AVIZ

Se anunță susținerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice
Pretendent: BUTNARU Cristina
Conducător științific: Vicol Nelu, doctor în științe filologice, conferențiar universitar
Consiliul științific specializat: D 38.531.01 – 08
Tema tezei: Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare profesională 
Specialitatea 531.01 - Teoria generală a educației 
data: 7 mai 2019
Ora: 14.00
Local: Institutul de Științe ale Educației,

Chișinău, str. Doina 104, sala 212.


Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Principalele publicații științifice ale autorului  la tema tezei:

  1. BUTNARU C. Asigurarea calităţii educaţiei prin programe de formare continuă. În: materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări, Chişinău, 2008, p. 23-28
  2. BUTNARU C. Blended-learning – un concept alternativ de formare continuă. În: Revista ,,Şcoala Gălățeană", 2009, nr. 170
  3. BUTNARU C. Dezvoltare profesională prin blended-learning. În: Revista ,,Şcoala Gălăţeană", 2011, nr. 196
  4. BUTNARU C. Dimensiunea de structură a curriculum-ului în formarea continuă. În: Revista ,,Şcoala Gălățeană", 2009, nr. 171-172
  5. BUTNARU C. Direcţii de dezvoltare a programelor de formare continuă a cadrelor didactice. În: volumul Simpozionului Internaţional ,,Valori didactice româneşti, premise pentru un învăţământ european", ediţia a VI-a, 2010
  6. BUTNARU C. Educaţia adulţilor în contextul educaţiei permanente. Dificultăţi şi răspunsuri psihopedagogice. În: Revista ,,Univers pedagogic". Chişinău: CEUP, 2012, nr. 2, p. 66-70
  7. BUTNARU C. Formare CCD Galaţi. Site-ul experimentului de formare. https://sites.google.com/site/formareccd/ (vizitat în mod repetat)
  8. BUTNARU C. Formarea continuă a cadrelor didactice – de la nevoile de dezvoltare profesională la calitatea actului educaţional. În: Revista ,,Şcoala Gălățeană", 2010, nr.177
  9. BUTNARU C. Coordonate actuale privind formarea continuă a cadrelor didactice. În: Revista ,,Univers pedagogic”. Chişinău: 2016, nr. 2, p. 93-99
  10. BUTNARU C. Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem blended-learning. Soluţii de implementare şi beneficii. În: volumul Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ,,Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării", Chişinău, 2011, p. 491-493

Rezumatul tezei

Problema abordată.  Stabilirea reperelor psihopedagogice şi a etapelor de desfăşurare a programelor de formare continuă în sistem mixt, cu adaptare la particularităţile societăţii bazate pe cunoaştere, prin valorificarea: nevoilor sociale şi  individuale de dezvoltare profesională ale cadrelor didactice; tehnologiilor multimedia de învăţare; normelor ştiinţifice cu caracter psihopedagogic.

Conținutul de bază al tezei. În Introducere este argumentată actualitatea şi importanţa temei, de asemenea, sunt prezentate problema cercetării, scopul, obiectivele şi ipotezele cercetării, problema ştiinţifică soluţionată, fiind subliniată relevanţa ştiinţifică a lucrării. În Capitolul 1, Formarea continuă a cadrelor didactice în contextul educaţiei adulţilor. Repere conceptuale, sunt investigate principalele concepte relaţionate cu formarea continuă a cadrelor didactice: educaţia permanentă, educaţia adulţilor, probleme actuale privind procesul de formare continuă şi răspunsurile psihopedagogice. În Capitolul 2, Sistemul mixt (,,blended-learning”) de formare continuă - alternativă pentru valorificarea nevoilor individuale de dezvoltare profesională ale cadrelor didactice, se analizează alternativa de răspuns la nevoile individuale de dezvoltare profesională, prin prezentarea unui model psihopedagogic ce poate fi adaptat oricărui program de formare continuă în sistem mixt. Capitolul 3, Demersul experimental privind implementarea proiectului transfrontalier ,,Dezvoltare profesională prin blended-learning”, este alocat recenziei experimentelor de constatare, de formare şi de validare, ale căror rezultate au condus la conceptualizarea modelului psihopedagogic  propus.

Principalele rezultate obținute: s-a elaborat un curriculum secvenţial de formare continuă a cadrelor didactice în sistem mixt, pe baza nevoilor de dezvoltare profesională ale profesorilor participanţi la experimentul de constatare; s-a evidenţiat, prin construcţia şi implementarea modelului psihopedagogic, faptul că funcționalitatea şi eficienţa formării continue în sistem mixt depind de congruenţa dintre normele psihopedagogice de elaborare a programelor de formare şi soluţia tehnică aleasă; Modelul psihopedagogic de formare a cadrelor didactice în sistem mixt (blended-learning) certifică operaţionalitatea acestui proces în termeni acţionali, în raport cu standardele de competenţă profesională impuse de necesitatea progresului în cariera didactică.