O APARIŢIE EDITORIALĂ CONSTRUCTIVĂ

     Cea mai frumoasă carte se scrie atunci când gândurile vin după ce altele „s-au astâmpărat” ori „s-au ascuns” în adâncimi şi peste ele s-a aşezat pacea sufletului (Constantin Cucoş). O astfel de „carte frumoasă” a editat Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza materialelor Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi” (Chişinău, 5-7 noiembrie 2015).
     Volumul cuprinde 706 pagini (174 de articole semnate de 192 de autori din 6 ţări/inclusiv RM/: 14 doctori habilitaţi, 12 profesori universitari, 166 de conferenţiari, lectori universitari, cadre didactice şi manageriale etc.) şi este structurat pe cele şase secţiuni ale conferinţei (Politici educaţionale: realizări şi perspective; Formarea profesională a cadrelor didactice în contextul reformelor educaţionale; Inovaţie şi eficacitate în didactica limbilor; Personalitatea şi învăţarea pe tot parcursul vieţii; Modernitatea şi impactul ei asupra educaţiei timpurii; Şcoala, familia, comunitatea – parteneri educaţionali). 
     În Cuvântul înainte, dna Lilia Pogolşa, dr.hab.,conf.univ., directorul IŞE,  menţionează că „şcoala nu este un rău necesar pe care se cuvine să-l eviţi cu abilitate, ci singura modalitate prin care tinerii Republicii Moldova pot beneficia de dreptul la şanse egale, indiferent de mediul de provenienţă” (p. 3). Textele aduc soluţii oportune asupra realităţii că şi în mileniul III în şcoală se creează, poate fără să se vrea, premise pentru ca elevul să fugă de şcoală sau de la şcoală, să refuze lăuntric, intrinsec să înveţe, înţelegerea şi comunicarea dintre profesor şi elev să meargă greu sau deloc, premise pentru apariţia conflictelor, indiferenţei, ostilităţii etc. De aceea unii autori au punctat o caracteristică a omului că el nu dispune de autonomie funcţională la naştere, că el depinde integral de învăţare, de educare. Numai prin învăţare şi prin educare se realizează socializarea individului, umanizarea sa. Învăţarea şi educarea sunt, deci, o activitatea psihoconstructivă şi personoconstructivă. De aceea şcoala este considerată "alma mater” a fiecărui individ unde se desfăşoară educarea, formarea, învăţarea, creşterea sa, dorinţa de a fi om, întotdeauna numai om, unde se învaţă pentru viaţă. Însă dorinţa de a fi om nu se aprinde doar prin cunoştinţe, doar prin norme; copiii, adolescenţii, tinerii pot fi ajutaţi să crească, să se maturizeze, să se împlinească dacă şcoala ştie să-i ajute, să le câştige încrederea, dacă au ajuns să creadă sincer în şcoală 
     Or, textele inserate în secţiuni relevă rolul şi valoarea şcolii în societate, prin învăţare şi prin educare, în formarea tinerei generaţii pentru a putea să se integreze, să se socializeze, să se umanizeze, să crească profesional şi să înveţe ce este viaţa şi cum ar trebui să şi-o construiască. Anume în acest sens este identificată plusvaloarea textelor care sunt ancorate în analiza provocărilor şi identificarea oportunităţilor şcolii moderne din perspectiva angajării relaţiilor  interumane. Ideea se sprijină pe aceea că eficienţa şcolii şi a fiecărui cadru didactic/managerial depinde în mare măsură atât de reformele educaţionale cât şi de zona lui de cunoaştere şi de înţelegere psihopedagogică/managerială. iowa fake id
     Volumul poate fi solicitat la Biblioteca IŞE, la Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a Universităţii de Stat a Moldovei, a Universităţii Pedagogie de Stat „Ion Creangă”.

Conf.univ.dr. Nelu VICOL,
Director adjunct al IŞE