AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie
Pretendent: Puzur Elena
Conducător ştiinţific: Bucun Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
Consiliul ştiinţific specializat: 511.03
Tema tezei: Adaptarea psihosocială a studenţilor anului I  din instituţiile de învăţământ superior Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială
data: 24 martie 2016
Ora: 13.00
Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina 104, Chişinău

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului
Puzur E. Contextul  psihosocial al personalităţii studenţilor anului i de studiu universitar. În; Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere. Chişinău,  IŞE, 2012, p. 364-366.
Puzur E. Adaptarea psihosocială a studenţilor anului I de studiu cu diferit statut social.  În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie,  competitivitate, eficienţă, IŞE, 2013, p.  807 – 812.
Puzur E. Conţinutul valoric – indicator al adaptării psihosociale a studenţilor anului I. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne, V.II, Chişinău,  IŞE, 2014, p. 317-323.
Puzur E. Maturitatea socială – indicator al adaptării psihosociale. În: Revista „Univers Pedagogic”,  Nr.3, 2014, p.45-49.
Puzur E. Modalităţi de antrenare şi formare a capacităţilor adaptive la studenţi. În: Revista Univers Pedagogic, Nr.3. 2015, p.58-61; 

Rezumatul tezei
1. Problematica abordată. Teza evidențiază particularităţile adaptării psihosociale ale studenților anului I  din instituţiile de învăţământ superior, precum şi efectele obţinute în urma aplicării unui program dezvoltativ care are ca scop creşterea capacităților de adaptare a acestora la mediul universitar.
 
2. Conţinutul de bază al tezei. În prima parte a cercetării s-au determinat tipologiile de adaptare, nivelurile, factorii de influenţă al acestui proces şi sunt determinate  modalităţile de adaptare, în dependenţă de îmbinarea tipologică a trăsăturilor de personalitate. Rezultatele obţinute au orientat demersul de determinare şi implementare a unor condiţii psihosociale de ameliorare şi accelerare a procesului de adaptare psihosocială a studenţilor anului I de studiu.

3. Principalele rezultate obţinute. În urma cercetării s-a stabilit că în procesul de adaptare psihosocială a studenţilor intervin modificări în manifestarea trăsăturilor de personalitate, precum în interior, aşa şi în cadrul interrelaţiilor între ele. Rezultatele cercetării au dovedit că nivelul adaptării studentului în mediul universitar depinde, în mare măsură, de caracteristicile individuale ale personalităţii. Programul de dezvoltare a capacităților adaptative implementat şi-a dovedit utilitatea, în rândul studenților anului I din mediul universitar, evidenţiindu-se creşteri semnificative ale nivelului de dezvoltare pentru majoritatea dintre caracteristicile vizate.