Se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie
Pretendent: Șpac Silvia 
Conducător ştiinţific: Cuznețov Larisa, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”
Consiliul Ştiinţific Specializat D38531.01 - 03, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Tema tezei:  
FUNDAMENTE PEDAGOGICE ALE EDUCAŢIEI PENTRU MASS-MEDIA ÎN CADRUL COLABORĂRII ŞCOALĂ-FAMILIE
(TREAPTA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR)

Specialitatea 531.01 – TEORIA GENERALĂ A EDUCAŢIEI 
data: 16 ianuarie 2015
Ora: 14.00
Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina 104, Chişinău.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei
Şpac S. Educaţia pentru mass-media a elevilor din treapta învăţământului primar. Ghid metodologic. Chişinău: Primex-com SRL, 2014, p. 122.

Referenţi oficiali:
1.Andriţchi Viorica, dr. hab. în pedagogie, conf. univ.
2.Garştea Nina, dr. în pedagogie, conf. univ.

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:
1.Pogolşa Lilia - preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar
2.Pascari Valentina, secretar ştiinţific, dr. în pedagogie, conf. univ. 
3.Moraru Victor, dr. hab. în politologie, prof. univ. 
4.Borozan Maia, dr. hab. în pedagogie, prof. univ. 
5.Bodrug Valentina, dr. hab. în pedagogie, conf. univ. 

Structura tezei. Teza conţine: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (180 de surse), 16 anexe, glosar. În total conţine 145 pagini text de bază, 14 figuri şi 19 tabele.  Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.
Domeniul de cercetare: pedagogie generală, procesul de educație pentru formarea unui comportament mediatic cult la elevii din treapta învățămîntului primar.
Scopul investigaţiei: elaborarea şi experimentarea Modelului pedagogic de educaţie pentru mass-media (EMM) a elevilor de vârstă şcolară mică în colaborarea şcoală-familie la treapta învăţământului primar, care include fundamentele teoretice şi praxiologice.
Obiective ale cercetării: examinarea şi interpretarea epistemologică a EMM prin: analiza şi dezvăluirea semnificaţiei conceptelor de bază şi elucidarea dinamicii apariţiei şi evoluţiei surselor mediatice şi a EMM; evaluarea contextului socio-cultural şi pedagogic al EMM în colaborarea şcoală-familie; examinarea şi interpretarea aspectului polifuncţional al posibilităţilor educaţiei pentru mass-media în contextul colaborării şcoală-familie; analiza impactului mass-media asupra formării personalităţii elevului din treapta învăţământului primar; identificarea factorilor şi condiţiilor de realizare a educaţiei pentru mass-media a elevilor de la treapta învăţământului primar în cadrul colaborării şcoală-familie; elaborarea fundamentelor teoretice şi praxiologice ale educaţiei pentru mass-media a elevilor din treapta învăţământului primar şi a părinţilor acestora; elaborarea şi experimentarea Modelului pedagogic de EMM a elevilor de vârstă şcolară mică în colaborarea şcoală-familie, care include fundamentele teoretice şi praxiologice respective.

Noutatea ştiinţifică rezidă în  abordarea holistică, istorică şi sociopsihopedagogică a educaţiei pentru mass-media; precizarea şi delimitarea conceptelor de bază, analizate în contextul formării culturii de valorificare a mass-media la elevi şi părinţi; examinarea şi stabilirea aspectului polifuncţional al posibilităţilor EMM în contextul formării reprezentărilor şi convingerilor morale ale elevilor de vârstă şcolară mică şi a părinţilor acestora; identificarea condiţiilor de realizare a educaţiei pentru mass-media a elevilor în cadrul colaborării şcoală-familie; elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a fundamentelor pedagogice ale educaţiei pentru mass-media a elevilor în cadrul colaborării şcoală-familie la treapta învăţământului primar şi structurarea lor într-un model.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în fundamentarea pedagogică, teoretică şi praxiologică a educaţiei pentru mass-media a elevilor din treapta învăţământului primar în cadrul colaborării şcoală-familie, ceea ce a condus la formarea/schimbarea competenţelor şi atitudinilor elevilor şi părinţilor în vederea direcţionării procesului spre un comportament mediatic cult.

Semnificaţia teoretică este susţinută de: analiza, precizarea şi delimitarea reperelor teoretice (conceptelor, teoriilor, principiilor) privind EMM, abordate în contextul colaborării şcoală-familie; examinarea şi analiza critică a funcţiilor, posibilităţilor şi a impactului mass-media asupra dezvoltării personalităţii copilului, inclusiv asupra formării profilului moral al acestuia; elaborarea Modelului pedagogic de educaţie pentru mass-media a elevilor de vârstă şcolară mică în colaborarea şcoală-familie, care include fundamentele teoretice şi praxiologice 
ale EMM.
Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea şi validarea ansamblului de instrumente pedagogice, încadrate în Modelul pedagogic de educaţie pentru mass-media a elevilor de vârstă şcolară mică în colaborarea şcoală-familie, care, prin esenţa şi importanţa teoretică şi praxiologică, reprezintă fundamentele ştiinţifice.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin experimentarea şi validarea Modelului pedagogic de educaţie pentru mass-media a elevilor de vârstă şcolară mică în colaborarea şcoală-familie, care include fundamentele teoretice şi praxiologice. Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat în clasele primare la Liceul Teoretic „G. Călinescu”, mun. Chişinău, inclusiv prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice la seminarele metodologice, conferinţele naţionale şi internaţionale.