Se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie
Pretendent: Nastas Svetlana 
Conducător ştiinţific: Carolina Platondoctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consiliul Ştiinţific Specializat D38.513.01 - 01, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
Tema tezei: 
CONCEPTUALIZAREA CONEXIUNII INVERSE 
ÎN PROCESUL DE EVALUARE A REZULTATELOR ŞCOLARE 

 
Specialitatea 531.01 – TEORIA GENERALĂ A EDUCAŢIEI 
data: 29 decembrie 2014 
Ora: 14.00
Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina 104, Chişinău.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei
Referenţi oficiali:
1. Guţu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
2. Ghicov Adrian, doctor în pedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:
1. Pogolşa Lilia - preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar
2. Bâlici Vera - secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător
3. Dandara Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
4. Patraşcu Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
5. Cosovan Olga, doctor în filologie, conferenţiar universitar
6. Musteaţă Simion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

Structura tezei. Teza se constituie din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 212 de titluri, 15 anexe, 32 tabele, 22 figuri, Volumul tezei conţine 187 de pagini. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de cercetare: pedagogie generală, procesul de evaluare a rezultatelor şcolare în învăţământul preuniversitar.

Scopul investigaţiei: Fundamentarea teoretică şi metodologică a conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare în învăţământul preuniversitar.

Obiective ale cercetării: abordarea analitică a conceptului de conexiune inversă; determinarea fundamentelor psihopedagogice ale conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare; sinteza tendinţelor generale în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare în învăţământul din Moldova şi de peste hotare; elaborarea şi validarea experimentală a Modelului pedagogic al conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare.

Noutatea ştiinţifică rezidă în: fundamentarea conceptului de conexiune inversă în procesul de evaluare; elaborarea Modelului pedagogic al conexiunii inverse în procesul evaluării rezultatelor şcolare din perspectiva dimensiunilor: teoretică, structurală, acţional-strategică; validarea prin experiment a modelului pedagogic în învăţământul preuniversitar.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea modelului pedagogic al conexiunii inverse, având ca efect eficientizarea rezultatelor şcolare, în vederea aplicării în învăţământul preuniversitar din Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică este susţinută de fundamentarea conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare, care are la bază: definirea şi dezvoltarea conceptelor: conexiune inversă, evaluarea rezultatului şcolar, evaluarea în bază de competenţe, conexiune inversă în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare şi stabilirea mecanismului conexiunii inverse prin corelarea celor trei componente: feed up, feedback, feed forward; identificarea principiilor care stau la baza conceperii modelului pedagogic; elaborarea Modelului pedagogic al conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare fundamentarea demersului acţional-strategic al conexiunii inverse în procesul evaluării rezultatelor şcolare.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în valorificarea Modelului pedagogic al conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare; utilizarea recomandărilor privind conexiunea inversă în procesul de evaluare în formarea profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice; elaborarea, în ajutorul cadrelor didactice, a suporturilor şi ghidurilor metodologice privind realizarea conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare; elaborarea caietelor de evaluare pentru elevi cu extinderea practicii conexiunilor inverse.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele teoretico-metodologice ale cercetării au fost implementate în sistemul de învăţământ din republică, în cadrul cursurilor de formare continuă în problematica evaluării rezultatelor şcolare. Rezultatele cercetării pot fi aplicate în constituirea sistemului naţional, precum şi în formare profesională iniţială şi continuă.