Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Pretendent: DERMENJI-GURGUROV Svetlana
Conducător ştiinţific: VICOL Nelu, dr. conf. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D 38 13.00.01-56
Tema tezei: „Formarea competenței didactice a studenților filologi”
Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală.
data: 15 aprilie 2014
Ora: 14.00
Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina, 104, or. Chişinău.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:
  1. Finalitatea FPI la limba şi literatura română. În: Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere. Materialele Conferinţei Internaţionale, 2-3 noiembrie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău: CEP USM, 2012, p. 338-341. ISBN 978-9975-56-072-6
  2. Consideraţii privind motivaţia alegerii profesiei de cadru didactic la limba şi literatura română. Revista Univers Pedagogic. 2012, nr. 3, p. 65-70, ISSN 1811-5470
  3. Realizarea practicii pedagogice în cadrul formării profesionale iniţiale: discrepanţe, propuneri, sugestii. Revista Univers Pedagogic. 2013, nr. 2, p. 49-55, ISSN 1811-5470
  4. Formarea profesională iniţială la limba şi literatura română: dificultăţi şi soluţii psihopedagogice. În: Analele Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Vol.VIII, Cahul: Editura CentroGrafic SRL, 2012,  p. 68-72. ISBN 978-9975-9626-1-2
  5. Eficienţa metodelor interactive în formarea competenţei didactice a studenţilor filologi. În: Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 18-19 octombrie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău: CEP USM, 2013, p. 553-557. ISBN 978-9975-56-072-6
  6. Eficienţa strategică a orei de curs pentru formarea competenţelor de specialitate în învăţământul superior. În: Работы I Международной Научно-Практической Конференции: Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов. 24 noiembrie, Comrat, 2011, p. 228-231, ISBN 978-9975-4050-2-7
  7. Principiul calităţii şi strategiile aderării învăţământului de la Facultatea de Filologie şi Istorie la Procesul de la Bologna. În: Impactul globalizării asupra învăţământului superior şi preuniversitar. Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Didactice, 3 februarie, 2012, Cahul: Editura CentroGrafic SRL, p. 24-31. ISBN 978-9975-914-78-9
Rezumatul tezei
  1. Problematica abordată. Cercetarea întreprinsă a avansat un nou demers în formarea profesională iniţială în cadrul specialităţilor filologice prin fundamentarea pedagogică şi teoretico - aplicativă a  funcţionalităţii Modelului pedagogic de formare a competenţei didactice a studentului filolog. Caracterul teoretico-aplicativ al cercetării realizate a pus în valoare utilitatea Modelului pedagogic de formare a competenţei didactice în formarea profesională a studenţilor filologi cu profil pedagogic; conturarea unui sistem de competenţe şi proiectarea activităţilor didactice la specialităţile cu profil pedagogic.
  2. Conţinutul de bază al tezei rezidă în abordarea sociopsihopedagogică a activității de formare inițială a studenților filologi în contextul reformei învățământului superior și stabilirea condițiilor psihopedagogice și metodologice necesare formării competenței didactice; în proiectarea unui model pedagogic de formare a competenței didactice și în elaborarea curriculumului la disciplina Didactica limbii şi literaturii române.
  3. Principalele rezultate obţinute consistă în conceptualizarea teoretică și valorificarea competenței didactice în cadrul specialităţilor filologice cu profil pedagogic; utilitatea și implementarea modelului pedagogic elaborat în limitele curriculumului la disciplina Didactica limbii şi literaturii române; elaborarea şi aplicarea instrumentelor de formare a competenţei didactice; certificarea recomandărilor de formare a acestei competențe.