AVIZ

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

 Pretendent: TOMA Sergiu

Conducător științific: BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar

Consiliul științific specializat: D 511.03-21

Tema tezei: Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

în instituţiile de învatamânt general

Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială

data: 5 martie 2019

Ora: 14.00

Local: Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, str. Doina 104, sala 212.


Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Autoreferat

Teza

 

 Principalele publicații științifice ale autorului  la tema tezei:

 1. Toma S.(coaut.), Rusnac Gh. (coord.) ș.a. Integrarea ştiinţei şi a învăţămîntului superior – concepţii, orientări, strategii. Chişinău: CEP USM, ISBN 978-9975-70-417-5, 2007, 164 p., 10,04 c.a.
 2. Toma S. Conceptul de competență profesională didactică. În: Revista „Studia Universitatis”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria C, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2007, nr.9, ISSN 1857-2103, p.156-157, 0,28 c.a.
 3. Toma S. Dezvoltarea comportamentelor pozitive: sugestii pentru părinți care educă copii cu dezabilități mentale. În: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.5-6 (57-58), decembrie 2009, ISSN 1810-6455, p.70-71, 0,32 c.a.
 4. Costandaki O., Toma S. Parteneriatul comunitate-școală: repere pentru educația incluzivă. În: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.1(65), 2011, ISSN 1810-6455, p.45-46, 0,0,34 c.a.
 5. Toma S. Factori si particularităţi psihosociale ale adaptării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.183-190, 0,81 c.a.
 6. Toma S., Puiu I. Enriching the quality and quantity of stimulation and support availble to a child in the home enviroment throught the use of standardized tools in early intervention. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103, p.202-206, 0,50 c.a.
 7. Toma S. Paradigma masculinității din perspectiva lumii contemporane. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Schimbarea paradigmei în teoria și practica educațională”, Vol.I., 2008, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: CEP USM, 2008, ISBN 978-9975-70-818-0, p.173-177, 0,61 c.a.
 8. Toma S. Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerințe ediâucaționale special în instituții de învățământ secundar general. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ”Optimizarea învățământului încontextul societății bazate pe cunoaștere”, 2-3 noiembrie 2012, Institutul de Ştiințe ale Eduației, Chişinău: ipografia ”Print-Caro”, ISBN 978-9975-48-56-072-6, 2012, p.392-394, 0,41 c.a.
 9. Toma S. Particularităţi inevestigaţionale ale adaptării copiilor cu cerinţe educaţionale special. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ”Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă”, 18-19 octombrie 2013, Institutul de Ştiințe ale Eduației, Chişinău: Tipografia ”Print-Caro”, ISBN 978-9975-48-056-7, 2013, p.333-336, 0,54 c.a.
 10. Toma S. Consecințele instituționalizării asupra personalității copiilor su cerințe educaționale special în procesul de adaptare școlară. Materialele Conferinței Științifice Internaționale „Eficientizarea învățământului – vector al politicilor educaționale moderne”, 11-12 decembrie, 2014, Institutul de Științe ale Educației, Partea II, Chișinău, 2014, ISBN 978-9975-48-066-6, p.268-273, 0,49 c.a.
 11. Toma S. Liniamente metodologice de studiere a particularităților relaținale în procesul de adaptare școlară. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul postmodern: eficienţă si funcţionalitate”, 15 noiembrie, 2013, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: CEP USM, 2013, ISBN 978-9975-71-513-3, p.484-487, 0,37 c.a.
 12. Toma S. Abordarea fenomenului ”adaptare”: dimensiune psihologică și socială. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul superior: valențe și oportunități educaționale de cercetare și transfer inovațional”, organizată cu prilejul aniversării a 70 ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.400-406, 0,80 c.a.

 

Rezumatul tezei

Problema abordată rezidă în stabilirea factorilor interni și externi, particularităților de adaptare psihosocială a copiilor cu CES dezinstituționalizați și celor educați în familie în instituțiile de învățământ general, dar și a mecanismelor psihologice și educaționale de facilitare a acestui proces, asigurând în așa fel climatul psihologic optim și mediul educațional favorabil pentru toți elevii.

Conținutul de bază al tezei. În Introducere sunt prezentate premisele care demonstrează actualitatea și importanța problemei abordate. Sunt stabilite scopul și obiectivele cercetării, fiind specificate noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute, semnificația teoretică și valoarea practică a cercetării, dar și aprobarea rezultatelor cercetării. Capitolul 1 „Abordarea complexă a fenomenului adaptării psihosociale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale” reflectă aspectele teoretice, conceptuale, cu caracter general, ale adaptării psihosociale a elevilor cu CES. Încercând a stabili semnificaţia noţiunii de „adaptare”, am constatat că îi sunt conferite o pluralitate de sensuri, iar semnificaţia acestora este determinată de domeniul în care noţiunea este abordată, dar şi de contextul specific în care este utilizată, situaţie  ce se datorează faptului că adaptarea are un sens general, fiind folosit pentru un domeniu extins de fapte şi relaţii, fiecare dintre acestea având conţinuturi şi niveluri diferite. Dacă adaptarea a fost abordată unilateral, preponderent şi doar dintr-un anumit punct de vedere, înseamnă că a avut loc o elucidare doar parţială a fenomenologiei sale, astfel încât nu s-a constituit deocamdată o viziune multidimensională asupra ei. Diversitatea de interpretări acordate adaptării ilustrează, pe de o parte, că, într-adevăr,  complexitatea acestui  proces poate fi greu de surprins,  dar, pe de altă parte, că fiecare dintre ele a contribuit substanţial la clarificarea sensului acesteia. În capitolul 2 „Cercetarea experimentală a adaptării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general” este prezentat designul cercetării experimentale, care include eșantionul de copii antrenați în experiment, etapele experimentului psihologic, descrierea lor dar și a metodelor aplicate: Fișa de observații școlare; Chestionarul adresat părinților; Harta observațiilor elaborată de L.Stott; Scala de studiere a adaptării psihosociale în școală (Cirkov V., Sokolova O., Sorokina O.). Tot în acest capitol este descris demersul diagnostic al nivelului de adaptare a copiilor cu CES în instituțiile de învățământ și sunt analizate rezultatele obținute. Rezultatele obținute ne-au permis să constatăm că adaptarea psihosocială a copiilor cu CES educaţi în familie şi a celor dezinstituţionalizaţi este la un nivel scăzut, ceea ce demonstrează că politicile de incluziune a acestor copii nu asigură în plină măsură esenţa acestui proces. Rămân încă multe oportunităţi de valorificare a instrumentelor, factorilor, condiţiilor în vederea asigurării adaptării psihosociale eficiente a copiilor cu CES. Analiza şi prelucrarea datelor ne-a dat posibilitatea să stabilim coeficientul de corelare: „învăţarea – conduita – relaţionarea – emoţionalitatea” în structura adaptării psihosociale a copiilor cu CES în instituţiile de învăţământ general. În capitolul 3 „Cadrul experimental de facilitare a adaptării psihosociale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale” este descris și fundamentat demersul formativ privind facilitarea adaptării copiilor cu CES în instituțiile de învățământ general. Demersul formativ se axează pe trei grupuri-țintă: 1) formarea/ dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din perspectiva facilitării adaptării copiilor cu CES în instituţiile de învăţământ general; formarea părinţilor în vederea facilitării adaptării psihosociale a copiilor lor; dezvoltarea abilităţilor de adaptare psihosocială eficientă a copiilor cu CES. Demersul formativ a fost realizat în baza unui program special, care a inclus activități cu caracter practic, activități de stimulare a creativității, activități educative. La finele realizării programului respectiv au fost aplicate aceleași instrumente de evaluare a nivelului de adaptare psihosocială a copiilor cu CES în instituțiile de învățământ generalca și la etapa ințială. Rezultatele obținute confirmă creşterea nivelului de adaptare psihosocială a copiilor cu CES în urma aplicării unui demers formativ de facilitare a acestui proces, dar şi ipoteza cercetării date. Creşterea nivelului de adaptare psihosocială a copiilor cu CES se datorează abordării sistemice a problemei şi creării condițiilor psihosociale respective.

Principalele rezultate obținute constau în: redefinirea noțiunii de adaptare psihosocială a copiilor cu cerințe educaționale specifice – dezinstituținalizați și a celor educați în familie – în instituțiile de învățământ general în contextul factorilor interni și externi; elaborarea indicatorilor de adaptare psihosocială axată pe patru variabile dominante: esența învățării, cadrul relațional, sfera emoțională, conduita școlară, în baza cărora este construită metodologia diagnosticării/evaluării inițiale a nivelului de adaptare psihosocială a copiilor cu CES; stabilirea rolului dimensiuniii psihosociale în adaptarea copiilor cu CES în instituțiile de învățământ; intervenția psihosocială asupra facilitării adaptării copiilor cu CES în instituțiile de învățământ general în baza unui set de principii și a unui set de activități cu caracter practic, creativ, formativ; stabilirea corelației dintre eficiența adaptării școlare a copiilor cu CES dezinstituționalizați și a celor educați în familie în urma intervenției psihologice și pedagogice, condiționate de particularitățile copiilor cu CES, dar și de contextul psihosocial al instituției de învățământ.