AVIZ
Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie
Candidat: Vrabii Violeta 
Conducător șiințific: Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător
Tema tezei: Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic
Specialitatea  511.03 – Psihologie socială
data: 01.02.2019
Ora: 13:00
Local: Institutului de Științe ale Educației, Chișinău, str. Doina 104, sala 212.

Teza de doctor și autoreferatul pot fi consultate la biblioteca Institutului de Științe ale Educației și pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).
Principalele publicații ale autorului la tema tezei: Rezultatele cercetării au fost elucidate în 18 lucrări ştiinţifice: autor în două monografii colective, coautor în compendiul ştiinţifico-didactic, 1 articol în revista de categoria B, 3 articole în reviste specializate de categoria C, 11 publicații în materialele conferințelor naționale și internaționale. Expunem unele publicatii: 
  1. Bolboceanu A. (coord.), Cucer A., Vrabii V. ş.a. Repere epistemologice ale asistenţei psihologice în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii. Chişinău: IŞE, 2018. 190 p.
  2. Bolboceanu A. (coord.) Cucer A., Vrabii V. ş.a. Repere conceptuale ale asistenţei psihologice în învăţarea pe tot parcursul vieţii. Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2018. 198 p. 
  3. Vicol N. (coord.), Pogolșa L., Vrabii V. ş.a. Cadrul didactic: atât de mult al şcolii. Compendiu ştiinţifico-didactic. Chişinău: Tipografia „Totex-Lux”, 2017. 258 p. 
  4. Vrabii V. Condiţii facilitatoare pentru dezvoltarea personală a cadrului didactic. În: Acta et Commentationes, 2017, nr. 2 (11), p. 252-263. 
  5. Vrabii V. Criterii ale dezvoltării personale a cadrelor didactice. În: Univers Pedagogic, 2017, nr. 4 (56), p. 91-98.
  6. Vrabii V. Dezvoltarea personală a cadrului didactic: opinii şi perspective. În: Univers Pedagogic, 2016, nr. 3 (51), p. 93-98.
  7. Vrabii V. Nevoia de dezvoltare personală prin automotivare şi autoeficacitate în profesia didactică. În: Psihologie, 2017, nr. 3-4 (31), p. 23-34.
Rezumatul tezei 
Problema abordată. Cercetarea a contribuit la fundamentarea, din punct de vedere teoretic și praxiologic, a dimensiunilor psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic, fapt care a condus la elaborarea conceptului și modelului Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială, a programului și a demersului acţional, asigurând astfel dezvoltarea personală a cadrului didactic în dimensiunile cognitivă, afectivă și motivațională.
Conținutul de bază a tezei: În Introducere sunt expuse premisele teoretice și cele practice care fundamentează actualitatea și importanța problemei abordate; sunt formulate scopul, obiectivele, problema științifică de cercetare; importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării; modul în care s-au aprobat rezultatele tezei. Capitolul 1. Repere teoretice cu privire la dimensiunile psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic prezintă o analiză a evoluţiei conceptului dezvoltare personală din perspectivele psihologică, psihosocială, pedagogică. Fundamental ne-am bazat pe conceptele psihosociale despre Eu ca organizator al cunoaşterii şi reglator afectiv-motivaţional al comportamentului. Dimensiunile psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic, identificate în studiul teoretic, au fost sistematizate parţial, identificate schematic, deoarece nu există studii nemijlocite ce ar determină cu claritate constructele dimensiunii psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic. Toate acestea au condus la formularea problemei de cercetare, a scopului, obiectivelor, ipotezelor cercetării. Capitolul 2. Studiul experimental al dimensiunilor psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic prezintă designul experimental al cercetării. Studiul experimental al dimensiunii psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic reprezintă etapa cercetării la care s-au structurat dimensiunile psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic în constructe-cheie, s-a elaborat modelul Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială. Scopul demersului experimental: identificarea diferenţelor de manifestare ale elementelor constitutive ale dimensiunii psihosociale ale dezvoltării personale, în funcţie de particularităţile de vârstă şi profesionale ale persoanei. Capitolul 3. Dimensiunea metodologică a dezvoltării personale a cadrului didactic din perspectiva psihosocială prezintă capitolul care descrie designul formativ, conține calcule statistice care ilustrează eficiența programului şi identificarea modificărilor în elementele constitutive ale dimensiunilor psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic.
Principalele rezultate obținute: 1. Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială reprezintă o formaţiune complexă de evoluţie a Eului, creştere personală prin organizarea cunoaşterii şi autocunoaşterii, reglării afectiv – motivaţionale a comportamentului, influenţată de particularităţile de vârstă, profesionale, sociale de dezvoltare a persoanei, ce determină schimbarea intrapersonală şi eficientizarea relațiilor interpersonale a cadrului didactic în învăţarea pe tot parcursul vieţii a educaţiei adulţilor. 2. Fundamentarea teoretico-aplicativă a modelului Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială a permis să promovăm un șir de acțiuni pentru eficientizarea dezvoltării personale a cadrului didactic prin programul formativ realizat pe dimensiunile cognitivă, afectivă, motivațională. 3. Studiul experimental al dimensiunii cognitive prin chestionarul Dezvoltarea personală a cadrului didactic a permis integrarea unui conținut generalizator de idei, nevoi/trebuințe personale ale cadrului didactic privind necesitatea dezvoltării personale. 4. Dimensiunile afectiv – motivaționale ale dezvoltării personale a cadrului didactic prin elementele constitutive – maturitate emoțională, automotivare, autoeficacitate – atestă diferențe de manifestare, în funcție de particularitățile de vârstă și profesionale ale persoanei. 5. Realizarea programului Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială, ce reprezintă un complex integru format din ședințe de cunoaștere/autocunoaștere, de reglare afectiv – motivațională a comportamentului, a produs modificări calitative în dimensiunile psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic.