Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat VRABIE Silvia

Conducător / consultant ştiinţific BUCUN Nicolaedoctor habilitat în psihologie, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat D 511.03-21-5

Tema tezei: Particularităţile social – psihologice în triada ,,copil cu tulburări de spectru autist – familie – şcoală”

Specialitatea: 511.03 – PSIHOLOGIE SOCIALĂ

data: 24.09.2021

Ora: 13:00

Local: sala 212, Institutul de Științe ale Educației (mun. Chișinău, str. Doina 104, MD-2059) 

Informații de participare prin Google Meet. 

Linkul apelului video: https://meet.google.com/wbw-ikbd-ywg 

 

Teza de doctorat și rezumatul tezei poate fi consultată la biblioteca Institutului de Științe ale Educației şi pe pagina web a ANACEC: http://www.cnaa.md/thesis/57372/ 

 

 

Principalele publicații științifice ale autorului la tema tezei:

 

 1. BUCUN, N., VRABIE, S. Atitudinea cadrelor didactice față de incluziunea copiilor cu autism în școală. În: Univers Pedagogic. Nr.4(56), 2017, 120 p. ISSN 1815-7041.
 2. BUCUN, N., VRABIE, S. Oportunităţi de integrare şcolară a copiilor cu autism. În: Univers Pedagogic. Nr.2(58), 2018, 120 p. ISSN 1811-5470.
 3. VRABIE, S. Bazele teoretico - ştiinţifice ale particularităţilor social- psihologice  în triada ,,copil autist – familie – şcoală”. În ,,Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior”. Materialele conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, Cahul 2014, 476 p, ISBN 978-9975-914-90-1.
 4. VRABIE, S. Incluziunea socialǎ şi şcolarǎ a copiilor cu autism. În: Materialele Conferinței științifice internaționale cu genericul „Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne,11-12 decembrie, partea II, Institutul de Științe ale Educației, Chişinău 2014,   ISBN: 978-9975-48-068-0.
 5. VRABIE, S. Medierea învăţării la copiii cu autism prin soft-uri educaţionale terapeutic - compensatorii. În: Materialele conferinţei ştiinţifico-practică, cu genericul ,, Inovaţii prin intermediul TIC în învăţământul univeristar şi preuniveristar din Republica Moldova”, 19 decembrie, Cahul 2014, 262 p. ISBN 978-9975-88-001-5.
 6. VRABIE, S.  Tehnici moderne de intervenţie în recuperarea autismului. În: Materialele Conferinței științifice internaționale  cu genericul „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 5 iunie, Cahul 2015, Volumul II, ISBN 978-9975-88-000-8.
 7. VRABIE, S. Specificul tulburărilor de limbaj a copiilor cu autism şi a modalităţilor de recuperare a acestora. În: Materialele Conferinței științifice internaționale cu genericul ,,Școala modernă: provocări și oportunități”, 5-7 noiembrie, Institutul de Științe ale Educației,   Chișinău 2015, ISBN: 978-9975-48-100-7.
 8. VRABIE, S. Consilierea familiei și a copilului cu autism. În: Buletinul Științific al Universității de Stat,, Bogdan Petriceicu Hasdeu ” din Cahul, Nr. 1(1), 2015,100 p. ISSN 2345-1866 E-ISSN 2345-1904.
 9. VRABIE, S. Particularități comportamentale ale copiilor cu autism. În: Materialele Conferinței științifice internaționale cu genericul,, Institutul de Științe ale Educației: istorie, performanțe, personalități”, 20-21octombrie. Chișinău, 2016, 368p. ISBN978-9975-48-104-5.
 10. VRABIE, S. Caracteristicile social - psihologice ale copiilor cu autism. În: Univers Pedagogic. Nr.4 (52), 2016, 120 p.  ISSN 1815-7041.
 11. VRABIE, S. Incluziunea educațională a copiilor cu autism în școală. În: Materialele Conferinței științifice internaționale  cu genericul „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie, Cahul 2016, 580 p. ISBN 978-9975-914-90-1. 978-9975-88-011-4. 
 12. VRABIE, S. Particularități psiho-sociale ale agresivității copiilor cu autism. În: Buletinul Științific al Universității de Stat,, Bogdan Petriceicu Hasdeu ” din Cahul, Nr. 1(5), 2017, 226 p. ISSN 2345-1866 , E-ISSN 2345-1904.
 13. VRABIE, S. Rolul părinților în recuperarea copilului cu autism. În: Materialele Conferinței științifice internaționale cu genericul „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie, Cahul 2018, 357 p. ISBN 978-9975-88-042-8.
 14. VRABIE, S. Optimizarea comunicării dintre cadrul didactic, clasa de elevi şi elevul cu autism. În: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, cu genericul ,,Inovația: factor al dezvoltării social – economice”, 20 decembrie 2018. Cahul 2019, 144 p, ISBN 978-9975-88-056-5.
 15. VRABIE, S. Dificultăţile părinților privind educarea şi integrarea socio-educațională a copiilor cu autism. În: STUDIA UNIVERSITATIS, Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, nr.5 (135), 2020, p.149-153.ISSN 1857-2103, ISSN online 2345-1025.

 

Rezumatul tezei:

Noutatea și originalitatea științifică ale cercetării rezidă în determinarea teoretică și experimentală privind   particularitățile social – psihologice în triada ,,copil cu TSA – familie – școală” și înregistrarea impactului psiho-social care influențează nivelul relațiilor în ambientul specific copiilor cu tulburări de spectru autist la incluziunea educațională a acestora în școala generală; elaborarea Modelului privind parteneriatul ,,elev cu TSA – familie – școală” și validarea experimentală a Programului de intervenție psihologică de optimizare a relațiilor dintre membrii parteneriatului în scopul incluziunii educaționale eficiente a copiilor cu TSA în procesul de învățământ.

Rezultatele științifice obținute în cercetare au contribuit la soluționarea problemei științifice importante rezidă în conceptualizarea Modelului privind parteneriatul ,,elev cu TSA – familie – școală”, fapt care a contribuit la optimizarea relațiilor din triada menționată, asigurând astfel climatul psihologic eficient și mediul educațional incluziv corespunzător.

Conținutul de bază al tezei. În Introducere se argumentează actualitatea și importanța temei de cercetare; sunt formulate scopul, obiectivele și problema cercetării; este relevată valoarea teoretică și cea practică a demersului științific și este clarificată noutatea științifică a cercetării particularităților social - psihologice în triada ,,copil cu TSA – familie – școală”.

Capitolul 1. Abordarea teoretică  a particularităților social – psihologice  a copilului cu tulburări de spectru autist (TSA) identifică reperele teoretice privind noțiunea de „tulburări de spectru autist” (TSA) în viziunea diferitor autori care descriu TSA ca o tulburare de dezvoltare, care poate duce la provocări sociale, de comunicare și comportamentale semnificative. Aceste tulburări au în comun incapacitatea de comunicare, interacțiunea socială deficitară, imaginația săracă sau absentă, stereotipiile motorii și verbale. Într-un cadru analitic distinct sunt prezentate criteriile de diagnostic ICD – 10, principalele trăsături ale TSA și tulburările de spectru autist printre care sunt evidențiate așa grupuri ca: tulburare neurologică, tulburarea de dezvoltare  pervazivă, sindromul Asperger, deficitul de atenție.

Abordarea profilului psihologic distinct și caracterul specific al interacțiunilor sociale din perspectiva copilului cu TSA a scos în evidență faptul că pe lângă dificultățile de interacțiune socială, copiii cu TSA întâmpină dificultăți de formare și menținere a prieteniilor, nu sunt capabili de a înțelege regulile sociale nescrise, care privesc majoritatea sau chiar toate aspectele relațiile sociale ,consideră că celelalte persoane sunt imprevizibile, suferă din motivul retragerii și izolării sociale , nu sunt interesați de alți oameni, ceea ce îi face să pară distanți, nu sunt capabili să facă față și să gestioneze activitățile de zi cu zi din zi și nu sunt capabili să acționeze în cooperare cu alți indivizi.

Sintetizarea modalităților terapeutice decisive la utilizare în recuperarea tulburării de spectru autist și relația  „copil cu TSA – familie – școală” în incluziunea educațională pot ajuta copilul să exteriorizeze dorințele și sentimentele și să-și conceapă un vocabular astfel dezvoltându-i limbajului expresiv şi a abilităţile de comunicare; cum pot fi depășite dificultăţile de învăţare şi tulburările de comportament ale copilului; acordarea de servicii sociale specializate, de către personalul de specialitate a oferit sprijin metodologic pentru procesul de incluziune și integrare a copiilor cu TSA etc.

Capitolul se finalizează cu trasarea unor reflecții teoretice privind direcțiile de eficientizare a relațiilor din triada „copil cu TSA – familie – școală ”, accentuându-se că  școala – familia – comunitatea sunt trei piloni ai educației incluzive care trebuie să se află într-o relație de interdependență și care își pot aduce contribuția esențială  la optimizării incluziunii educaționale și sociale a copiilor cu TSA.

În Capitolul 2.  Particularitățile social – psihologice în relațiile din triada ,,copil cu TSA  – familie – şcoală”: cercetare experimentală de constatare sunt prezentate şi descrise metodele, tehnicile, coeficienţii utilizaţi în cadrul investigaţiei. De asemenea sunt descrise rezultatele demersului de constatare, care reflectă sub aspect calitativ și cantitativ particularitățile social – psihologice manifestate în relațiile din triada „copil cu tulburări de spectru autist – familie – şcoală”, exteriorizate în atitudini și practici incluzive, este demonstrată însemnătatea creării și valorificării unor programe de intervenţie individualizate, specifice necesităţilor copiilor cu TSA prin aplicarea instrumentelor de evaluare adecvatescoaterea în evidență a deosebirilor în manifestarea atitudinile părinților copiilor cu TSA și a celor cu copii tipici atestându-se atitudini de discriminare școlară, acte de violență fizică și verbală, excludere și segregare socială și școlară etc.  

Analiza rezultatelor obținute prin diagnosticarea copiilor cu TSA a scos în evidență faptul că s-a modificat stilul de viață a întregii familii, aceștea renunță la viața lor socială, dedicând mai mult timp copilului. Au fost constatate dificultăţile majore cu care se confruntă părinții la obţinerea unui diagnostic corect al copilului lor, cât şi în asigurarea  cu servicii de recuperare pentru aceștia.

În baza rezultatelor înregistrate s-a constatat că  există multe şcoli  de masă, care refuză prezenţa copiilor cu TSA. Atitudinile cadrelor didactice legate de acceptarea copiilor cu TSA în şcoală sunt diferite iar șansele integrării şcolare şi sociale atât a copilului cu TSA cât și ale integrării sociale optime a familiei pot fi funcționale doar printr-un parteneriat activ între familia copilului cu TSA – şcoală  – comunitate. Nu mai puțin însemnate sunt și informațiile care indică că copiii cu TSA se confruntă cu nesiguranța viitorului, dat fiind faptul că procesul incluziunii școlare a acestora încă nu este bine înțeles, practicat,  deoarece cadrele didactice (inclusiv cele de sprijin) nu sunt informate suficient de bine pentru a ști cum să includă copilul cu TSA în clasă, dar și să adaptateze procesul educațional la particularitățile acestei categorii de copiii. Rezultatele studiul empiric au constituit premise în fundamentarea modelului de parteneriat educațional din triada ,, elev cu TSA – familie – școală” și a programului de intervenție.

Capitolul 3. Metodologia optimizării relațiilor social – psihologice din triada ,,Copil cu tulburări de spectru autist – familie – școală” prezintă design – ul formativ al programul de intervenție psihologică realizat în vederea optimizării relațiilor social – psihologice din triada ,,Copil cu TSA – familie – școală. Sunt aduse argumente privind elaborarea programului de intervenție și analizate etapele în elaborarea și realizarea programului prin: examinarea și compararea rezultatelor obținute de către participanții la experimentul formativ în elementele constitutive ale direcțiilor de optimizare a relațiilor social – psihologice din triada indicată mai sus constatându-se progrese în implicarea copiilor cu TSA în cadrul activităţilor  școlare, a celor de joc, cât şi în cadrul   activităţilor care se refereau la achiziţia cunoştinţelor pe diversele domenii; au fost generalizate reflecții cu privire la schimbările eficiente produse la nivel de comportamente ale copiilor în public, cât și în grupuri mici și la diminuarea evidentă a crizele pe care aceștia le aveau când era necesară interacțiunea socială (începând de la colegii de clasă). Analiza calitativă a rezultatelor privind optimizarea relațiilor social – psihologice au marcat reducerea statistic semnificativă a nivelului de segregare față de acceptarea/incluziunea elevului cu TSA în școala cu program general și a înregistrat o creștere a atitudinii pozitive față de incluziunea educațională a copiilor cu TSA, apreciind cele mai bune calități ale acestei categorii de copii.

Studiul se finalizează cu formularea Concluziilor generale și a recomandărilor care sintetizează ideile de bază și rezultatele științifico – experimentale ale cercetării, ce sunt corelate cu tema, obiectivele și scopul cercetării. Este prezentată contribuția personală precum și unele recomandări cu referire la valorificarea rezultatelor în promovarea integrării școlare și sociale cât și a incluziunii  educaționale a copiilor cu TSA în învățământul de masă. Sunt formulate recomandări vizând actoriii educaționali responsabili de procesul incluziunii școlare (familia, CMI, CDS, echipa PEI, SAP, CRAP etc.), cadre didactice, manageri educaționali, APL), adulți, etc., în vederea optimizării relațiilor din triada ,, copil cu TSA – familie – școală”.

Valoarea aplicativă: este reprezentată de posibilitatea aplicării metodologiei  psihodiagnostice propuse în cercetare și implementarea programului formativ de optimizare a relațiilor din triada ,, copil cu TSA – familie – școală”, care asigură incluziunea educațională a copiilor în școala generală. 

Rezultatele experimentale și concluziile cercetării pot fi utilizate la:

 • reconsiderarea ideilor și concepțiilor existente cu privire la particularitățile social – psihologice în triada ,,copil cu TSA – familie – școală”; 
 • valorificarea în sistemul național de învățământ și de asistență psihologică; 
 • includerea programului  în activitățile didactice din instituțiile de profil, a  celor de la cursurile de formare continuă etc., constituind baza unui ghid metodologic în vederea recuperării copiilor cu TSA.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice au fost aplicate în desfășurarea demersului formativ de optimizare a relațiilor din triada ,,copil cu TSA – familie – școală ”, servind drept punct de sprijin și în activitatea de consiliere a cadrelor didactice care au în clasă cel puțin un copil cu TSA, dar  și a părinților cu astfel de copii.  Rezultatele demersului științific sunt surse valoroase dat fiind faptul că am împărtășit rezultatele cercetării noastre în cadrul ,, Centrului de formare continuă” a cadrelor didactice, a psihopedagogilor din cadrul „Serviciului de Asistență Psihopedagogică” din orașul Cahul și în cadrul orelor de „Educație Incluzivă”, susținute în cadrul Universității de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.