Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Pretendent: GRIGOR Ina
Conducător ştiinţific: CARA Angela, dr. ped. conf. cerc.
Consiliul ştiinţific specializat: D 38 13.00.01-55
Tema tezei: „Educația economică a elevilor din învățământul liceal”
Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală.
data: 14 aprilie 2014
Ora: 14.00
Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina, 104, or. Chişinău.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:
  1. GRIGOR, I. Formarea competenţelor de incluziune socială la elevi în cadrul educaţiei economice. Chişinău: IŞE, Tipografia „Print-Caro”, 2013. 98 p. ISBN 978-9975-48-060-4
  2. GRIGOR, I. Educaţia economică prin metoda proiectului. În: Formarea personalităţii elevului în perspectiva educaţiei integrale. Chişinău: S.n., Tipografia „Print-Caro”, 2014,. p. 92-98, 129-140. ISBN 978-9975-56-149-5
  3. GRIGOR, I. Educaţia economică/antreprenorială. În: Perspectiva axiologică asupra educaţiei în schimbare. Chişinău: Editura Print Caro SRL, 2011, p. 123 – 133, 176 – 191. ISBN 978-9975-56-030-6
  4. BAXAN, I. Valori ale educaţiei economice. În: Formarea axiologică a elevilor în cadrul disciplinelor socioumane: aspecte teoretice şi aplicative. Chişinău: Editura Print-Caro SRL, 2010, p. 72-122. ISBN 978-9975-4187-2-0

Rezumatul tezei:
  1. Problematica abordată. Cercetarea întreprinsă a vizat una dintre cele mai actuale probleme ale educației contemporane – educația economică a elevilor în cadrul procesului de școlarizare. Caracterul teoretico-aplicativ al cercetării realizate a pus în valoare abordarea interdisciplinară în conceperea și realizarea educației economice, a determinat o viziune complexă asupra problemelor de educație economică în învățământul liceal. 
  2. Conţinutul de bază al tezei constă în fundamentarea reperelor conceptuale, teleologice, metodologice și praxiologice privind promovarea educației economice în învățământul liceal din perspectivă interdisciplinară; în proiectarea unui model pedagogic de realizare a educației economice din perspectivă interdisciplinară, în care s-a structurat modalitatea de concepere, gestionare și valorizare a educației economice, a conceptului de cetățenie economică responsabilă prezentată ca scop al educației economice abordate interdisciplinar.
  3. Principalele rezultate obţinute rezidă în promovarea interdisciplinarității în învățământul liceal prin educarea economică a elevilor în cadrul mai multor discipline; deducerea competențelor specifice educației economice (în funcţie de cetăţenie economică responsabilă) în bază de competențe-cheie, competențe transdisciplinare prevăzute pentru învățământul preuniversitar din Republica Moldova; prin implementarea metodologiei de formare a competențelor specifice educației economice în baza învățării experiențiale; prin certificarea recomandărilor de formare a competențelor specifice educației economice, precum și a suportului metodologic privind realizarea eficientă a educației economice.