SEMINARUL REPUBLICAN AL PROFESORILOR DE GEOGRAFIE


În perioada 26-27 septembrie 2014 Centrul de Excelenţă Didactică, IŞE a organizat primul Seminar al Profesorilor de Geografie din Republica Moldova cu genericul Referențialului de evaluare a competențelor specifice la Geografie: aspecte conceptuale şi metodologice. Interesat în promovarea unui sistem educațional de calitate, racordat la standarde europene, IȘE percepe evaluarea școlară ca fiind unul din factorii de susținere a calității învățării, iar în sistemul educațional național acest proces al evaluării urmează a fi dezvoltat inclusiv prin reuniuni metodologice.

Lucrarea „Referențialul de evaluare a competențelor specifice formate elevilor” a fost elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea standardelor de eficiență a învățăriiși a standardelor de calitate a instituției de învățământ secundar general din perspectivașcolii prietenoase copilului”, realizat de către Institutul deȘtiințe ale Educației cu sprijinul financiar al reprezentanței UNICEF în Republica Moldova. În contextul implementării acestui referențial, în Republica Moldova au demarat unșir de seminare metodologice republicane pe discipline, scopul cărora este reliefarea aspectelor conceptuale, dar și a aspectelor metodologice, prin apelarea la alte practici educaționale și schimburi de experiență.

Seminarul republican cu participare internațională privind Referențialul de evaluare a rezultatelor școlare la Geografie a reunit oaspeți din România, dar și peste 50 de profesori de geografie din Republica Moldova. Steluța Dan, prof., dr., inspector general în cadrul Ministerului Educației Naționale din România, specialitatea Geografie, șMihaela Florina Alexandru, inspector școlar la Geografie, Județul Buzău, au venit în Republica Moldova cu unșir de repere privind implementarea Referențialului de evaluare a competențelor specifice la Geografie în aspect metodologic. Reiterăm că discuțiile s-au axat preponderent pe practicile deja existente în instituțiile de învățământ din România, dar și pe valorificarea referențialului prin prisma rezultatelor scontate.

Pe lângă multiplele cercetări dezvoltate în domeniul evaluării problema fundamentală cu care se confruntă factorii implicați în sistemul educațional este modul în care cadrele didactice, managerii, inspectorii efectuează evaluarea bazată pe competențe. Recomandat pentru utilizare instituțiilor de învățământ preuniversitar din Republica Moldova, Referențialul de evaluare a competențelor specifice formate elevilor provoacă încă multe semne de întrebare cadrelor didactice. În contextul dat organizatorii seminarului și-au propus ca scop reliefarea, prin analize, schimb de experiență și discuții a unor momente definitorii privind evaluarea școlară.

Lilia Pogolşa, dr.hab.conf.univ., directorul IŞE, prezentă la inaugurarea lucrărilor seminarului, a salutat inițiativa Centrului de Excelență Didactică al IȘE de a organiza seminare metodologice pe discipline de studiu, fapt care favorizează, în opinia dumneaei,dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. „Mă bucură prezența în cadrul institutului a oaspețilorși colegilor noștri din România, deoarece schimbul de experiență a fost întotdeauna factorul ce a stat la baza creșterii performanțelor profesionale. Mai mult decât atât, este important pentru noi să aflăm opinia colegilor noștri privind implementarea referențialului deoarece lucrarea a fost elaborată în cadrul IȘE, iar modelele elaborate la fiecare disciplinășcolară pot fi oricând dezvoltate, îmbunătățiteși actualizate. Totodată, întrunirile respective ne oferă posibilitatea de a afla informații, propuneri venite din partea practicienilor, iar în baza celor menționate de ei vom putea face anumite ajustări, completări pe arii curriculare la documentul respectiv. Chiar dacă seminarul de astăzi este unul cu titlu instructiv, vomști ce să facem în perspectivă”, a concluzionat dna Pogolșa.

Este de menționat că în cadrul dezbaterilor moderatorii au plasat accente pe modalităţile de implementare a Referenţialului de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor, dar şi pe aprofundarea parteneriatului între specialiştii din domeniu şi IȘE în vederea monitorizării, implementării acestuia în instituţiile de învăţământ.

  

Ion Achiri, dr. conf. univ., şeful CED, IŞE moderatorul întrunirii, s-a referit la modelele referenţialului de evaluare a competenţelor în plan general, venind cu o prezentare complexă a termenului de evaluare, ca proces. Potrivit dlui I. Achiri, referențialul de evaluare a competențelor specifice formate elevilor prezintă MODELE de adaptat la disciplinele de studiuși, pe de altă parte, ajută cadrul didactic la realizarea curriculumului în aspectul formăriiși evaluării competențelor specifice. „Implementarea instrumentelor vizate va ameliora, în mare măsură, starea evaluării eficienței învățării în bază de competențe în învățământul preuniversitar din republică”, a fost de părere dl. moderator.

În prezentarea sa, dl I. Achiri a evidențiat că referenţialul reprezintă un ansamblu de instrumente prin intermediul cărora se realizează corelarea dintre standarde de eficienșă a învățării și competențe din perspectiva evaluării competențelor specifice.

   

 

 

De adăugat căprinstandarde de eficiență a învățării se înţeleg obiective complexe, orientate spre ceea ce va şti, ceva şti să facă şi cum va fi format elevul la finalizarea şcolarizării sale. Astfel, măsurarea nivelului de atingere a fiecărui standard la finalizarea treptei de învățământ se face în baza unor indicatori de performanță măsurabili, care includ acţiuni şi comportamente concrete și observabile.

Lansată în mediul pedagogic de curând, lucrarea „Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor” este în curs de studiere și implementare în practica educațională. Fiecare cadru didactic va utiliza în mod creativ prevederile referențialului și astfel va contribui la dezvoltarea acestuia.

Pe parcursul zilei moderatorii seminarului au antrenat participanții în discuții privind instrumentele de evaluare, standardele de eficienţă a învăţării, indicatorii de competenţă, produsele pentru măsurarea competenţei, criteriile de evaluare a produselor etc. Cadrele didactice au apreciat implicarea şi participarea eficientă şi competitivă a specialiştilor din domeniu şi în calitate de autori.

 

 

     

„Trebuie să ne aliniem la învățământul modern european”

Steluța Dan, prof., dr., inspector general, MEN, România, înainte de a selansa în discuţii despre varii? modele prezentate în Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice la Geografie, a menționat că seminarul constituie o întâlnire pe coordonatele excelenței ale școlii și Geografiei, când pot fi evidențiate clar legăturile dintreșcoala de la Bucureștiși cea din Republica Moldova. „Avem în România elevi foarte talentați veniți din Republica Moldova. Copii extrem de pasionați de geografie și motivați să studieze, mai ales printre cei din loturile olimpice. Asta denotă faptul că avețși cadre didactice foarte bune. Seminarul mi se pare foarte bine pregătit, m-a impresionat mai ales interesul cadrelor didactice pentru a ști ceea ce se întâmplă înșcolile noastre. Am venit cu un program de schimburi de experiențe pe mai multe domenii, mai ales pe aplicarea de competențe în învățământul geografic. Cred că evaluarea rezultatelor instruirii reprezintă o componentă fundamentală a procesului educațional. Dna Dan, care a accentuat că în România etapa de implementare a referențialului a fost depășită, iar în prezent în acest context existăși anumite rezultate.

Mihaela Florina Alexandru, inspectorșcolar la Geografie, profesor la Liceul Pedagogic din Județul Buzău,România: „Mă bucură această colaborare dintre România și Republica Moldova, pentru că avem oportunitatea să abordăm subiectul pe anumite laturi ale didacticii. Astfel învățăm unii de la alții prin derularea anumitor proiecteși este foarte util să înțelegem că ceea ce se întâmplă astăzi este, dacă vreți, o trecere la nivelul internațional al educației. Și există niște avantaje clare ale implementării referențialului. Învățarea centrată pe elev, formarea de competențe, oferirea libertății elevuluiși profesorului , schimbarea de conținuturi – totul are valoare. Din postura mea de profesor, vreau să menționez că mereu am găsit copiii veniți la studii în România dornici să progreseze. Cunosc elevi olimpici la nivel județean și la alte discipline decât GeografiaȘtim deci că școala din Republica Moldova este bună, o regăsim acum în schimbare, iar cu schimbarea în pas mergemși noi. Am prezentat modele de itemi pentru diferite clase, am evidențiat elemente comune, dar și diferențe. Eu încurajez colegii din Republica Moldova să persevereze, să aibă deschidere spre inovație”.

Prezentări semnificatife în aspectul experienței privind împlementarearefernțialului la geografie au fost realizate de profesorii de geografieS.Axînti, E.Beregoi, V.Moraru , T.Caisîn, A.Nucași S.Roșcovan,specialist principal metodist, CED.

În contextul dezbaterilor pe marginea subiectului, unii participanţi ai seminarului şi-au dat cu părerea:

Tatiana Caisîn, cadru didactic, LT „Gaudeamus”, mun. Chișinău: „Discuțiile constructive desfășurate în cadrul lucrărilor seminarului m-au ajutat să conștientizez valoarea acestei lucrări. Indiscutabil, aspectele puse în discuție prezintă interes pentru toate cadrele didactice. Or, pregătirea profesională a multora conturează multe semne de întrebare, cu regret. Totuși, Referenţialul de evaluare a competenţelor identifică necesitatea de formare a cadrelor didactice privind implementarea acestuia”.

Ana Nuca, sp. coordonator, DGRÎTS Ungheni: „Pentru a avea un rezultat, este necesar ca această lucrare să ajungă în toate instituțiile de învățămîntdin republică. Existăși alte impedimente care sunt în defavoarea implementării referențialului, mai cu seamă să ținem cont și de nivelul de pregătire a cadrelor didactice și de baza materială a școlilor din Republica Moldova”.

Svetlana Axînti, inspector