MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 

SIMPOZIONUL  PEDAGOGIC  NAŢIONAL

ASIGURAREA  CONTINUITĂŢII
LA  NIVELUL  CLASELOR  A IV-A ŞI A V-A
DIN  PERSPECTIVA  IMPLEMENTĂRII  EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI

5 martie 2020

str. Doina, 104, mun. Chişinău, Republica  Moldova.
 
 

Evenimentul îşi propune să prezinte retrospectivele implementării metodologiei evaluării criteriale prin descriptori în contextul reformei inițiate de Codul educației (prin art. 16 al. 5), cu referire la evaluarea în învățământul primar care este criterială și se realizează prin descriptori.
Concomitent, intenţionăm să reliefăm specificul asigurării continuităţii implementării ECD în ciclul gimnazial, analizând progresul și impactul ECD în eficiența învățării elevilor.
În context praxiologic, simpozionul reprezintă o ofertă creditabilă pentru activitatea de formare profesională şi cea de dezvoltare a competenţelor necesare cadrelor didactice și manageriale în bunul demers de implementare a ECD.

Obiectivul de bază al evenimentului îl reprezintă asigurarea continuităţii în proiectarea şi realizarea evaluării criteriale prin descriptori la nivelul claselor a IV-a – a V-a.

Dezbaterile se vor axa pe următoarele repere: 
 •  ECD în cadrul ciclului primar. 
 •  ECD în cadrul ciclului gimnazial.
 •  Evaluarea criterială prin descriptori şi note (ECDN).
Simpozionul este destinat:
 •  responsabililor de învăţământul primar din cadrul OLSDÎ municipal/raional;
 •  cadrelor didactice;
 •  cadrelor științifico-didactice;
 •  părinților. 
 

 

     Deschiderea evenimentului va fi urmată de o ședință plenară la care va fi prezentată retrospectiva implementării metodologiei ECD (2015–2020), care prevede o motivație a învățării prin strategii reflexive, modalități de interacțiune și utilizarea eficientă a instrumentelor de evaluare. 
     Un moment pregnant al simpozionului va fi sesiunea de Master-class, unde vor fi prezentate simultan 8 master-class-uri, în contextul ECD, participanții având posibilitatea alegerii unei activități cu utilizarea coerentă a criteriilor de evaluare, a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de evaluare.

 • ECD  la disciplina  Educație muzicală (ciclul gimnazial) 
M. Morari, dr., conf. univ., USARB.
 • ECD  la disciplina  Educație plastică  (ciclul gimnazial)
A. Vitcovschi, dr., conf. univ., UPSC.
 • ECD  la disciplina  Educație tehnologică  (ciclul gimnazial)
Z. Ursu, formator naţional.
 • ECD  la disciplina  Educație fizică  (ciclurile gimnazial, liceal)
N. Bragarenco, A. Burduh, A. Budacformatori naţionali.
 • ECD  la disciplina Educație pentru societate (ciclul gimnazial)
C. Lungu, consultant principal, MECC;
O. Elpujan, formator național;
N. Cebotaru, formator național.
 • ECD  la disciplina Dezvoltare personală (ciclurile gimnazial, liceal)
V. Marț, consultant principal, MECC.
V. Olaru, formator național.
 • Asigurarea continuității implementării ECD în clasele a V-a. Dificultăți și realizări practice.
Invitați:  cadre didactice, părinți.
M. Marin, dr. în pedagogie.
 • Implementarea metodologiei de evaluare criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-a – a IV-a. Abordări esențiale și situaționale.
Invitaţi:  responsabili de învăţământul primar din OLSDÎ. 
V. Gaiciuc, consultant principal, MECC;
L. Ursu, dr., prof. univ., UPSC.

     Simpozionul își propune în agendă şi un dialog al participanților prin Sesiunea de discuții şi dezbateri cu genericul Asigurarea continuităţii la nivelul claselor a IV-a – a V-a, obiectivul fiind analiza reflectiv-critică şi formularea judecăţilor de valoare privind implementarea ECD. În atare context, dezbaterile vor reflecta provocările apărute și posibilele soluții pentru depășirea situațiilor dificile în implementarea ECD în ciclurile primar şi gimnazial.