarea problemelor în scopuri, planificarea activității în vederea realizării obiectivelor, dar și consolidarea credințelor privind autoeficiența, a gândirii pozitive și competențelor emoționale.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante s-au materializat prin elaborarea modelului factorilor psihosociali care determină conținutul reprezentării sociale a succesului social a tinerilor din mediul studențesc și componenta ei identitară – motivația pentru succes; prin evaluarea și determinarea impactului credințelor privind autoeficiența, locul controlului și inteligența emoțională asupra motivației pentru succes, întocmirea și implementarea programului psihosocial de dezvoltare a motivației pentru succes social cu impact în dezvoltarea capacităților de realizare a succesului social.

Conținutul de bază al tezei. Introducerea prezintă actualitatea și importanța temei abordate, încadrarea temei în preocupările internaţionale, naţionale, zonale, ale colectivului de cercetare, în context inter- și transdisciplinar, cu prezentarea rezultatelor cercetărilor anterioare referitoare la tema aleasă, problema de cercetare, scopul și obiectivele cercetării, ipoteza cercetării, sinteza metodologiei de cercetare și justificarea metodelor de cercetare alese, sumarul compartimentelor tezei. Capitolul 1. Repere teoretice în cercetarea succesului și reprezentării succesului social – este prezentat cadrul teoretic, conceptual științific și principalele contribuții teoretice la abordarea RS și factorilor succesului social. Capitolul prezintă noțiunea de succes și calitățile persoanei de succes, tangențele acesteia cu motivația și comportamentul uman, formele de manifestare și importanța. Se analizează tema succesului social și factorii psihosociali care îl determină, prin abordarea teoriilor motivaționale, în special cele legate de realizare, care oferă o explicație bine verificată a motivației pentru succes, a conceptului de LC, de IE, de credințe privind autoeficiența. Capitolul 2. Conținutul și factorii reprezentării sociale a succesului social în mediul studențesc din Republica Moldova: rezultatele cercetării experimental-constatative – este prezentat modelul de conceptualizare a variabilelor definitorii pentru conținutul RS a succesului social și a factorilor care o determină: motivația pentru succes; autoeficiența – în activitate și în RI; LC – intern sau extern; IE și componentele acesteia. Sunt descrise etapele cercetării experimentale și organizarea celei de constatare, urmărind scopul, obiectivele, metodele și instrumentele utilizate, prezentarea eșantionului, ipoteza de cercetare constatativă și prezumțiile care urmează a fi verificate pentru demonstrarea acesteia, este prezentată analiza rezultatelor. Astfel, tinerii din mediul studențesc tratează succesul prin prisma concursului de împrejurări favorabile, o bună parte din termenii asociativi cu statut ambiguu având un sens exogen dar indicând și la rolul personal în realizarea acestuia. Acest conținut al RS a succesului social atestă o orientare realistă și optimistă, legat de rezolvarea sarcinilor curente, de etapa de vârstă și activitățile-scopurile curente ale subiecților cercetării. O importanță deosebită are IE și toate componentele acesteia, care se asociază la motivația pentru succes prin corelații directe, cât și prin raporturi pozitive cu credințele privind autoeficiența în activitate și în RI. Motivația pentru succes social, credințele privind autoeficiența și două componente ale IE – competența emoțională și automotivarea – influențează conținutul RS a succesului social a tinerilor din mediul studențesc. Capitolul 3. Dezvoltarea motivației pentru succes social a tinerilor din mediul studențesc în cadrul programului psihosocial formativ include descrierea design-ului experimentului formativ, implicând modelele teoretice de referință, ipotezele, scopul și obiectivele, principiile, instrumentele și tehnicile utilizate, precum și rezultatele obținute în urma aplicării experimentale a acestuia. În cadrul experimentului de formare am decis asupra organizării unui program psihosocial de informare și dezvoltare care a fost întitulat Programul psihosocial de dezvoltare a motivației pentru succes social (PPS-DMSS). Eficiența programului este evaluată prin prezentarea și analiza rezultatelor test-retest și testare amânată (follow-up) la interval de șase luni, utilizându-se comparări statistice intragrupale și intergrupale cu grupul de control. Capitolul prezintă verificarea rezultatelor prin raportarea lor la cercetările asemănătoare din domeniu, urmate de concluziile generalizate.

Valoarea aplicativă a cercetării: modelul factorilor psihosociali poate fi utilizat în cercetarea orientării motivaționale ca și condiție a succesului social în diverse contexte și pentru diverse categorii sociale: atât a adolescenților și tinerilor aflați în proces de afirmare personală și profesională, cât și a personalului organizațiilor, instituțiilor, întreprinderilor în vederea consolidării capacității de succes organizațional, a liderilor de diverse nivele și în diferite tipuri de activitate (economică, socială, politică etc.) pentru dezvoltarea potențialului managerial, a staff-ului organizațiilor non-guvernamentale în scop de sporire a potențialului social al acestui sector, metodele folosite în cercetarea de față pot fi utilizate de către psihologii școlari, organizaționali, consilieri etc. 

Aprobarea și implementarea rezultatelor: rezultatele obținute au fost utilizate și prezentate în activitățile desfășurate cu studenții din cadrul USPEE „Constantin Stere”, cu psihologii practicieni, participanți la atelierele de lucru, desfășurate în cadrul mai multor ediții ale Conferinței Științifice Internaționale anuale „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane”, în predarea cursului „Cultura comunicării interpersonale, organizaționale și interculturale”, planificat pentru toate programele de licență de la facultățile ULIM.