Se anunţă susţinerea tezei de doctor 
Pretendent:  Lilia PAVLENKO,   
Conducător ştiinţific: Aglaida BOLBOCEANU, dr.hab., prof.cercet.
Consiliul Ştiinţific Specializat D 38 511.03-02, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.  

Referenţi oficiali:
 • Jelescu Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, UPS „I. Creangă”
 • Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, ULIM
Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:
 • Bucun Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar
 • Paladi Oxana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie
 • Racu Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar
 • Tintiuc Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar
 • Cojocaru Natalia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar
 • Vasian Tatiana, doctor în psihologie
Tema tezei: Particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale în ontogeneză
   
Specialitatea 513.03 - Psihologie socială
data: 11 martie 2015
Ora:  14.00
Local: I.Ş.E., sala 212

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: 
 • Copilul meu merge în clasa întâi (aspecte psihologice ale adaptării la debutul şcolar). Suport psihologic pentru părinţi şi învăţători. (coautor) Chişinău: Print Caro SRL, 2010. 51 p. 
 • Competenţele sociale în obiectivul educaţiei de calitate. În: Perspectiva psihosocială a asigurării calităţii în educaţie în Republica Moldova. Coord. şt. Bolboceanu A. Chişinău: Print-Caro SRL, 2010, p. 10-21.
 • Specificul comunicării la preadolescenţi în contextul lucrului în grup. În: Univers Pedagogic, 2012, nr. 4, p. 42-46.
 • Dinamica componentei comportamentale a competenţei sociale la vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă. În: Revista ştiinţifico-practică „Psihologie”, 2014, nr. 3-4, p. 13-23. 
 • Выбор стратегии поведения в конфликтных ситуациях на разных этапах развития. B: Materials digest of the LIX International Research and Practice conference and II stage of the championship in psyhological sciences „Biosocial characteristics of the modern human psyhology”. London, 08-14 august, 2013, Published by IASHE (coautor). 2013. с. 35-37
Rezumatul tezei:
Problematica abordată. În lucrare sunt stabilite particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale la vârstele preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă. La fel este examinat aspectul dinamic al competenţei sociale în ontogeneză şi evidenţiate  mecanismele psihosociale de dezvoltare ale acesteia.
Conţinutul de bază al tezei. Teza reflectă în linii mari câteva direcţii de cercetare  teoretico-experimentală, şi anume: a fost studiată evoluţia competenţei sociale în ontogeneză cu descrierea  factorilor psihosociali ce modelează manifestarea indicatorilor competenţei respective (precum mediul, genul); o altă direcţie de cercetare a inclus dinamica competenţei sociale la vârstele preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă cu evidenţierea mecanismelor psihosociale ale dezvoltării ei. Acestea au contribuit la constituirea bazei psihosociale a procesului de formare a respectivei competenţe, ceea ce oferă oportunitatea cunoaşterii acestor particularităţi de către psihologi, cadre didactice, în vederea valorificării informaţiei obţinute, a creşterii calităţii procesului educaţional şi a celui de asistenţă psihologică. 
Principalele rezultate obţinute.  Competenţa socială reprezintă un fenomen psihosocial, particularităţile psihologice ale căruia se manifestă sub influenţa factorilor interni (în special, cel de vârstă) şi externi (precum mediul social). Structura tridimensională a competenţei sociale valorifică relaţia dintre componentele cognitiv-afectivă, intenţională şi comportamentală. Dinamica competenţei sociale în ontogeneză poartă un caracter neuniform atât ca structură integrală, cât şi în raport cu fiecare componentă în parte, reflectând o discrepanţă dintre cogniţie, intenţie, pe de o parte, şi acţiune, pe de altă parte. Dezvoltarea competenţei sociale este modelată de contextul „activităţii dominante”, în cadrul căreia schimbarea tipului de activitate duce şi la schimbarea relaţiilor, a activităţii de comunicare. La baza dezvoltării competenţei sociale stau un şir de mecanisme psihosociale care vin să explice schimbările acesteia, cum ar fi cele de adaptare la condiţiile noi, de percepere interpersonală, de atracţie interpersonală, trebuinţa de comunicare.