BIBLIOTECA INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE
    Buletinul bibliografic (2014) include publicaţiile instituţiilor de învăţămînt superior primite în colecţia Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei de la bibliotecile universitare în baza Acordului de colaborare Schimb de Carte.
    Acordul de colaborare Schimb de carte prevede dezvoltarea relaţiilor profesionale, asigurarea dreptului de acces la informaţie, precum şi asigurarea informaţional – documentară a procesului didactic şi de cercetare.
    În acest context, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a beneficiat de donaţii importante oferite de bibliotecile universitare  prin intermediul  Acordului de colaborare Schimb de carte.

Donaţie oferită de  BIBLIOTECA CENTRALĂ 
A UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE: Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova. Categoria C. Seria Ştiinţe ale Educaţiei: Pedagogie. Psihologie. Didactici particulare. - 2013. -Nr. 5(65). - ISSN 1857-2103. - ISSN online 2345-1025.      
Revista ştiinţifică Studia Universitatis structurată în cinci compartimente – Studii şi cercetări: Politici educaţionale; Ştiinţe ale Educaţiei; Psihologie; Didactici particulare; Practici internaţionale, însumează rezultatele cercetărilor ştiinţifice despre concepţia managementului calităţii în învăţămîntul general, despre conceptul de management al diagnosticării curriculumului şcolar. În paginile revistei cititorul va găsi informaţii privind strategiile de integralizare în declanşarea activităţii educative, activităţi integrate în grădiniţa de copii, dezvoltarea verbal a preşcolarilor, dezvoltarea multilaterală a personalităţii etc.
    Subiectele abordate în revistă sunt realizările ştiinţifice ale autorilor: Vl.Guţu, L.Pogolşa, A.Afanas, A.Dascal, L.Cebanu, L.Mocanu, V.Goraş-Postică, N. Bîrnaz, M. Şleahtiţchi, C. Platon, A.Paladi, N. Velişco, G. Dragalina şi alţi autori.

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE: Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova. Categoria C. Seria Ştiinţe ale Educaţiei: Pedagogie.Psihologie.- 2013. - Nr. 9(69). - ISSN 1857-2103. - ISSN online 2345-1025.
    Revista ştiinţifică Studia Universitatis seria Ştiinţe ale Educaţiei este structurată în patru compartimente: Ştiinţe ale Educaţiei; Psihologie;  Didactici particulare; Educaţia adulţilor. În revistă sunt incluse articole ştiinţifice privind Problema axiomelor în educaţie şi problema normei în educaţie/ aut.: Vl. Guţu; Formarea competenţelor de învăţare – aspect al procesului de socializare a copiilor de vîrstă timpurie/ aut.: S. Cemortan; Portofoliul: orientări şi perspective/ aut.:Sv.Nastas; Repere teoretico-metodologice de evaluare în contextul competenţelor /aut.: Sv. Nastas, A.Isac; Proiectarea curriculumului de educaţie pentru timpul liber la liceeni /aut.: V.Clichici; Analiza indicilor structurali în familie /aut.: A.Paladi etc. Revista propune şi alte informaţii utile de aplicat atât în înăţămîntul preuniversitar cît şi în îvăţămîntul universitar.

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE: Revistă ştiinţifică a Univrrsităţii de Stat din Moldova. Categoria C. Seria Ştiinţe Exacte şi Economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. -2013. - Nr. 7(67). -  ISSN 1857-2073. -  ISSN online 2345-1033.
Revista ştiinţifică Studia Universitatis seria  Ştiinţe Exacte şi Economice structurată în patru  compartimente – Matematică; Informatică; Fizică; Economie conţine cele mai recente informaţii despre particularităţile geometrice şi algebrice, modele matematice, metodologia compoziţiei chimice, sistemul bugetar al R.M., reforma politicii investiţionale, activitate de antreprenoriat.
Revista este un suport didactic pentru cercetători, masteranzi, cadre didactice.

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE: Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova. Categoria C. Seria Ştiinţe Sociale: Sociologie; Asistenţă Socială; Drept; Ştiinţe Politice.- 2013.- Nr.3 (63). - ISSN 1814-3199. -  ISSN  online 2345-1017.
    Revista ştiinţifică Studia Universitatis seria Ştiinţe Sociale include cinci compartimente – Asistenţă Socială şi Sociologie; Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării; Ştiinţe Publice şi Administrative; Drept; Recenzii. Revista  propune cele mai eficiente informaţii despre valorile şi principiile etice în asistenţa socială, despre dezvoltarea sistemului de Comunicare ştiinţifică din R.M. şi accesul deschis la informaţie, aspect privind statutul juridic al Funcţionarului public, imformaţii ce ţin de jurisprudenţă.
    Revista va fi utilă studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor din sfera ştiinţă şi inovare.

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE: Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova. Categoria C. Seria  Ştiinţe Umanistice: Istorie;  Filosofie; Filologie.- 2013.- Nr. 4 (64).- ISSN 1811-2668.- ISSN online 2345-1009.
    Revista ştiinţifică Studia Universitatis seria Ştiinţe Umanistice structurată în zece  compartimente – Istorie; Filosofoe; Istoria literaturii - Comunicare şi studiul textului; Semiotică şi Pragmatică; Gramatică şi Lexic; Formarea de Competenţe Comunicative şi Profesionale;. Recenzii; Evenimente ştiinţifice; Aniversări, oferă informaţii despre stilul gândirii istorice medievale, teorii ale perspectivei narative, polivalenţa dialogismului în gândirea artistică a lui Gr. Vieru, competenţe de comunicare în limba străină, relaţia dintre limbă şi cultură, paradigma cognitivă în lingvistică, lexic etc.
    Informaţiile abordate în revista ştiinţifică îl va călăuzi pe cititor în descoperirea traseului său didactic şi ştiinţific. 

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI: Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Se edit. din anul 1958: Apare lunar/Camera Naţ. a Cărţii din Rep.Moldova; alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabioco et. al. – Ch.:Camera Naţ. a Cărţii, 2010.
  • Nr. 10, 2010.- 205 p.- Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine.- ISBN 978-9975-49-045-0.
  • Nr. 11, 2010.- 220 p.- Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine.- ISBN 978-9975-49-046-7.
  • Nr. 12,2010. - 311p. - Texte: lb. rom.,rusă, alte lb. străine.-  ISBN 978-9975-49-061-0.
   Bibliografia este structurată pe compartimente : Cronica cărţii; Indice Materiale bibliografice; Cronica recenziilor; Cronica publicaţiilor de Artă; Cronica articolelor de revistă; Cronica articolelor de gazetă. Este recomandată unui cerc larg de cititori.

 

Donaţie oferită de BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ 
A UNIVERSITĂŢII PEDAGOGICE DE STAT ION CREANGĂ

 

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE

 


CUZNEŢOV, Larisa. Consilierea parentală: Ghid metodologic.- Chişinău,2013.-110p.-ISBN 978-9975-4253-8-4.
    Ghidul include şase teme  şi trei anexe: Tema 1. Consilierea psihopedagogică – componentă esenţială a formării personalităţii umane.Tema 2. Consilierea părinţilor în contextul formării culturii şi eficienţei personale. Tema 3. Procesul de consiliere psihopedagogică a părinţilor. Tema 4. Consilierea preventivă a părinţilor. Tema 5. Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltarea părinţilor. Tema 6. Consilierea psihopedagogică a părinţilor în situaţii de criză.
   Ghidul poate ajuta cititorul să se bucure din plin de viaţă plină de sens în calitate de părinte şi familist, însoţit de sentimentul autoîmplinirii şi fericirii.

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


CUZNEŢOV, Larisa. Filosofia practică a familiei.- Chişinău, 2013.- 328 p.- ISBN 978-9975-71-418-1.
      Lucrarea Filosofia practică a familiei reprezintă Volumul IV al Tratatului de educaţie pentru familie. Pedagogia  familiei. Include şase capitole: 1. Filosofia practică a familiei ca fundament existenţial al formării personalităţii copilului; 2. Iubirea congugală ,existenţa şi armonizarea permanentă a relaţiilor familiale; 3. Semnificaţia valorică a umanului şi moralei  în viaţa familiei; 4. Formarea şi educaţia morală în cadrul familiei; 5. Acţiunea educativă  în contextul filosofiei practice a familiei; 6. Existenţa şi afirmarea umanului prin filosofia practică a familiei.
       Lucrarea se adresează studenţilor, masteranzilor, cadrelor didactice, dar şi liceenilor, părinţilor, tuturor celor implicaţi în câmpul formării morale şi a cercetării persoanelor care doresc să-şi  completeze cunoştinţele, să-şi consolideze competenţele de autoformare, educaţie şi cultivare a tinerei generaţii.

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


CUZNEŢOV, Larisa. Pedagogia şi psihologia familiei: Suport de curs.- Chişinău, 2013.- 76 p.- ISBN 978-9975-4253-8-4.
    Suportul de curs abordează problema despre importanţa familiei în formarea şi devenirea personalităţii umane. Este structurat pe opt teme: Familia din perspectiva sociopsihopedagogică; Autocunoaşterea, dragostea conjugală şi proiectarea perspectivelor vieţi; Ethosul pedagogic al familiei; Cultură şi educaţie pentru familie; Dinamica dezvoltării şi funcţionării cuplului şi a familie;. Climatul moral şi psihologic al familiei în contextul democratizării relaţiilor intrafamiliale; Cultura toleranţei în cadrul familiei şi arta dirigării conflictelor familiale; Familia şi copiii; Optimul familial şi formarea personalităţii copilului; Educaţia pentru familie în plan educativ formal – nonformal – informal.
    Suportul de curs ţine de problematica familiei ce rezultă din necesitatea formării atitudinilor pro – familie şi a competenţelor de consiliere, educaţie şi cunoaştere a particularităţilor formării şi menţinerii  unui mod sănătos de viaţă, a unei familii durabile, a armonizării relaţiilor familiale.

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


CALARAŞ, Carolina. Cultura educaţiei elevului: Ghid metodologic.- Chişinău, 2010.- 139 p.- ISBN 978-9975-4120-8-7.
    Ghidul include două capitole: Capitolul I. Personalitatea elevului, Cunoştinţa de sine şi cultura autoeducaţiei. Capitolul II. Educaţia de calitate ca factor de stimulare a autoeducaţiei.
    Ghidul reprezintă un bun consilier în privinţa optimizării educaţiei copiilor şi oferă pedagogilor, psihologilor, studenţilor fundamente teoretice, sugestii metodologice şi praxiologice.

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


COJOCARU-BOROZAN, MAIA. Teoria culturii emoţionale: Studiu monografic asupra cadrelor didactice. - Chişinău, 2010.- 239p.- ISBN 978-9975-46-066-8.
    Monografia cuprinde cinci capitole: Capitolul 1. Perspectiva istorică în definirea culturii emoţionale . Capitolul 2. Formarea culturii emoţionale. Capitolul 3. Conceptul de cultură emoţională. Capitolul 4. Formarea profesorului în planul culturii emoţionale. Capitolul 5. Constante afective privind reconstrucţia paradigmei de formare a profesorului în planul culturii emoţionale.
    Monografia este adresată unui larg spectru de cititori: studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor,cadrelor didactice universitare, profesorilor şcolari şi tuturor celor interesaţi de a-şi valorifica optim potenţialul afectiv şi puterea energiei emoţionale.

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


COJOCARU-BOROZAN, MAIA. Metodologia cercetării culturii emoţionale.- Chişinău, 2012.- 208 p.- ISBN 978-9975-46-119-1. 
    Monografia include sinteza unor cercetări teoretice şi experimentale vizând: (1)problematica dezvoltării afective a personalităţii umane;(2) descrierea noului model teoretic al conceptului  de cultură emoţională; (3) datele statistice obţinute de aplicarea unor instrumente de  investigaţie validate pentru cercetarea culturii emoţionale a profesorului şi (4) instrumente de  cercetare a diverselor aspecte ale afectivităţii umane.
   Lucrarea este prevăzută pentru studenţi, masteranzi şi cadre didactice interesate de studiul emoţionalităţii umane.

E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE


COJOCARU-BOROZAN, MAIA.Tehnologia dezvoltării culturii emoţionale.- Chişinău, 2012.- 235p. – ISBN 978-9975-46-126-9. 
    Monografia include patru capitole: Capitolul 1.Epistemologia culturii emoţionale. Capitolul 2.Considerente praxiologice actuale privind dezvoltarea culturii emoţionale. Capitolul 3.Tehnologia dezvoltării culturii emoţionale.
    Studiul teoretico-experimental Tehnologia cercetării culturii emoţionale include prezentarea noului model al culturii emoţionale a cadrelor didactice.
   Monografia este destinată studenţilor, doctoranzilor, profesorilor şcolari şi cadrelor didactice universitare, preocupaţi de educaţia pentru dezvoltare emoţională, care  intenţionează să-şi  sporească propria cultură emoţională prin consolidarea permanentă a competenţelor afective pentru comunicare eficientă.

Elizaveta GLOBA, şef bibliotecă IŞE.