Se anunță susținerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent: HÎNCU Ionela

Conducător științific: ACHIRI Ion, dr. şt. fiz.-mat., conf. univ.

Consiliul științific specializat: D 531.01 – 89

Tema tezei: Valorificarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi

Specialitatea 531.01 - Teoria generală a educației

data: 27 noiembrie 2019

Ora: 14.00

Local: Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, str. Doina 104, sala 212.

Teza de doctor şi rezumatul tezei pot fi consultate la biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, pe site-ul IŞE şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

 

Principalele publicații științifice ale autorului  la tema tezei: 

 1. HÎNCU, I. Tehnologii digitale în activitățile de educație muzicală: aspecte didactice. Revista Studia Universitatis, Seria Științe ale Educației, Nr.9 (99), categoria B, Chișinău, 2016. p.118-124, (0,5 c. a.). ISSN 1857-2103.
 2. HÎNCU, I. Impactul Lecției SMART de educație muzicală asupra dezvoltării proceselor psihice la preadolescenț Revista Univers Pedagogic, Nr.4 (52), categoria C, Chișinău, 2016. p. 49-56, (0,63 c. a.). ISSN 1815-7041.
 3. HÎNCU, I. Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale-inovaţie în educaţia muzicală. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 18-19 octombrie 2013, IŞE. Chişinău, Print-Caro, 2013, p. 165-168 ( 0,31 c. a.). ISBN 978-9975- 48-056-7.
 4. HÎNCU, I. Provocările utilizării TIC în domeniul educaţiei muzicale. În: Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul European al cercetării şi educaţiei. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 7 iunie, Cahul: USC, 2016, p. 148-152 ( 0,3 c. a.). ISBN 978-914-90-1; 978-9975- 88-011-4.
 5. HÎNCU, I. Tabla interactivă: aplicații în predarea-învățarea-evaluarea educației muzicale în școală. Revista Univers Pedagogic, 2, (50), categoria C, Chișinău, 2016. p. 106-111 (0,45 c. a.). ISSN 1811-5470.
 6. HÎNCU, I. Dezvoltarea creativității elevilor prin prisma utilizării computerului la lecțiile de educație muzicală. În: Creativitate – Formare - Performanță. Materialele Simpozionului național cu participare internațională, 10-11 aprilie, 2014, Ediția XI-a. Iași, p. 209-211, ISSN 2086-1372. (0,18 c.a.).
 7. HÎNCU, I. Impactul aplicării tehnologiilor multimedia în educația muzicală a preadolescenț În: Materialele Simpozionului Pedagogic Internațional, Tehnologii didactice moderne, 26-27 mai, 2016, IȘE. Chișinău, Print-Caro, 2016, p. 253-255. ISBN 978-9975-48. (0,22 c.a.).
 8. HÎNCU, I. Utilizarea TIC în educația muzicală a elevilor. În: Materialele Simpozionului național cu participare internațională, Creativitate – Formare - Performanță, 5-6 aprilie, 2013, Ediția a X-a. Iași, p. 331-333, ISSN 2068-1372. (0,18 c.a.).
 9. HÎNCU, I. Valorificarea TIC din perspectiva optimizării procesului educațional la educația muzicală. În: Materialele Conferinței Științifice Internaționale, Eficientizarea învățământului - vector al politicilor educaționale moderne, 11-12 decembrie 2014, IȘE, Chișinău, Print-Caro, 2014, p. 397-400. ISBN 978-9975-48-066-6. (0,22 c.a.).
 10. HÎNCU, I. Impactul TIC în modernizarea educaţiei muzicale. În: Istorie, performanţe, personalităţi. Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifice, 20-21 octombrie, 2016, IŞE. Chişinău, Print-Caro, 206, p. 247-249. ISBN 978-9975-48-104-5.
 11. HÎNCU, I. Valorificarea Internetului şi a tehnologiilor digitale moderne în procesul educaţional. În: Creativitate – Formare - Performanţă. Materialele Simpozionului naţional cu participare internaţională, 19 septembrie, 2015, Ediţia XII-a, Iaşi, p. 100-102. ISSN 2086-1372.

 

Rezumatul tezei 

Problema abordată.  Determinarea fundamentelor teoretico-praxiologice și elaborarea modelului pedagogic de valorificare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în contextul formării competenţelor muzicale ale elevilor preadolescenţi; dimensiunea conceptuală a valorificării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi: Educația muzicală (principii, funcţii şi competenţe), TIC (principii, funcţii şi competenţe) şi portretul preadolescentului-preferinţe muzicale; metodologia Lecţiei Smart EM, fundamentată pe cele patru domenii specifice ale educației muzicale, conform curriculumului modernizat de educație muzicală, şi implementată prin intermediul sistemului de echipamente ale Lecţiei Smart EM - toate orientate spre formarea cu succes a competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi. 

Conținutul de bază al tezei. În Introducere este argumentată actualitatea  şi importanţa cercetării, se profilează scopul și obiectivele lucrării; este prezentată noutatea științifică a rezultatelor, se reliefează importanța teoretică și valoarea  aplicativă a cercetării, sunt expuse principalele rezultate investigaționale. În Capitolul 1, Educaţia muzicală şi preadolescenţa: conexiuni  psihologice şi pedagogice, este reflectat studiul teoretic al problemei şi evidenţiat conţinutul conceptelor de bază: educaţia muzicală, funcţiile, aspectele, caracteristicile, particularitățile şi finalităţile educaţiei muzicale. În Capitolul 2, Metodologia valorificării  tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi este elaborat Modelul pedagogic de valorificare a TIC în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi, conceput pe două dimensiuni: Dimensiunea conceptuală şi Dimensiunea instrumental-didactică. Capitolul 3, Demersul experimental privind valorificarea TIC în procesul de formare a competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi, a fost direcționat spre formarea competențelor muzicale la elevii preadolescenți, scopul căruia a fost validarea Modelului pedagogic de valorificare a TIC în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi. 

Principalele rezultate obținute: s-a elaborat Modelul pedagogic de valorificare a TIC în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi și Cadrul metodologic al valorificării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi; conceptul și metodologia Lecţiei Smart EM, fundamentată pe cele patru domenii specifice ale educației muzicale, conform curriculumului modernizat de educație muzicală; sistemul de competenţe specifice propus pentru dezvoltarea curriculumului la disciplina Educația muzicală, clasele I-XII.