AVIZ
Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie
Pretendent: CAZACU Daniela
Conducător științific: BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător
Consiliul științific specializat: D 38.511.03-02
Tema tezei: Reprezentarea socială a familiei contemporane în Republica Moldova 
Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială
data: 29 iunie 2018
Ora: 10:00
Local: Institutul de Științe ale Educației, sala 212, str. Doina, 104, Chișinău
 
Principalele publicații științifice ale autorului  la tema tezei 
 1. Cazacu D. Metodologia cercetării reprezentărilor sociale: sinteze. În: Eficientizarea învăţămîntului- vector al politicilor educaţionale moderne. Chişinău, 2014, vol. 2, p. 107-110.
 2. Cazacu D. Stresul organizaţional-factor perturbator al relaţiilor intrafamiliale. În: Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organiuaţional. Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres: Materialele Conf. Şt. Intern. Bălţi, 2014,  p. 59-62.
 3. Cazacu D. Reprezentări sociale despre familia contemporană în Republica Moldova. În:  Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică,ed. a 3-a:  Materialele Colloquia Professorum. Bălţi, 2014, p. 12-16.
 4. Cazacu Daniela. Reprezentări sociale despre familia contemporană la adolescenţi. În: Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ed. a 4-a: Materialele Colloquia Professorum din 18 oct. 2013. Bălţi, 2014, p. 12-17. 
 5. Cazacu D. Familia ca obiect al reprezentării sociale. În: Familia în spațiul reprezentărilor sociale: definiții, concepții, reflecții. Bălți.: Tipografia Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, 2016, p. 174-189.
 6. Cazacu D. Reprezentarea socială a familiei: diferențe de gen. În: Psihologie, Pedagogie specială, Asistență socială, 2016, nr 4(45), p. 63-69.
 7. Cazacu D. Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informaţii, credinţe şi opinii ale tinerilor din Republica Moldova. În: Psihologie, 2016, nr 1/2, p. 43-50.
 8. Cazacu D. Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informații, credințe și opinii ale tinerilor din Republica Moldova. În: Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane: Materialele Conf. Şt. Intern. prilejuite aniversării a 15 ani de la fondarea Fac. Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, ed. a 6-a. Mentalităţi ale societăţii în transformare, 11-12 dec., 2015.Chişinău, 2016, vol. 2,  p. 35-42.
 9. Cazacu D. Reprezentări sociale despre familie din Republica Moldova: diferențe la nivelul mediului de proveniență. În: Institutul de Științe ale Educației: istorie, performanțe, personalități: Materialele Conf.Şt. Intern. consacrate aniversării a 75 de ani de activitate, 20-21 oct. Chișinău, 2016, p. 348-351.
 10. Cazacu D. Reprezentarea socială a familiei contemporane din perspective diferenţelor în ceea ce priveşte nivelul educaţiei: studiu realizat încontextul social şi cultural din Republica Moldova. În: Simpozionul Naţional KREATIKON: Creativitate – Formare – Performanţă,ed. a 13 -a, 2017, vol. 1, p. 23. 
 11. Cazacu D. Strategii și tehnici de intervenție psihologică în educația pentru familie la vârsta adolescentă. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 26 mai. Bălţi: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2017, p. 197-201. 

Rezumatul tezei
Problema abordată.  Teza elucidează rezultatele obținute în urma  efectuării unei  analize  structural-funcționale a reprezentării sociale a familiei, evidențierea formelor, tipurilor și funcțiilor ei. A fost argumentată semnificația conceptelor de reprezentare socială, nucleul central, elemente periferice, practici sociale pentru cercetarea familiei contemporane. Prin aplicarea metodelor clasice de investigare a reprezentării sociale a familiei, a fost determinat conținutul reprezentării sociale a familiei contemporane din perspectiva diferențelor de vârstă, gen, a mediului de proveniență și nivelul de educație. A fost elaborat, aplicat și validat un program de intervenție psihologică bazat pe modelarea unor episoade de schimbare a practicii sociale – instrument de natură psihosocială care poate fi utilizat în scop de dezvoltare a reprezentării sociale a familiei.
Conținutul de bază al tezei. În Introducere este descrisă actualitatea și importanța temei abordate, se precizează scopurile, obiectivele și noutatea științifică, se menționează problema științifică importantă soluționată a cercetării și valoarea aplicativă a lucrării. În Capitolul 1- Premise teoretice ale investigației reprezentării sociale a familiei- se face o prezentare de ansamblu a teoriilor privind familia, tipurile de familii, funcțiile familiei, familia tradițională și cea contemporană, restructurări ale familiei contemporane. Este trecut în revistă și conceptul de reprezentare socială, incluzând concepte teoretice, formarea și funcționarea reprezentării sociale, funcțiile reprezentării sociale, structura reprezentării sociale, familia ca obiect al reprezentării sociale, cât și fazele de transformare a reprezentării sociale. În Capitolul 2- Studiul reprezentării  sociale a familiei în contextul schimbărilor socio-economice din Republica Moldova- este prezentat designul experimental și metodologia cercetării. Este conturat, de asemenea, conținutul reprezentării sociale a familiei din Republica Moldova pentru întregul lot antrenat în cercetare, dar și pentru variabilele de vârstă, gen, mediu de proveniență și studii. Sunt elucidate și diferențele existente între genul feminin și cel masculin, dintre vârstele adolescență, tinerețe și adultă, dintre mediul urban și cel rural și dintre cele patru tipuri de studii (medii, medii de specialitate, superioare incomplete, superioare complete). În Capitolului 3- Strategii de optimizare a reprezentării sociale a familiei din Republica Moldova- sunt conturate scopul, obiectivele și ipotezele demersului experimental-formativ de modificare a reprezentării sociale a familiei la adolescenți prin modelarea unor episoade de schimbare a practicii sociale. La fel, se relevă caracteristicile celor II module ale programului de intervenție psihologică, cât și eficacitatea programului elaborat, implementat și validat. Spre final, prezentăm rezultatele obținute în urma promovării programului de intervenție psihologică de modificare a reprezentării sociale a familiei la adolescenți prin schimbarea practicilor sociale.
Principalele rezultate obținute. În ruma cercetării a  fost identificat conținutul reprezentării sociale a familiei pentru populația Republicii Moldova din perspectiva diferențelor de vârstă, de gen, a mediului de proveniență și a studiilor. A fost elaborat și validat un model de program de intervenție psihologică în vederea  determinării posibilitгților de influențг cu impact pozitiv asupra elementelor periferice a reprezentгrii sociale a familiei la adolescenți prin modelarea unor episoade de schimbare a practicii sociale aplicвnd un program de intervenție psihologicг; A fost demonstrată experimental posibilitatea de a fi  influențate elementele constitutive ale reprezentării sociale a familiei (elementele periferice) la adolescenți prin programul de intervenție psihologică.