AVIZ
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie


Pretendent: Murariu Dănuț
Conducător ştiinţific: Gonța Victoria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar
Consiliul ştiinţific specializat: 511.03
Tema tezei: Impactul psihodinamicii neurocerebrale asupra adaptării sociale a adolescenților
Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială
data: 12 mai 2016
Ora: 14.00
Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina 104, Chişinău

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului
•    Murariu D. Gonța V., Influența motricității și a psihomotricității asupra psihodinamicii neurocerebrale la copii și adolescenți, Revista științifico-practică Psihologie nr. 1 /2014, Tipografia Reclama, Chișinău, în curs de apariție.
•    Murariu D. The social adjustment questionnaire (SAQ): development and initial validation on a sample of romanian adolescents, Romanian Journal of School Psychology, The University of Oradea Publishing House, 2013, ISSN 2248 – 244X, ISSN-L2248–244X, Vol. 6, No. 12, p. 82-90 (Cotată B+).
•    Murariu D. Efectul antrenamentului undelor cerebrale asupra dinamicii neuro-cerebrale, în Revista științifico-practică Psihologie nr. 4, 2012,  ISSN 1857-2502, Tipografia Reclama, Chișinău; p. 3-12.
•    Murariu D. Aplicații în psihodinamica neuro-cerebrală, în Anuarul Universității „Petre Andrei” din Iași, an 2012, Tomul 9, Editura Lumen, Iași, ISSN 2248 – 1060; ISSN-L = 2248 – 1060; p. 297-304, (Indexat BDI).
•    Murariu D. Implicațiile adaptării sociale în procesul dezvoltării la adolescenți, în vol. conferinței Kreaticon-Formare-Perfomanță, ediția XI-a, 2014.
•    Murariu D. Strategie pentru reducerea comportamentelor agresive și antisociale la adolescenți, din perspectiva psihodinamicii neurocerebrale, în vol. conferinței Kreaticon-Formare-Perfomanță, ediția XI-a, 2014.
•    Murariu D. Cerebral bioelectricity a fundamental aspect of human, the volume of scientific communications to: 16-the Internațional Conference INVENTICA 2012, ISSN: 1844 – 7880; Editura Performantica, Iassy, 2012, p. 311-316.

Rezumatul tezei
1.    Problematica abordată. În perioada tranziţiei spre maturitate adolescenţii se confruntă frecvent cu probleme de adaptare socială, asociate unor contexte tensionante și a unor vulnerabilităţi predispozante. Între activitatea neurocerebrală și adaptarea socială a adolescenților există o emergență permanentă. Sistemul Nervos este implicat atât direct cât și indirect în toate procesele adaptative: reacții hormonale, reacții motorii și vegetative, reacții emoționale, reacții comportamentale. Adaptarea socială a adolescenților este un proces și totodată un construct multidimensional complex ce presupune o acțiune sinergică permanentă între planurile biologic, psihologic și social. Această perspectivă, ne-a permis să studiem impactul psihodinamicii neurocerebrale asupra adaptării sociale la adolescenți, ca mai apoi, pe baza rezultatelor, să elaborăm o metodologie de intervenție pentru optimizarea adaptării sociale din perspectiva neuro-sinergetică (bio-psiho-socială).
2.    Conţinutul de bază al tezei. În prima parte a cercetării s-a fundamentat din punct de vedere științific problema cu privire la teoriile adaptării sociale, psihologiei sinergetice și neuropsihologiei, din literatura de specialitate, care ne-au condus la dezvăluirea unor cauzalități dintre adaptarea socială a adolescenților și psihodinamica neurocerebrală. Rezultatele obținute ne-au permis realizarea unor cercetări experimentale care și-au propus drept scop explorarea impactului nivelului funcțional al psihodinamicii neurocerebrale asupra adaptării sociale la adolescenți și elaborarea unui program de sinergizare neurocerebrală în vederea dezvoltării unei adaptări sociale sinergice.
3.    Rezultatele cercetării constatative au evidențiat că există relații și corelații între adaptarea socială și psihodinamica neurocerebrală în rândul adolescenților. Rezultatele cercetării formative au confirmat că Programul de integrare a sinergiei cerebrale a adus modificări asupra adaptării sociale într-un grup de adolescenți, comparativ cu un grup de adolescenți, care nu beneficiază de antrenament sinergic neurocerebral. Rezultatele sugerează valențele formative pe care le pot avea programele de intervenție educațională în rândul adolescenților, oferind puncte de sprijin importante pentru dezvăluirea cauzalităţilor şi a predicţiilor legate de adaptarea socială la adolescenţi.