Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie  

Candidat: Popescu Ofelia 

Conducător ştiinţific: Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Consiliul ştiinţific specializat: D 511.03-85 

Tema tezei: Integrarea socială a copiilor cu tulburări de limbaj 

Specialitatea: 511.03 - Psihologie socială 

data: 28 noiembrie 2019 

Ora: 14:00 

Local: Institutul de Științe ale Educației, mun. Chișinău, str. Doina 104, sala 212 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

  

Principalele publicații științifice ale autorului  la tema tezei:

Articole în reviste

 1. POPESCU, O. Mediul social imediat (familia și școala) și tulburarea de vorbire a copilului. In: Drumuri spre suflet, 2016, nr.4. ISSN 2343 – 9416.
 2. POPESCU, O. Particularităţii ale interacţiunilor sociale la copiii cu tulburări de vorbire. In: Psihologie, Revistă știinţifico-practică, 2016, nr.1-2, p. 62-70. ISSN1857-2502. 
 3. POPESCU, O. Utilizarea intervenţiei logopedice în vederea integrării sociale a copiilor cu tulburări de vorbire. In: Psihologie, Revista știinţifico-practică, 2016, nr. 3-4, p. 39-48. ISSN1857-2502. 
 4. POPESCU, O. Children with language and communication impairment in the school environment. In: Euromentor journal. Studies about education, March 2016, Volume VII, No. 1, p. 81-92. ISSN 2068-780X.
 5. POPESCU, O., STERIAN M. Parental perception of the child’s behavior and communication difficulties - psychosocial correlates. In: Euromentor journal. Studies about education, March 2016, Volume VII, No. 1, p. 46-56. ISSN 2068-780X.
 6. POPESCU, O. Intervenția logopedică și dezvoltarea de competențe sociale și emoționale – premise ale integrării social a copiilor cu tulburări de vorbire. In: Drumuri spre suflet, 2016, nr.5. ISSN 2343 – 9416.
 7. POPESCU, O., NEGOVAN, V., STERIAN, M. Interparental relationships and preparatory class children's self-esteem and self efficacy. In: Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2015, 187, p. 637-64. ISSN 18770428.
 8. POPESCU, O. Etapele dezvoltării limbajului la copilul normal. In: Drumuri spre suflet, 2014, nr. 3, p. 66-68. ISSN 2343 – 9416.
 9. POPESCU, O. Tulburările de vorbire la copil. Violență verbală - depresie. Cauză și efect asupra integrării sale sociale. In: Exemple de bune practici în prevenirea și combaterea violenței din mediul școlar. Craiova: Else, 2014, p. 137-144. ISSN 2360 – 0527. 

Articole/teze în lucrările conferințelor

 1. POPESCU, O. Modele de consiliere parentală utilizate în PISC-TTL. In: Bunăstarea psihologică a copiilor și adolescenților, studii, experiențe, preocupări interdisciplinare. Constanța: SITECH, 2019, 117-129. ISBN 978-606-11-6843-9.
 2. POPESCU, O. Formarea abilităților sociale în terapia bâlbâielii. Profil psihopulsional versus profil psihosociocomportamental. In: Universitas Europea, 2012, p. 30-32. (fără ISBN).
 3. POPESCU, O. Tulburările de vorbire la copil și depresia. Cauză și efect asupra integrării sale sociale. In: Simpozion Județean ”Depresia: o criză globală”, CJRAE Gorj, Târgu Jiu, 10 octombrie 2012. Târgu Jiu: Măiastra, 2012, p. 82-85. ISBN 978-606-516-645-5.
 4. POPESCU, O., RUSNAC, S. Tulburări de vorbire și integrare socială la copii/Children’s speech disorders and social integration. In: Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. Materialele Conferinței Științifice Internaționale prilejuite aniversării a 15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. Ediția a VI-a - Mentalități ale societății în transformare. Chișinău, 11-12 decembrie, 2015. Chișinău: S.n. (Tipograf. Biotehdesign), 2016, p. 354-362. ISBN 978-9975-933-79-7.
 5. POPESCU, O., OPRIȘOR, V. E. Rolul familiei și școlii în învățarea comunicării elevilor. In: Păstrarea integrității familiei – politică prioritară pentru protecția copilului. Materialele Conferinței Internaționale Științifico-practice. 15 mai 2014. Chișinău: Artpoligraf, 2014, p. 133-135. ISBN 978-9975-3036-3-7. 

Rezumatul tezei 

Problema abordată rezidă din lipsa unei metodologii științifice de identificare a capacităților necesare integrării sociale a copiilor cu TL în contextul întrării în școală și de dezvoltare prin efort psihosocial și terapeutic a acestora.

Conținutul de bază al tezei. Introducerea prezintă actualitatea și importanța temei abordate, încadrarea temei în preocupările internaţionale, naţionale, zonale, ale colectivului de cercetare, în context inter- și transdisciplinar, cu prezentarea rezultatelor cercetărilor anterioare referitoare la tema aleasă, problema de cercetare, scopul și obiectivele cercetării, ipoteza cercetării, sinteza metodologiei de cercetare și justificarea metodelor de cercetare alese, noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute, soluționarea problemei științifice importante, valoarea teoretică și aplicativă a cercetării, aprobarea și implementarea rezultatelor cercetării și sumarul compartimentelor tezei. În Capitolul 1 – Abordarea teoretică a integrării sociale a copilului din perspectiva educării limbajului – sunt trecute în revistă perioadele sensibile și critice în achiziția limbajului importante pentru dezvoltarea socială a copilului; conținutul și factorii favorizanți/perturbatori ai integrării sociale, transpuși în capacități intra-, înterpersonale și influențe ale contextului social, și importanța relațiilor cu mediului imediat pentru integrarea socială a copilului cu TL. În Capitolul 2 – Dimensiunile integrării sociale a copiilor cu tulburări de limbaj (cercetare experimentală de constatare) este prezentat modelul de conceptualizare a variabilelor definitorii pentru integrarea socială a copilului cu TL: capacitățile intra- și interpersonale, completate de diminuarea reticenței sociale care conduce la deschiderea către mediul social imediat și poziționarea favorabilă în grupul de egali, etapele cercetării experimentale și organizarea celei de constatare, urmărind scopul, obiectivele, metodele și instrumentele utilizate, descrierea eșantionului, ipoteza de cercetare constatativă și prezumțiile care urmează a fi verificate pentru demonstrarea acesteia, precum și analiza rezultatelor. Prezentarea rezultatelor cercetării constatative se dezvoltă în trei direcții – de analiză cantitativă, cantitativ-comparativă și calitativă a: 1) capacităților intrapersonale și interpersonale de integrare socială; 2) manifestarea reticenței sociale la copil, calculate pentru trei grupuri (experimental (copii cu TL, incluși ulterior în programul de intervenție ameliorativă a integrării sociale și TL), de control I (copii cu TL, care ulterior au parcurs doar terapia tulburărilor de limbaj), de control II (copii fără TL), și diferențiat pentru forma dislaliei și genul subiecților cercetării. În Capitolul 3 – Intervenția ameliorativă prin programul de integrare socială a copiilor și de terapie a tulburărilor de limbaj (PISC-TTL) – sunt prezentate reperele teoretico-conceptuale și metodologia programului de intervenție în vederea ameliorării integrării sociale și TTL: obiectivele generale și specifice, ipoteza de control, principiile, metodologia și metodele, instrumentele, tehnicile utilizate, precum și conținutul, implementarea și rezultatele obținute în urma aplicării experimentale a acestuia. Programul este prezentat atât sub aspectul obiectivelor sale cât și sub aspectul activităților derulate. Prezentarea rezultatelor aplicării experimentale al programului se dezvoltă tot în trei direcții: prezentarea și analiza test-retest a indicatorilor: 1) capacităților intrapersonale de integrare socială a copiilor cu TL; 2) capacităților interpersonale de integrare socială a copiilor cu TL; 3) manifestării reticenței sociale la copilul cu TL și, de aici, deschiderea socială a acestuia. Pentru identificarea rezultatelor specifice sunt analizate cele identificate în grupurile de control, utilizându-se comparări statistice, dar și diferențiat pentru copiii cu TL mono- și polimorfă, grupe de gen. Capitolul se încheie cu analiza și interpretarea comparativă a rezultatelor experimentale test-retest și cu verificarea rezultatelor prin raportarea la cercetările asemănătoare din domeniu, urmate de concluziile generalizate. Concluziile generale și recomandările sintetizează rezultatele științifice obținute, corelându-le cu tema, ipotezele, scopul și obiectivele tezei, prezintă contribuțiile personale, limitele rezultatelor obținute, precum și recomandările privind utilizarea rezultatelor în practica educației copiilor aflați în debutul școlarității și potențialele direcții viitoare de cercetare legate de tema abordată. 

Principalele rezultate obținute 1. A fost conceptualizat modelul integrării sociale în copilărie, pornind de la abordările teoretice și studiile empirice din literatura de specialitate, cu particularizarea acestuia pentru copiii cu TL și dezvoltare intelectuală în normă aflați în debutul școlarității, care a inclus trei categorii de variabile: capacități intrapersonale, cu referință la însușirile de personalitate manifestate în trăiri afective în raport cu sine și cu persoanele din mediul social imediat; interpersonale, vizând atitudinile și relațiile cu membrii familiei, cadrele didactice și semenii, de deschidere socială – cu referință la înlăturarea reticenței sociale și poziționarea favorabilă în grupul de semeni. 2. În cadrul cercetării experimentale au fost identificate aspectele definitorii ale integrării sociale a copiilor cu TL aflați în debutul școlarității  – capacitățile intrapersonale socioafective cu efect pozitiv în relațiile interpersonale cu reprezentanții mediului social familial și școlar, influențând în sens de diminuare reticența socială și contribuind la afirmarea unui statut pozitiv în grupul de egali, conducând la egalizarea cu semenii. 3. A fost argumentată, prin rezultatele cercetării de constatare, intervenția ameliorativă în forma unui program cu finalitate dublă – dezvoltarea capacităților de integrare și terapia tulburărilor de limbaj, în scop de ameliorare a condiției sociale și școlare a copiilor de 6-7 ani cu TL, aflați în debutul școlarității, și parcurgând atât o ”perioadă sensibilă”, cât și o ”perioadă critică” în dezvoltarea psiho-socio-emoțională. 4. A fost elaborat, implementat și testat empiric Programul de integrare socială și terapie a tulburărilor de limbaj (PISC-TTL), care și-a demonstrat eficiența prin dezvoltarea capacităților intra- și interpersonale asociate pozitiv cu integrarea socială, diminuarea manifestărilor socioafective și relaționare asociate negativ cu integrarea socială, înlăturarea condițiilor și, în rezultat, reducerea exprimărilor reticenței sociale și pozitivizarea statutului sociometric în grupul de egali. Impactul PISC-TTL a fost demonstrat prin compararea retest cu grupul de copii cu TL care au parcurs doar TTL și care n-au realizat rezultate pozitive ale integrării sociale, cât și cu grupul de copii fără TL, constatându-se egalizarea în manifestările intrapersonale, capacitățile de relaționare cu alții și integrarea în mediul social imediat.