RU RO EN

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „CURRICULUMUL ŞCOLAR: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE”

 

 

Actuala ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale este consacrată curriculumului şcolar pe toate dimensiunile sistemului educaţional: proiectare, elaborare, implementare, monitorizare, modernizare. Caracterul reformator continuu al învățământului presupune un curriculum adecvat vieţii în perpetuă schimbare.

Curriculumul – prin cunoaştere, competenţe şi acţiune – are destinarea să transforme predarea–învăţarea–evaluarea astfel încât prin devenirea personală absolvenţii să se integreze social plenar.

Prezentul generic oferă factorilor de decizie ai sistemului educaţional, cercetătorilor, cadrelor didactice preuniversitare şi universitare, doctoranzilor, masteranzilor posibilitatea de a supune dezbaterilor cele mai diverse aspecte ce ţin de curriculum, reflectate atât în documentele normative şi reglatoare, literatura ştiinţifică, precum şi în propria experienţă, pe algoritmul Curriculum naţional – proiectat – realizat.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Pedagogie al Academiei Naţionale de Ştiinţe Pedagogice (Kiev, Ucraina), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Bucureşti, România).

Aşteptăm o participare cât mai eficientă şi utilă, comunicări rodnice – orale şi scrise, fiecare în parte contribuind la edificarea unui învățământ naţional avansat din perspectiva unei integrări meritorii în spaţiul educaţional european.

Textele pot fi elaborate în limbile: româna, rusa, franceza, engleza.

Comunicările, dezbaterile produse, prezentate în cadrul Conferinţei vor eficientiza procesul educaţional prin contribuţia participanţilor la acest for ştiinţific.

Articolele acceptate vor fi editate în volum indexat şi inclus în diverse baze de date.

Transmiterea electronică a lucrărilor se va face până la 15 octombrie 2018.

Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de: respectarea cerinţelor de redactare şi onorarea termenului-limită de depunere a acestora, achitarea taxei de participare.


VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ LA ACEST FOR ŞTIINŢIFIC!
 


AXE TEMATICE

I. CURRICULUMUL ŞCOLAR ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE


II. PARADIGME CURRICULARE ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR


III. FORMAREA VORBITORULUI CULT AL LIMBII ROMÂNE PRIN PRISMA CURRICULUMULUI ŞCOLAR


IV. PARTENERIATE EDUCAŢIONALE


V. IMPACTUL FPC ÎN SPORIREA CALITĂŢII PROCESULUI EDUCAŢIONAL


VI. CURRICULUMUL ŞCOLAR: PROBLEME INTRAPERSONALE ŞI INTERPERSONALE ÎN SOCIETATEA MODERNĂ

VII. CURRICULUMUL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDARNORME DE TEHNOREDACTARE:


TAXA DE PARTICIPARE

CONT SPRE PLATA


Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.


Sunt invitaţi să participe cadrele didactice şi ştiinţifice din învăţământul preuniversitar şi universitar, doctoranzii, masteranzii şi toţi care sunt interesaţi de tematica Conferinţei.
 
Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, la adresa:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:
str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854;
e-mail: [email protected]