Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat ZUBENSCHI Mariana

Conducător / consultant ştiinţific ȘLEAHTIȚCHI Mihai, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat D 511.03- 54

Tema tezei: Ancorele carierei ca factor de asigurare a echilibrului profesional

Specialitatea: 511.03 – PSIHOLOGIE SOCIALĂ

data: 03.06.2021

Ora: 14:00

Local: sala 212, Institutul de Științe ale Educației (mun. Chișinău, str. Doina 104, MD-2059) 

           Informații de participare prin Google Meethttps://meet.google.com/ghq- orst-eqx


Teza de doctorat și rezumatul tezei poate fi consultată la biblioteca Institutului de Științe ale Educației şi pe pagina web a ANACEC: http://www.cnaa.md/thesis/56998/

 

Principalele publicații științifice ale autorului  la tema tezei:

 1. ZUBENSCHI, M. The Vocation as Intersection of Talents and Necessities. În: Journal of Teaching and Education, USA, UniversityPublication.net, 2012, pp.275-282. ISSN 2165-6266.
 2. ZUBENSCHI, M. Contemporay Aspects of Success Paths and Anchors of Professionalism In Moldova. În: International Journal of Multidisciplinary Though, USA, UniversityPublication. net, 2013, nr.03(04), pp.515-524. ISSN 2156-6992.
 3. ZUBENSCHI, M. The Relationships Between Vocation and Professional Success in Medicine, Education And Social Work. În: NASHS 2015: New Approaches in Social and Humanistic Sciences, Medimond, 2015, pp.531-540. ISBN: 978-88-7587-728-6.
 4. ZUBENSCHI, M. Diversity, Success, Motivation, Burnout and Professionalism Among Young People in Moldova. În: The European Proceeding of Social & Behvioural Sciences EpSBS, 15 World Lumen Congress, 15th Anniversary Edition, Conference Proceedings Citation Index Assessment, Thomson Reuters accredited article, 2016, pp.1101-1108. eISSN: 2357-1330.
 5. ZUBENSCHI, M. Professional Balance and it’s Psychological Valences. În: Eastern European Journal for Regional Studies. EEJRS, 2017, 1(3), pp.51-59. ISSN 2537-6179, eISSN 2537-6179.
 6. ZUBENSCHI, M. The 3D Model in Analyzing the Relations of Professional Demands during Group Trainings ”Anchoring the Professional Balance State”, or where it disappeared their relationships with Psychosocial Factors related to Professional Activity? În: Eastern European Journal of Regional Studies (EEJRS), Vol.4, nr.1, Decembrie, 2018, pp.50-57. ISSN 2537-6179, eISSN 2537-6179.
 7. ZUBENSCHI, M. Reciprocitatea raporturilor dintre axele ancorelor carierei în domeniile profesionale: medicină, educație și asistență socială. În: Center for Studies in European Integration (CSEI) Working Papers Series. nr.10, 2018, pp.30-43. ISSN 2537-6187.
 8. ZUBENSCHI, M. Professional Diversity in Social Work and it's professional anchors in Moldova. În: Kaleidoscope of time: Acceleration, inversion, non-linearity, diversity, Collection of articles on materials of the international interdisciplinary conference, "Kaleidoscope of time: acceleration, inversion, non-linearity, diversity», 2016, pp.283-291. ISBN 978-5-7433-2971-7.
 9. ZUBENSCHI, M. The link between Gender Issues and Professional Balance, the Republic of Moldova case. Baku: Baki Dővlet Universitet, 2018, pp.481-487. ISBN 978-9952-3706-5-2
 10. ZUBENSCHI, Mariana. Social expectancy in vocational realization. În: Psihologie, revista ştiinţifico-practică, 2015, nr.3-4, pp.59-64. ISSN 1857-2502.
 11. 11. ZUBENSCHI, M. Socio-Professional aspects of work balance system approach. În: Psihologie, revista științifico-practică 2017, nr.3-4 (31). 83-91. ISSN 1857-2502.
 12. ZUBENSCHI, M. Ipostaze ontogenetice dintre metafore și orientări în carieră. În: Psihologie, revista științifico-practică 2019, nr.1-2 (34). pp.67-76. ISSN 1857-2502. ISSNE 2537-6276.
 13. ZUBENSCHI, M. Impactul activității profesionale în atingerea succesului vocațional. În: EUREM 2016 Conference Proceedings, 2016, 3rd Annual International Forum ”Fostering the Knowledge Triangle in Moldova”, pp.260-269. ISBN 978-9975-3005-4-4.
 14. ZUBENSCHI, M. Vocational Anchorage of Social Expertise curricula in the Republic of Moldova. În: Materialele Conferinței Științifice Internaționale prilejuite aniversării a 15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială Ediția a VI-a – MENTALITĂȚI ALE SOCIETĂȚII ÎN TRANSFORMARE, Chișinău, 11-12 decembrie, 2015, Vol. II, Investigații psihosociale ale societății în transformare. Modernizarea asistenței sociale: de la servicii – la expertiză socială Chișinau: Biotehdesign, Vol. II, 2016, pp.218-222. ISBN 978- 9975-933-82-7.
 15. ZUBENSCHI, M. Axa ”Eu-Eu” în relația echilibrului profesional. În: Fostering Knowledge Triangle In Moldova Conference Proceedings, Chisinau : IMPRESSUM, 2018, pp.108-122. ISBN 978-9975-3069-6-6.
 16. ZUBENSCHI, M. The power of Self or the „Self to self” oriented axis in the relationship with professional balance. În: Center for Studies in European Integration (CSEI) Working Papers Series. 2018, nr. 9, pp.6-18. ISSNe 2537-6187.
 17. ZUBENSCHI, M. Ancorarea în starea de echilibru profesional. Efectele unui training psiho- social. În: Probleme actuale ale științelor umaniste. Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor. Vol. XVIII (IV), 2019, pp.17-27. CZU 159.9.072. ISBN 978-9975-46-235-8.
 18. ZUBENSCHI, M. Expresia vocațională, component de bază a performanței profesionale. În: International Conference Journal of Young Researchers, Association of Young Researchers "Pro- Science”, State University of Moldova, 2011, pp.117. ISBN 978-9975-4224-7-5.
 19. 19. ZUBENSCHI, M. Ancore profesionale şi căile succesului. Marea întrebare ce urmează a fi studiată de către psihologi şi consilierii vocaţionali: premize, paradigme şi practici. În: International Scientific Conference "Contemporary Issues on social and human sciences". The sixth edition - Mentalities of society in transformation. Program and abstracts. Chișinau: Biotehdesign, 2015, pp.156-157. ISBN 978-9975-933-71-1.
 20. ZUBENSCHI, M. Career Anchors and their Interference on Work Balance In Moldova. În: 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health, WORKING PAPERS Volume. LUMEN Publishing House, 2017, pp.287-289. ISBN 978-973-166-479-8.

Rezumatul tezei

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în proiectarea, edificarea și lansarea unei platforme epistemico-experimentale inedite cu referire la relația existentă între ancorele carierei și echilibrul profesional. Oferind un model original de analiză a echilibrului profesional, cercetarea de față constituie expresia unui studiu interdisciplinar în care, pentru întâia dată în condițiile spațiului științific autohton, sunt prezentate premisele și metodele de asigurarea a tipului vizat de echilibru prin mijlocirea unor programe de dezvoltare și consolidare profesională axate pe nivelurile modelului circular ale ancorelor carierei. În lucrare, se propune un nou model al echilibrului profesional, ce reprezintă o relație relativă dintre stările psihoemoționale, denumit „Modelul relativității echilibrului profesional”, model care vine să dezvolte noi direcții de cercetare.

Problema științifică importantă soluționată a constat în formularea răspunsului la următoarea întrebare: cum pot fi fundamentați teoretic și identificați empiric factorii care contribuie la formarea sau/și consolidarea echilibrului profesional pe nivelurile modelului circular al ancorelor carierei caracteristice pentru profesiile aflate în serviciul umanității (medicină, educație și asistență socială)?

Conținutul de bază al tezei. În INTRODUCERE sunt argumentate actualitatea și importanța temei de cercetare, sunt prezentate scopul, obiectivele, ipoteza înaintată și metodologia cercetării. Sunt expuse noutatea și originalitatea științifică ale rezultatelor lucrării, urmate de prezentarea rezultatelor implementate, sunt prezentate publicațiile, sumarul, valoarea aplicativă a lucrării și cuvintele-cheie. Capitolul 1. Abordări teoretice ale ancorelor carierei și rolul lor în asigurarea echilibrului profesional prezintă o analiză a evoluției conceptuale a ancorelor carierei descrise de Edgar Schein. Este studiată structura mutuală inconsistentă al modelului teoretic subiectiv și obiectiv al ancorelor carierei, care sunt parte a teoriei carierei și utilitatea clasică a modelelor și teoriilor carierei din perspectiva psihologiei vocaționale, organizaționale și a gestionării resurselor umane. Capitolul 2. Studiul ancorelor carierei ca factor de realizare a echilibrului profesional în etapa de constatare propune spre analiză designul experimental al cercetării, rezultat din sinteza resurselor literaturii de profil și care abordează dimensiunea echilibrului profesional și a ancorelor carierei. În urma expunerii cadrului metodologic, sunt descrise rezultatele cercetării experimentului de constatare, care a oferit temei de a modela trei axe ale echilibrului profesional și de a identifica ipostazele echilibrului profesional în cadrul modelului circular al ancorelor carierei. Prin metoda de generare a variabilei unice, s-a recurs pentru prima dată la modelarea axelor „Eu-Eu”; „Eu-Profesie” și „Eu-Mediu”, care, în urma analizei statistice, a validat atât existența interdependenței axelor echilibrului profesional cu variabilele independente și ancorele carierei, a interdependenței dintre axele sale, cât și importanța valorificării raportului dintre conceptul de sine și profesie în mediul profesional. Astfel, s-a demonstrat că echilibrul profesional este o stare condiționată de factorii psihosociali și ancorele carierei. Angajatul interacționează pe trei dimensiuni, în câmpul său profesional: personal (Eu), profesional (Profesie) și mediul general de muncă (Mediul). Aceste relații pot fi consolidate în axe generale complementare: ,Eu-Eu”; „Eu-Profesie” și „Eu-Mediu”, care consolidează inputurile și outputurile în câmpul profesional. Capitolul 3. Ancorarea în starea de echilibru profesional – intervenție experimentală prezintă designul formativ al programului de intervenție „Ancorarea în starea de echilibru profesional”. În baza particularităților identificate în etapa de constatare, a fost elaborat programul de intervenție experimentală „Ancorarea în starea de echilibru profesional”. În urma programului de intervenție, s-a demonstrat utilitatea operării cu axele echilibrului profesional pe nivelurile ancorelor carierei. Conținutul capitolului prezintă praxiologia valorificării programului de intervenție, fiind înaintate trei condiții de validare internă: la etapa pre-test au fost selectați subiecții fără ardere emoțională (cei cu ardere emoțională necesită alt tip de intervenție), condiția de intervenție și condiția de post-intervenție derivată din completarea cu succes a intervenției. Eficiența programului este evaluată prin prezentarea și analiza rezultatelor pre-test și post-test cvasi-experimentale, utilizându-se comparări statistice de eșantionare asociate, calcularea efectului Cohen și determinarea criteriului de corelație Pearson. Astfel a fost demonstrat că echilibrul declanșează necesitatea de a actualiza procesele și de a mobiliza resursele, care au fost interpretate drept eficiența sau eficacitatea subiectului în cazul axei „Eu-Eu”. Exersarea unei astfel de practici în intervale de timp care sunt foarte solicitate profesional este mai mult decât binevenită, deoarece menținerea echilibrului profesional în mediul organizațional va descărca efectele adverse ale suprasolicitării profesionale, va preîntâmpina arderea profesională, va mări coeziunea dintre membrii unui grup profesional și va facilita îndeplinirea sarcinilor de muncă. Capitolul prezintă verificarea rezultatelor prin raportarea lor la cercetările asemănătoare din domeniu, urmate de concluziile generalizate.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea utilizării rezultatelor ei pe dimensiunile care vizează dezvoltarea personală și profesională a angajaților din domeniul asistenței sociale, cel medical și educațional. În plus, aceleași rezultate ar putea fi de folos în contextul unor teze – de licență, masterat sau/și doctorat - centrate fie pe problematica echilibrului profesional, fie pe cea a ancorelor carierei, fie pe ambele problematici concomitent. În aceeași ordine de idei, putem vorbi și despre posibilitatea valorificării rezultatelor cercetării în contextul elaborării/perfecționării și predării cursurilor universitare de specialitate (nivel de bază, opțional, facultativ) în cadrul facultăților care pregătesc specialiști în domeniul educației, medicinii sau/și asistenței sociale.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele au fost implementate în cadrul proiectelor internaționale și naționale, în colaborare cu suportul Open Society Foundations, Fundația Orange, LED Liechtenstein Development Service, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din București, Centrul de Informații Universitare, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, UPS „Ion Creangă” și ULIM, al programelor educaționale și de dezvoltare personală și profesională „Sprijinirea cercetării de excelență”, „Tehnologii inovative în formarea-dezvoltarea personală”, „Psihosociologia organizațională”, „Tehnici și strategii de gestionare a bugetului propriu”, „Managementul resurselor umane”, „Tehnici și negociere în afaceri” și „Women Digital Center”.