Se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie
Pretendent: Clichici Veronica 
Conducător ştiinţific: Hadîrcă Maria, doctor în pedagogie, conferențiar cercetător
Consiliul Ştiinţific Specializat D38531.01 - 02, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Tema tezei:  
COCEPTUALIZAREA EDUCAȚIEI PENTRU TIMPUL LIBER DIN PERSPECTIVĂ AXIOLOGICĂ

Specialitatea 531.01 – TEORIA GENERALĂ A EDUCAŢIEI 
data: 06 februarie 2015
Ora: 14.00
Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina 104, Chişinău.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:
 • Clichici V. Conceptualizarea, proiectarea și realizarea educației pentru timpul liber în liceu. În: Formarea personalității elevului în perspectiva educației integrale. / aut.: T.Callo, L.Cuznețov, A.Afanas [et al.]; coord. M.Hadîrcă – Ch.: S. n., 2014 (Tipogr. "Print Caro"). pp. 77-92. 
 • Clichici V. Educația pentru timpul liber. În: Perspectiva axiologică asupra educației în schimbare. /aut.: Vl. Pâslaru, T. Callo [et al.]; coord. M.Hadîrcă. – Ch.: IȘE, Print Caro, 2011. pp. 115-122. 
 • Clichici V. Proiectarea curriculumului de educație pentru timpul liber la liceeni. În: Revista Studia Universitatis Moldaviae, 2013, nr. 9(69), pp. 57-65. 
 • Clichici V. Educația pentru timpul liber în viziunea pedagogiei centrate pe elev. În: Revista Didactica Pro, 2011, nr.5-6 (69-70), pp. 29-33. 
Referenţi oficiali: 
 1. Guțu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
 2. Guzgan Valentin, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
Componenţa consiliului ştiinţific specializat: 
 1. Andrițchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar – președinte
 2. Cara Angela, doctor în pedagogie, conferențiar cercetător – secretar științific
 3. Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
 4. Bodrug Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar
 5. Repida Tatiana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 248 de surse, 19 anexe, 141 pagini de text de bază, 15 figuri, 22 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 17 lucrări științifice. 

Domeniul de studiu se referă la teoria generală a educației și abordează problema conceptualizării educației pentru timpul liber din perspectivă axiologică în învățămîntul liceal.

Scopul cercetării vizează conceptualizarea, din perspectivă axiologică, a educației pentru timpul liber, proiectarea condițiilor de realizare a acesteia în treapta liceală de învățămînt, prin valorificarea curriculumului de educaţie pentru timpul liber, în vederea formării competenței de gestionare eficientă a timpului liber favorabil dezvoltării personalităţii elevului.

Obiectivele cercetării: examinarea epistemologică a conceptului de timp liber și a perspectivelor de abordare; analiza și interpretarea aspectului pedagogic al problematicii timpului liber (context internaţional şi naţional); elaborarea, din perspectivă axiologică, a fundamentelor teoretice și praxiologice ale educației pentru timpul liber; elaborarea Modelului pedagogic și a mecanismului de implementare a educației pentru timpul liber în procesul de învățămînt; validarea experimentală a Modelului pedagogic și a metodologiei de formare a competenței de gestionare a timpului liber la elevii din învățămîntul liceal; sistematizarea, analiza și interpretarea rezultatelor experimentale, formularea concluziilor generale și a recomandărilor practice privind educația pentru timpul liber în învățămîntul liceal.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezidă în: examinarea multiaspectuală a conceptului de timp liber; delimitarea conceptelor: timp școlar, timp extrașcolar, timp liber; elaborarea fundamentelor teoretice și praxiologice a educației pentru timpul liber; stabilirea sistemului de valori ale timpului liber al elevului; elaborarea, din perspectivă axiologică, a Modelului pedagogic și metodologiei de realizare a educației pentru timpul liber; proiectarea mecanismului de implementare a educației pentru timpul liber în procesul de învățămînt; determinarea condițiilor pedagogice de implementare a educației pentru timpul liber în învățămîntul liceal; valorificarea strategiilor pedagogice de formare a competenței de gestionare a timpului liber la elevii din învățămîntul liceal.

Problema științifică importantă soluționată prin cercetare rezidă în elaborarea, din perspectivă axiologică, a fundamentelor teoretice și praxiologice ale educației pentru timpul liber, fapt ce permite implementarea acesteia la nivelul învățămîntului liceal, în vederea asigurării unei mai bune pregătiri a tinerilor pentru autoformare și autodezvoltare în acest spațiu de timp pe tot parcursul vieții.

Semnificația teoretică a cercetării constă în: delimitarea conceptuală timp şcolar, timp extraşcolar, timp liber; elaborarea fundamentelor teoretice și praxiologice privind educaţia pentru timpul liber în învățămîntul liceal; determinarea sistemului de valori ale elevului în timpul liber; evidențierea necesității axiologizării procesului de educaţie pentru timpul liber; precizarea principiilor și condițiilor necesare pentru educația pentru timpul liber; elaborarea Modelului pedagogic; dezvoltarea teoriei curriculare prin elaborarea unui curriculum opțional de educație pentru timpul liber.

Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în elaborarea și validarea Modelului pedagogic al educației pentru timpul liber în instituțiile învățămîntului liceal; mecanismului de implementare a educației pentru timpul liber; curriculumului opțional de educație pentru timpul liber valorificat la nivelul învățămîntului liceal; elaborarea unui program de training pentru formatori în ceea ce privește teleologia, conținuturile recomandate și metodologia educației pentru timpul liber; strategiilor pedagogice de formare a competenței de gestionare a timpului liber la elevii din învățămîntul liceal, aplicate în procesul de valorificare a curriculumului de educație pentru timpul liber; posibilitatea de valorificare a rezultatelor investigaționale în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din învățămîntul secundar general.

Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic, prin comunicări la simpozioane și conferințe naționale și internaționale, precum și prin studii științifice realizate în cadrul proiectelor instituționale ale Institutului de Științe ale Educației.