Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent: STRAISTARI-LUNGU Cristina
Conducător științific: Cemortan Stela, dr. hab., prof. univ.
Consultant ştiinţific: Hadîrcă Maria, dr. ped., conf. cerc.
Consiliul științific specializat: D 531.01 – 12 
Tema tezei: Fundamente pedagogice ale învăţării limbilor străine în educaţia timpurie Specialitatea 531.01 - Teoria generală a educației
data: 07 octombrie 2020
Ora: 14.00
Local: Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, str. Doina 104, sala 212.

Teza de doctor şi rezumatul tezei pot fi consultate la biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, pe site-ul IŞE şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Examinarea tezei online poate fi urmărită la linkul: https://join.skype.com/gHasV5VasSbm

Principalele publicații științifice ale autorului la tema tezei:

Articole  în diferite reviste ştiinţifice 
(Reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei)

(categoria B) 
Hadîrcă M., Straistari-Lungu C. Educaţia plurilingvă şi modelul pedagogic de învăţare a limbilor străine în educaţia timpurie. În: Acta et commentationes, 2017, nr. 4 (11), pp. 164-173.  ISSN 1857-0623.

                   (categoria C)
Straistari-Lungu C. Considerații psihopedagogice privind vârsta optimă de debut în  învăţarea limbilor străine. În: Revista Univers Pedagogic, 2016, nr. 4 (52), pp. 92-99. ISSN 1811-5470.
 Straistari-Lungu C. (coaut.). Educație timpurie: sporirea calității și eficienței. În: Revista Univers Pedagogic, 2016, nr. 1 (49). pp. 28-33. ISSN 1811-5470.
Straistari-Lungu C. Abordări teoretice privind învăţarea limbilor străine de către copiii de 6-7 ani. În: Revista Univers Pedagogic, 2019, nr. 4 (64). pp. 24-32. ISSN 1811-5470. 

Articole  în culegeri ştiinţifice
(Culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale)
Straistari-Lungu C. Cadrul legal european cu referire la studierea limbilor străine în grădiniţă. În: Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației. Materialele Conferinței științifice internaționale Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”,din Cahul, 5 iunie 2015. p. 137-141. ISBN 978-9975-914-98-7. 978-9975-88-000-8.
Straistari-Lungu C. Promovarea valorilor prin studierea limbilor străine de la vârsta  preşcolară. În: Valorile moral-spirituale ale educației: In memoriam dr. hab., prof. univ. Mihail Terentii. Materialele Simpozionului Pedagogic Internațional, 3-4 aprilie, 2015, IȘE, Chișinău.  Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Departamentul Editorial Poligrafic ASEM), 2015, p. 176-179. ISBN 978-9975-48-069-7.
Straistari-Lungu C. Tendinţe actuale în studierea limbilor străine începând cu vârsta timpurie. În: Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 5-7 noiembrie, 2015. Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 (Tipogr. „Cavaioli”), p. 574-578. ISBN 978-9975-48-100-7.
Straistari-Lungu C. Asigurarea stării de bine a copilului de vârstă timpurie în cadrul activităților de limbi străine. În: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 7 iunie 2016: [vol. 2] / com. şt.: Ioan-Aurel Pop [et al.]. – Cahul: Universitatea de Stat "B. P. Haşdeu" (Tipogr. "Centrografic"), 2016. p. 259-262. ISBN 978-9975-88-011-4.
Straistari-Lungu C. (coaut.). Rolul părinţilor în studierea unei limbi străine în preşcolaritate. În: Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane (ediţia a II-a). Materialele Conferinţei şt. intern. 2017, 15-16 mai. /coord. șt. L. Cuzneţov [et al.]. Ch.: UPS „I. Creangă” (Tipogr. Primex-Com), 2017.  pp. 334-340. ISBN 978-9975-46-325-6.
Straistari-Lungu C. Rolul educatorului în promovarea unei educații interculturale. În: Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale. Materialele conferinţei șt. intern., 11-12 octombrie 2019, IȘE. /coord. L. Pogolșa [et al.]. Ch.: IȘE, (Tipogr. „Print-Caro”), 2019. pp. 500-504. ISBN 978-9975-48-156-4.

Rezumatul tezei

Problema cercetării: în baza căror fundamente teoretice şi prin ce instrumente pedagogice poate fi înlăturat dezacordul existent astăzi între recomandările Uniunii Europene şi practicile internaţionale de învățare a limbilor străine în educația timpurie, pe de o parte, şi practicile naționale, determinate, în fond, de cerințele sociale de învățare a unei limbi străine la nivelul educaţiei timpurii, realizate însă în lipsa unor repere teoretice și praxiologice privind învățarea limbilor străine în educația timpurie, pe de altă parte?

Conținutul de bază al tezei. În Introducere este argumentată actualitatea şi importanţa temei de cercetare; sunt formulate: problema cercetării, direcţiile posibile de soluţionare; scopul şi obiectivele cercetării; sumarul compartimentelor tezei; concluzi generale și recomandări practice. Sunt relevante modalitățile de promovare a rezultatelor cercetării, realizate prin publicații de autor, comunicări la simpozioane și conferințe științifice naționale și internaționale.
Capitolul 1, intitulat „Cadrul analitic privind învăţarea limbilor străine în educaţia timpurie”, prezintă analiza politicilor şi practicilor educaţionale naţionale şi internaţionale privind învăţarea limbilor străine la nivelul educaţiei timpurii, evidenţiază cele mai relevante documente de politici educaţionale pentru ÎLSET: Strategia „Educaţia-2020”; Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi; Portofoliului European al Limbilor ş.a.; analizează stadiul actual al abordărilor teoretice privind învăţarea limbilor străine de către copiii de 6-7 ani, subliniază anumite consideraţii psihopedagogice privind vârsta optimă de debut în învăţarea limbilor străine, prezintă exemple de bune practici europene în acest sens, argumentează ştiinţific necesitatea şi posibilitatea de implementare a ÎLSET în Republica Moldova.
În Capitolul 2 „Repere conceptuale și metodologice privind învăţarea unei limbi străine la vârsta de 6-7 ani” sunt prezentate principalele valori științifice ale cercetării privind posibilităţile de proiectare şi realizare a învăţării unei limbi străine în educaţia timpurie, concretizate în: Modelul pedagogic de învăţare a unei limbi străine în educaţia timpurie; condiţiile educaţionale necesare pentru învăţarea limbilor străine la vârsta de 6-7 ani; Concepția ÎLSET; Curriculumul opţional la limba străină pentru instituţiile de educaţie timpurie (la vârsta de 6-7 ani) (COLSET) şi Sistemul de activităţi necesare de realizat în acest scop.
În Capitolul 3 „Valori experimentale ale învăţării unei limbi străine la vârsta de 6-7 ani” este descris designul experimentului pedagogic realizat în cadrul prezentei cercetări, în care a predominat acţiunea de cercetare directă a realităţii educaţionale: sunt prezentate instrumentele şi metodele aplicate, rezultatele obţinute în cadrul experimentului de constatare; sunt descrise strategiile educaţionale aplicate în cadrul experimentului de formare; sunt prezentate în plan comparativ rezultatele experimentului de control.

Principalele rezultate obținute: Modelul pedagogic de învăţare a unei limbi străine în educaţia timpurie; condiţiile educaţionale necesare pentru învăţarea limbilor străine la vârsta de 6-7 ani; Concepția ÎLSET; Curriculumul opţional la limba străină pentru instituţiile de educaţie timpurie (la vârsta de 6-7 ani) (COLSET) şi Sistemul de activităţi necesare de realizat în acest scop.