Raport
cu privire la activitatea Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în primul semestru al anului 2014

1. În primul semestru al anului 2014 Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a activat în conformitate cu următoarele obiective stabilite în Planul de activitate al Bibliotecii:
 • Organizarea şi gestionarea colecţiei de carte;
 • Promovarea valorilor educaţionale şi extinderea accesului la informaţie prin valorificarea colecţiei de carte;
 • Asigurarea calităţii şi complitudunii informaţiei în realizarea activităţii de formare profesională şi a activităţii de cercetare;
 • Crearea bazei de date privind reflectarea informaţiei despre serviciile bibliotecii.
2. DEZVOLTAREA RESURSELOR DOCUMENTARE ŞI INFORMAŢIONALE
    În primul semestru al anului 2014 colecţia de carte  a Bibliotecii a cunoscut o creştere cu 207 volume. Un aport considerabil în completarea colecţiei de carte, revine din obţinerea donaţiilor de carte, donate de către autorii institutului şi autori  ai altor instituţii de învăţămînt superior.
    Biblioteca institutului şi-a îmbogăţit fondul de carte cu 39 titluri de publicaţii periodice: reviste ştiinţifice de specialitate ale R.Moldova, România şi Federaţia Rusă.

 Fondul de carte al bibliotecii constituie 61207 de volume.
În primul semestru al anului 2014 Biblioteca a fost vizitată  de 2233 utilizatori, cărora li s-a împrumutat 2115 volume.
   Biblioteca a beneficiat de donaţii importante oferite de bibliotecile universitare prin intermediul Acordului de colaborare Schimb de carte, care prevede dezvoltarea relaţiilor profesionale, asigurarea dreptului de acces la informaţie, precum şi asigurarea informaţional-documentară a procesului didactic şi de cercetare.
   Donaţiile au fost oferite de Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova – 16 titlluri de carte ştiinţifică şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă - 7 titluri de carte ştiinţifică.
   În acelaş context, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei prin intermediul Bibliotecii institutului a oferit bibliotecilor universitare o donaţie de 11 volume, lucrări ştiinţifice elaborate în baza Proiectelor de cercetare, în scopul valorificării rezultatelor cercetării din sfera ştiinţei şi inovării.
   Informaţia despre donaţiile primite în baza contractului Schimb de carte  a fost inclusă în E-BULETINUL BIBLIOGRAFIC (2014) lansat de Biblioteca institutului şi postat pe site-ul www.ise.md.
3.  ASIGURAREA INFORMAŢIONALĂ A ACTIVITĂŢII DE FORMARE PROFESIONALĂ Şi A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
   Biblioteca institutulu sprijină activitatea de formare profesională şi activitatea de cercetare prin deservirea comunităţii didactice şi ştiinţifice, oferindu-le  informaţii şi nu doar documentul unde poate găsi informaţia. Astfel, s-a acordat asistenţă informaţională cadrelor didactice în perioada cursurilor de formare profesională şi perioada sesiunilor de recalificare prin pregătirea grupagelor informative la 140 subiecte tematice solicitate de cadrele didactice în elaborarea Lucrărilor de curs şi a Tezelor de licenţă, cum ar fi:
 • Modele psihosociale de includere şcolară a copiilor cu dizabilităţi;
 • Formarea competenţei de receptare a culturii naţionale la treapta gimnazială;
 • Rolul problematizării în formarea competenţelor specifice;
 • Metode şi procedee de formare a deprinderilor de citire;
 • Educaţia literar-artistică a copiilor preşcolari;
 • Proiectarea unităţilor de învăţare, etc.
   Deasemenea, la cererea masteranzilor şi doctoranzilor, Biblioteca a acordat asistenţă informaţională în elaborarea Tezelor de master, Tezelor de doctor şi în pregătirea examenelor pentru sesiune.
   Biblioteca prin activitatea sa de cercetare a Monitorului Oficial al R. Moldova, a lucrărilor ştiinţifice şi revistelor ştiinţifice de specialitate completează regulat  Portofoliul Actelor Legislative   şi Suportul informaţional şi metodologic cu Articole ştiinţifice publicate de autorii institutului în diverse materiale ştiinţifice. Biblioteca asigură regulat catedrele, sectoarele, secţiile institutului cu materialele legislative şi alte informaţii necesare activităţii de serviciu.

4. ACTIVITĂŢI CULTURALE
      a) Expoziţii ştiinţifico-didactice
         Obiective: Promovarea valorilor educaţionale şi extinderea accesului la informaţie prin valorificarea colecţiei bibliotecii.
         S-a realizat:
1. Expoziţia literar-artistică Anul Dumitru Matcovschi (2-20 mai 2014);
2. Expoziţie cultural-muzicală Muzica – puntea aruncată între suflete (14 iunie 2014), organizată în cadrul probei de evaluare finală a profesorilor de educaţie muzicală. Obiectivul: Promovarea valorilor muzicale naţionale.
       b)  Simpozioane ştiinţifice 
           S-a realizat :
1. Simpozion literar-artistic Dumitru MATCOVSCHI – personalitate notorie a Literaturii şi Culturii Româneşti ( Simpozion dedicat Anului Dumitru Matcovschi ) (20 mai 2014). Organizatori: Biblioteca institutului în colaborare cu catedrele Limbă şi Comunicare, Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar, Educaţie Socială.Artistică şi Tehnologică, cu participarea cadrelor didactice de la formarea profesională, elevi ai Colegiului Ştefan Neaga. Simpozionul fiind onorat de prezenţa Preşedintelui Uniunii Scriitorilor din Repiblica Moldova, Arcadie Suceveanu.
     Realizarea simpozionului a pus în valoare opera lui Dumitru Matcovschi, având un impact pozitiv asupra dezvoltării competenţei de comunicare,  îndemnând comunitatea didactică din învăţămîntul preuniversitar şi, nu în ultimul rând cititorul,la lectură, la noi orizonturi de a afla mai multe despre opera poetului.- vezi Desfăşurarea simpozionului  (www.ise.md).

5. ELABORĂRI

    Biblioteca institutului a elaborat:
1). E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014)  în contextul Acordului de colaborare Shimb de carte.- vezi Buletin Bibliografic... ( www.ise.md);
2). Buletin  de cerere pentru utilizatori;
3). Inscripţii pentru TD;
4). Programul privind Simpozionul literar-artistic Dumitru Matcovschi... vezi ( www.ise.md).

6. ALTE ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE
 1. Perfectarea Actelor de donaţii pentru Biblioteca institutului  şi pentru Bibliotecile universitare, parteneri ai contractului  Schimb de carte. 
 2. Catalogare, indexare şi clasificarea resurselor informaţionale, descrierea bibliografică  a publicaţiilor primite  în colecţia de carte a bibliotecii.
 3. Evidenţa zilnică şi lunară a cititorilor şi a literaturii împrumutate.
 4. Elaborarea planului anual, raportului pe primul semestru 2014 privind  activitatea Bibliotecii .
 5. Dactilografierea materialelor( Word) ce ţin de realizarea Proiectelor de activitate a Bibliotecii.
7. MANAGEMENTUL CALITĂŢII REFLECTAT ÎN ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE BIBLIOTECA INSTITUTULUI: informaţii bibliografice, comentarii şi avize postate pe site-ul: www.ise.md

Scopul: Informarea curentă şi detaliată asupra activităţilor desfăşurate de Biblioteca institutului.
   S-a postat informaţia:
 1.  Bibliotecarii şcolari la stagii de formare profesională (24 martie 2014).
 2.  E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (24 martie 2014).
 3.  Aviz Simpozion literar-artistic Dumitru MATCOVSCHI (18 mai 2014). 

8. ABONAREA BIBLIOTECII LA PUBLICAŢIILE PERIODICE 2014

   Biblioteca este abonată pentru anul 2014 la 39 titluri: reviste ştiinţifice de specialitate ale R. Moldova, România şi Federaţia Rusă.

9. PARTICIPĂRI

Personalul Bibliotecii a participat în cadrul următoarelor seminare, conferinţe, ateliere, saloane de carte:
 1. Lansarea ediţiei Bogdan Petriceicu HASDEU ,16 volume (Organizatori:Ministerul Culturii al RM, Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu, Academia de Ştiinţe a  Moldovei , Editura Ştiinţa. Locul desfăşurării: BM B. P. Hasdeu. (15 ianuarie 2014).
 2. Simpozion Inovare în Bibliotecă: Accente de management. Diversificarea serviciilor şi produselor informaţionale. Organizatori: DIB ULIM. Biblioteca Naţională a României. Locul desfăşurării: DIB ULIM. (20-21 februarie).
 3. Colocvium Bibliotecarul în memoria Faina Tlehuci (reuniune internaţională). Ediţia a 2-a. Organizatori şi locul desfăşurării: Biblioteca ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo  din Bălţi (27 februarie 2014).
 4. ZILELE CREANGĂ. Organizatori şi locul desfăşurării: Biblioteca Naţională pentru Copii Ion Creangă (1-4 martie 2014).
 5. Atelier profesional Activitatea informaţional-bibliografică a bibliotecilor universitare: diversitate, complexitate şi interactivitate. Organizatori şi locul desfăşurării: Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM (26 martie 2014)
 6. Salon Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret. Ediţia a 8-a. MOLDEXPO. (4 aprilie 2014).
 7. Sesiunea de comunicări  Servicii inovative de bibliotecă pentru Copii şi Adolescenţi:  Organizatori: Consiliul Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret. Locul desfăşurării: MoldEXPO (4 aprilie 2014).
 8. Atelier profesional Asistenţa metodologică de specialitate – imperativ al timpului. Organizatori: Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă.

 

10. PUBLICAŢII
1. Eficienţa cursurilor de formare profesională pentru bibliotecarii şcolari. GLOBA E. Univers Pedagogic PRO. 2014.13 februarie.Nr.7. P.5.
2. E/Buletin bibliografic (2014) în contex tul Acordului de Colaborare Schimb de carte. GLOBA E. Univers Pedagogic PRO. 2014.17 aprilie, Nr.16. P.7.     

 

11. CONCLUZII
Analiza activităţilor realizate de Biblioteca Institutului relevă faptul că performanţele privind realizarea proiectelor de activitate a Bibliotecii sunt esenţiale atât pentru activitatea de formare profesională, cât şi pentru activitatea de cercetare.

12. PROPUNERI
 Asigurarea Bibliotecii cu imprimantă pentru realizarea proiectelor de activitate.

Şef de Bibliotecă GLOBA Elizaveta