Nicolae BUCUN, dr.hab., prof.univ.:

personalitate istorică în domeniul educației

(†16.09.44-15.11.2020)


Nicolae BUCUN, dr.hab., prof.univ.: personalitate istorică în domeniul educației (†16.09.44-15.11.2020)

Colaboratorii Institutlui de Științe ale Educației trăiesc clipe de adâncă durere și compătimire și anunță comunitatea pedagogică, științifică și culturală despre trecerea în lumea celor drepți la 15 noiembrie 2020 a colegului, savantului, managerului și omului de omenie Nicolae Bucun, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar.

Viața profesională a domnului Nicolae Bucun, personalitate distinsă  – psiholog, pedagog, doctor în medicină, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, academician al Academiei de Psihologie şi Management, Federaţia Rusă, Санкт-Петерсбург, director adjunct cercetare științifică și relații internaționale al Institutului de Științe ale Educației, se încadrează în conceptul de personalitate istorică în domeniul educației.

Profesorul Nicolae Bucun s-a născut la 16 septembrie 1944, în satul Clocuşna, raionul Ocniţa. În anul 1961 absolveşte şcoala medie din satul natal, în 1961-1967 continuă studiile la Facultatea de medicină genetică a Universităţii de Stat de Medicină din Chişinău. Urmează doctorantura la Universitatea de Stat de Medicină (1967–1970). Exercită funcții diverse în activitatea sa: asistent universitar la Universitatea de Stat de Medicină (1970–1975); șef al laboratorului în departamentul „Formarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi” la Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice (1975–1988); director adjunct pentru ştiinţă la Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice (1986-1990); director al Institutului de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice (1990-1999); prim–viceministru al Ministerulului Educaţiei şi Ştiinţei (1999-2002); prorector pentru ştiinţă al Institutului de Stat de Instruire Continuă (2002–2007); director adjunct pentru ştiinţă la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2007–2020).

Dl Nicolae Bucun este primul doctor habilitat în psihologie din Republica Moldova, unul dintre savanţii notorii și participant activ în reformarea învăţământului general, contribuind în mod substanţial la elaborarea documentelor conceptuale şi normative în domeniu. Este cunoscut peste hotarele ţării ca fiind expert în problemele educaţiei speciale, colaborând în acest domeniu cu instituţii internaţionale. 

Contribuţiile ştiinţifice şi didactice ale Domniei sale se vizualizează interdisciplinar (medicină, psihologie, pedagogie, management). În medicină stabileşte fundamentările psihopedagogice ale defectologiei, fundamentele psihofiziologice ale activității de muncă în cazul deficiențelor auditive, elaborează teorii ale microcirculaţiei sangvine, metodologii de profilaxie a maladiilor profesionale etc. În psihologie este preocupat de dezvoltarea teoriei psihocomportamentale, teoriei mobilităţii în funcţionarea receptorilor; stabilirea relaţiei intersenzoriale la persoanele cu deficienţe de auz; propune modele de dezvoltare a limbajului copiilor cu dizabilităţi; identifică particularităţile de dezvoltare a psihomotricităţii copiilor cu cerinţe educative speciale (CES); elucidează particularităţile psihologice ale dezvoltării persoanelor în situaţii sociale deosebite, promovează metodologii de diagnosticare a proceselor fiziologice şi psihologice în diferite situaţii ale activităţii umane; propune modele de organizare a procesului de educaţie în dependenţă de particularităţile de dezvoltare, vârstă, stările psihosomatice; argumentează modele eficiente de recuperare a dezvoltării psihofizice şi de adaptare socioprofesională a elevilor în procesul pregătirii profesionale; propune modele de schimbare a condiţiilor de educaţie a copiilor cu CES, de modernizare a sistemului de formare profesională şi integrare socioprofesională; dezvăluie posibilităţile psihologice şi pedagogice de formare continuă a personalităţii umane, demonstrând experimental rolul motivaţiei, condiţiilor socio-pedagogice în formarea personalităţii, rolul orientării profesionale, consilierii şcolare în determinarea carierei. În pedagogie cercetările se probează în definirea fundamentelor ştiinţifice de dezvoltare a sistemului de învăţământ din Moldova, în argumentarea esenței pregătirii profesionale a cadrelor manageriale pentru asigurarea calităţii în educaţie; în fundamentarea strategiei de formare profesională iniţială şi continuă; în modelizarea  psihofiziologică de optimizare şi de eficientizare a educaţiei tehnologice și a formării profesionale a cadrelor didactice; în tehnologia elaborării standardelor educaţionale, evaluării şi dezvoltării curriculare în sistemul de educaţie; în definirea cadrului conceptual pentru dezvoltarea şi implementarea modelelor „educaţia pentru toţi”, „educaţia incluzivă”, „integrarea profesională a persoanelor cu CES”. 

Pe parcursul activității științifico-didactice a pregătit cadre calificate în domeniile pedagogiei şi psihologiei prin doctorat: peste 50 de doctori și peste 10 doctori habilitaţi. De asemenea a susținut cursuri universitare în pregătirea iniţială şi continuă a specialiştilor în psihologie, psihopedagogie, pedagogie, managementul educaţional, marketing educaţional etc.  

Activitatea de cercetare științifică este confirmată de peste 250 de publicaţii, inclusiv 12 monografii, lucrări didactico-metodice, articole ştiinţifice şi comunicări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Este autor/coautor al multor programe de dezvoltare şi de modernizare a sistemului de învăţământ din Moldova (Concepţia dezvoltării învăţământului din Moldova – 1994; Strategia de dezvoltare a învăţământului din Moldova 1995 – 2000; Concepţia dezvoltării învăţământului special – 1995; Legea învăţământului – 1994; Strategia naţională „Educaţie pentru toţi” – 2004; Planul de acţiuni „Educaţie pentru toţi” – 2005; Concepţia educaţiei incluzive – 2008; Codul Educaţiei - 2014 etc.). Este coordonator şi expert al diverselor proiecte naţionale şi internaţionale.

Domnul Profesor  desfăşoară o vastă  activitate și în diverse grupuri profesionale în calitate de preşedinte, membru, expert: Asambleia Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Consiliul Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat în psihologie şi psihopedagogie; Consiliul Naţional pentru Decernarea Premiilor de Stat; Comisia de atestare a cadrelor în domeniul psihologiei şi psihopedagogiei; Seminarele Ştiinţifice de Profil în Pedagogie şi Psihologie; Consiliul Naţional pentru Curriculum; Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare etc. 

Prodigioasa activitate științifico-didactică și social-culturală a fost apreciată de forurile naționale și internaționale cu distincții: Eminent al învăţământului din URSS; Eminent al învăţământului din Republica Moldova; Diploma Guvernului Republicii Moldova;   Medalia „Dimitrie Cantemir” a Academia de Ştiinţe a Moldovei, Medalia „Gloria Muncii” a Președintelui Republicii Moldova ș.a.

Personalitatea științifică și profesională a domniei sale semnifică un model și un exemplu de notorietate savantă, de activitate științifică remarcabilă și de atașament față de Institutul de Științe ale Educației în misiunea sa de edificare a educației de calitate a tinerei generații și a adulților. 

Colegii Domniei sale de la Institutul de Științe ale Educației își exprimă sentimentele de pietate și de respect pentru aportul valoros și devotamentul față de Institut, față de educație, ca fiind proporții și roade ale inserțiilor conceptuale, preocupări și acțiuni de vigoare și de elită intelectuală în ansamblul emulației, de dimensiuni naționale și internaționale, privind promovarea și înfăptuirea idealurilor educaționale. 

Colaboratorii Institutului de Științe ale Educației își exprimă durerea din suflet pentru decesul încă prematur și declară că memoria personalității și activității dlui Nicolae Bucun, savant de prestigiu, va rămâne în conștiințe acelora care i-au fost studenți, colegi, doctoranzi, postdoctoranzi și prieten.

Colaboratorii Institutului de Științe ale Educației își exprimă condoleanțele față de membrii familiei, a rudelor și a prietenilor în legătură cu pierderea imensurabilă a profesorului Nicolae Bucun, omul pentru oameni și personalitate istorică a educației din țara noastră.

Adio, onorat coleg! Dumnezeu să te odihnească în pace!