INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

 

Vă invită să participaţi în perioada 11-12 octombrie 2019 la
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

CADRUL DIDACTIC -

PROMOTOR AL POLITICILOR EDUCAȚIONALE”,

organizată în parteneriat cu

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
,
UNESCO
,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
(Bucureşti, România),
Universitatea „Dunărea de Jos din Galaţi (România),
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (România),
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
(România),
Institutul de Pedagogie al ANŞP (Kiev, Ucraina),
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău),
Universitatea de Stat „Ion Creangădin Chişinău,
Liceul de Creativitate şi InventicăPrometeu
” (mun. Chişinău).

 

 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei este o realitate atât ştiinţifică generoasă în viaţa spirituală a Republicii Moldova, cât şi o realitate specifică a formării profesionale continue a cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul general.

Actuala ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale este consacrată personalităţii cadrului didactic în configuraţia sistemului şi procesului educaţional. În context, caracterul reformator continuu al educaţiei pretinde cadre didactice adecvate vieţii în perpetuă schimbare.

Odată cu demararea Reformei educaţionale în Republica Moldova, procesul de predare–învăţare–evaluare a fost abordat prin prisma pedagogiei competenţelor; au fost descongestionate şi renovate conţinuturile şi au fost modernizare curricula şcolare prin asigurarea unor parcursuri didactice individualizate, opţionale şi prin egalizarea şanselor tuturor copiilor la educaţie, la dezvoltarea potenţialului de integrare profesională şi socială. Astfel, s-a fundamentat ancorajul învăţământului durabil şi de calitate, s-a implementat sistemul de competenţe în evaluarea criterială prin descriptori (ECD) în învăţământul primar şi parteneriatele sociale etc. S-au prefigurat noile educaţii în contextul societăţii postmoderne, informatizate, bazate pe cunoaştere. Prin educaţia ecologică, educaţia pentru mass-media şi comunicare, educaţia pentru democraţie, educaţia economică, educaţia interculturală, educaţia pentru sănătate şi dezvoltarea personală se urmăreşte formarea–dezvoltarea civică şi umanistică a personalităţii în noul context axiologic.

Toate acestea rezidă în congruenţa politicilor educaţionale promovate la nivel de stat–regiune–şcoală–comunitate–cadre didactice. O politică educaţională coerentă presupune asigurarea concordanţei manageriale între finalităţile angajate şi activităţile/acţiunile concrete pentru realizarea finalităţilor. Politicile educaţionale rezultă din cerinţele avansării economice, sociale, culturale ale societăţii.

Actualmente, sistemul educaţional se raliază cerinţelor societăţii democratice, respectării drepturilor omului, economiei de piaţă etc., prin triviumul familie, şcoală, cadru didactic.

Atitudinea societăţii faţă de cadrele didactice se configurează pe temeiul culturii spirituale, care semnifică un indiciu al stării ei actuale.

În condiţiile civilizaţiei contemporane multiculturale – ca un nucleu viabil al comunicării pedagogice, se conturează pregnant statutul, rolul şi prestanţa cadrului didactic în instituţia de învăţământ şi în comunitate/în societate.

Genericul conferinţei semnifică un consens şi o continuitate a forumurilor ştiinţifice anterioare. Contextul tematic oferă factorilor de decizie ai sistemului educaţional, cercetătorilor, cadrelor didactice din învăţământul general şi cel universitar, doctoranzilor, masteranzilor oportunitatea/posibilitatea de a dezbate diverse aspecte ale domeniului educaţional şi de a face schimb de experienţă şi de bune practici.


Formular de înregistrare

PROGRAM

AXE TEMATICE

I. CADRUL DIDACTIC ŞI MEDIUL DE REALIZARE A PROCESULUI EDUCAŢIONAL

II. ASISTENŢA PSIHOLOGICĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU IMPLEMENTAREA POLITICILOR EDUCAŢIONALE

III. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL POLITICOLR EDUCAŢIONALE

IV. RELEVANŢA POLITICILOR EDUCAŢIONALE ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE

V. PROMOVAREA PARTENERIATELOR EDUCAŢIONALE

VI. CADRUL DIDACTIC ŞI ORIENTAREA COMPETENŢIALĂ ÎN EDUCAŢIE

VII. ASIGURAREA METODOLOGICĂ A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC

VIII. IMPACTUL POLITICILOR EDUCAŢIONALE ÎN PROMOVAREA SIGURANŢEI TRAFICULUI RUTIER

Avem certitudinea unei participări cât mai eficiente şi utile, a unor comunicări rodnice – orale şi scrise, fiecare în parte contribuind la edificarea unui învăţământ naţional avansat din perspectiva integrării meritorii în spaţiul educaţional european.

 

Textele pot fi elaborate în limbile: româna, rusa, franceza, engleza.


Articolele acceptate vor fi editate în volum indexat şi inclus în diverse baze de date.

Transmiterea electronică a lucrărilor se va face până la 9 septembrie 2019.

Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de următoarele rigori: respectarea cerinţelor de redactare şi onorarea termenului-limită de depunere a acestora, achitarea taxei de participare.

Comunicările, dezbaterile produse, prezentate în cadrul Conferinţei, vor eficientiza procesul educaţional prin contribuţia participanţilor la acest for ştiinţific.

 

VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ
 LA ACEST FOR ŞTIINŢIFIC!


Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.


Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, la adresa:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:
str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854;