Invitaţie

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Vă invită să participați la
SIMPOZIONUL PEDAGOGIC INTERNAŢIONAL
cu genericul

EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI:
PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI

care va avea loc pe data de
13 mai 2017
Simpozionul îşi va ţine lucrările în incinta I.Ş.E.:
str. Doina, 104, mun. Chişinău, Republica Moldova.

  
ARGUMENT
    Activitatea se încadrează în obiectivele de cercetare ale proiectului „Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului educaţional în învăţământul secundar general” realizat în cadrul I.Ş.E. şi „Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi”
    Evenimentul îşi propune să prezinte, pe de o parte, aspectele implementării metodologiei evaluării criteriale prin descriptori în contextul reformei iniţiate de Codul educaţiei (prin art. 16 al. 5), cu referire la evaluarea în învăţământul primar care este criterială şi  se realizează prin descriptori.
    În acelaşi timp va fi prezentat raportul de monitorizare, analizând progresul implementării ECD în învăţământul primar prin analiza rezultatelor şi impactului ECD în eficienţa învăţării elevilor.
    În context praxiologic, simpozionul reprezintă o ofertă creditabilă pentru activitatea de formare profesională şi cea de dezvoltare a competenţelor de cercetare, necesare cadrelor didactice şi manageriale în bunul demers de implementare a ECD. 
    Obiectivul de bază al evenimentului reprezintă aspectul praxiologic de valorificare a competenţelor profesionale a cadrelor didactice în proiectarea şi realizarea evaluării criteriale prin descriptori la clasa 1 şi a 2-a, în anul de studii 2016-2017.
 
DETALII ORGANIZATORICE
Simpozionul este destinat 
 • învăţătorilor care predau în clasa 1 şi a 2-a;
 • responsabililor de învăţământul primar din cadrul OLSDÎ municipal/raional;
 • cadrelor ştiinţifico-didactice universitare şi de cercetare;
 • formatorilor centrali ECD;
 • părinţilor. 
    Deschiderea evenimentului va fi urmată de o şedinţă plenară la care vor fi prezentate aspecte ce ţin de oportunităţile implementării metodologiei care prevede o motivaţie a învăţării prin strategii reflexive, modalităţi de interacţiune şi utilizarea eficientă a instrumentelor de evaluare.  
    Un moment important al simpozionului va fi sesiunea de Master-class, unde vor fi prezentate simultan 12 activităţi, participanţii având posibilitatea alegerii a unui grup din 2 activităţi de simulare a unei secvenţe de lecţie cu utilizarea coerentă a criteriilor de evaluare, a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de evaluare, în contextul ECD.
    Simpozionul îşi propune în agendă un dialog al participanţilor prin Sesiunea de discuţii şi dezbateri cu genericul Dificultăţi şi succese în debutul implementării metodologiei ECD, obiectivul fiind analiza reflectiv-critică şi formularea judecăţilor de valoare privind implementarea ECD. 
    În acelaşi context prezentările vor reflecta provocările apărute şi posibilele soluţii pentru depăşirea situaţiilor dificile în implementare. 
Dezbaterile se vor axa pe următoarele repere: 
 • Avantaje şi dezavantaje ale ECD. 
 • Utilizarea eficientă a instrumentelor de evaluare criterială pin descriptori.
 • Comunicarea cu părinţii în implementarea ECD. 
 • Procesarea şi interpretarea datelor evaluării: tabelul de performanţă, portofoliul de performanţă, registrul de monitorizare a performanţelor.
Aşteptăm materialele Dvs. până la 5 mai 2017, pentru a fi publicate ulterior în materialele Conferinţei ştiinţifice anuale a IŞE.
    Agenda completă a Simpozionului Pedagogic Internaţional o puteţi accesa pe site-ul IŞE: www.ise.md.
 
CONTRIBUȚII ȘI BENEFICII
    Taxa de participare la Simpozion (200 lei) reprezintă suma necesară costurilor de organizare (mapa Simpozionului, Agenda, ghidul metodologic Evaluare criterială prin descriptori în învăţământul primar, clasa a 2-a, suport didactic „Master class ECD”, alte materiale, Diploma de participare, 2 pauze de cafea).
    Taxa se va putea achita direct la Contabilitatea IŞE sau prin transfer în lei:
 • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Cod fiscal 1011601000114
 • IBAN: MD33TRPAAA142310D01172AA
 • Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat
 • Codul băncii TREZMD2X
    Taxa de participare nu acoperă costurile implicate de transport şi sejur (masă şi cazare). Aceste cheltuieli vor fi suportate de participanţi.
    Vă rugăm să confirmaţi participarea până la 5 mai 2017 prin completarea formularului de înscriere https://goo.gl/forms/1l6fASyXRynCZZL12 şi achitarea taxei.
    Confirmările pentru simpozion (plata taxei de participare şi trimiterea unei copii scanate după documentul de plată) se vor face până la data de 5 mai 2017, la adresa de e-mail: [email protected]
    Pentru alte informaţii legate de acest eveniment Vă rugăm să ne scrieţi la: [email protected]