Institutul  de  Ştiinţe ale Educaţiei  este o realitate ştiinţifică generoasă în viaţa spirituală a Republicii Moldova, o realitate a formării profesionale continue a cadrelor didactice şi manageriale preuniversitare.
     Actuala ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale este consacrată aniversării a 75 de ani de la fondarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.
     Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice, procesul organizării ştiinţei pedagogice este indisponibil legată de istoria şi evoluţia ştiinţei. Cei 75 de ani de activitate prodigioasă a IŞE demonstrează că legătura dintre dezvoltarea sistemului de instruire şi educaţie şi a ştiinţei pedagogice semnifică un proces unitar, determinându-i esenţa dialectică.   
     Este şi un prilej de a oferi cercetătorilor şi factorilor de decizie din sistemul educaţional, cadrelor didactice universitare şi preuniversitare, masteranzilor, doctoranzilor oportunitatea de a-şi prezenta experienţa şi a lua în dezbatere cele mai diverse probleme ce ţin de domeniu.
     Evenimentul este organizat în zilele de 20-21 octombrie 2016 - în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Tiraspol.

AXE TEMATICE

I. IMPLICAŢII PSIHOLOGICE ACTUALE ÎN EDUCAŢIE
MASĂ ROTUNDĂ: Dialog cu Decanii ştiinţei despre suflet

II. RELEVANŢE METODOLOGICE ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE ŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
MASĂ ROTUNDĂ: Evaluarea criterială în bază de descriptori: argumentări şi contestări

III. COMUNICAREA LA INTERSECŢIA REVALORIFICĂRII CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE
MASĂ ROTUNDĂ: Corectitudinea vorbirii: probleme şi soluţii

IV. CURRICULUMUL NAŢIONAL: VALORIZARE FORMATIVĂ ŞI IMPACT SOCIAL
MASĂ ROTUNDĂ: Dezbateri asupra Planului-cadru în învăţământul general

V. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE: DEFINIRE ŞI RE-DEFINIRE ACTUALĂ
MASĂ ROTUNDĂ: Dezbateri asupra Metodologiei de normare a activităţii didactice în formarea continuă a personalului didactic

VI. ŞCOALA, FAMILIA, COMUNITATEA – PARTENERI EGALI ÎN EDUCAŢIE
MASĂ ROTUNDĂ: Educaţia financiară: necesitate şi deziderat social

Limbile de comunicare: româna, rusa, franceza, engleza.
     Comunicările, dezbaterile produse, prezentate în cadrul Conferinţei vor eficientiza procesul educaţional prin contribuţia participanţilor la acest for ştiinţific.
     Articolele acceptate vor fi editate în volum indexat şi inclus în mai multe baze de date.
     Transmiterea electronică a lucrărilor se va face până la 19 septembrie 2016.
     Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de: respectarea cerinţelor de redactare şi onorarea termenului-limită de depunere a acestora, achitarea taxei de participare.

VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ
LA ACEASTĂ ÎNTRUNIRE ŞTIINŢIFICĂ!


NORME DE TEHNOREDACTARE:


TAXA DE PARTICIPARE

Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.


Sunt invitaţi să participe cadrele didactice şi ştiinţifice din învăţământul preuniversitar şi universitar, doctoranzii, masteranzii şi toţi care sunt interesaţi de tematica Conferinţei.

Şedinţa plenară a Conferinţei jubiliare dedicate aniversării a 75 de ani de la fondarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei va avea loc în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Sala Azurie):

Bd. Ştefan cel Mare, nr. 1, Chişinău, Republica Moldova
 
Activităţile în secţiuni se vor desfăşura în cadrul IŞE, la adresa:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:
str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854;
e-mail: [email protected]