În conformitate cu oferta de programe modulare de formare continuă pentru anul 2013 şi în contextul planificării activităţii didactico-ştiinţifă, la 20 septembrie, 2013 a demarat, în cadrul Institutului de Științe ale Educațiela, primul seminar științifico-practic republican, din seria de seminare preconizate de către Catedra "Educație Preșcolară și Învățămînt Primar”, pentru formatorii locali din domeniul învățămîntului primar. 
Prima ședință de seminar s-a desfășurat avînd genericul ”Metodologia formării de competențe în învățămîntul primar, în contextul educației lingvistice și literare”, reunind formatori locali și specialiști responsabili de învățămîntul primar din Direcţiile raioanele de învăţămînt.
Obiectivul general al Seminarului se rezumă la conceptualizarea şi implementarea modelului pedagogic al formării de competenţe ale elevilor din clasele primare în contextul educaţiei lingvistice şi literare, vizând competenţele "a învăţa să înveţi” şi cea „acţional-strategică”.
Obiectivele de referinţă au viyat:
Analiza implementării în şcoala primară  a curriculumului axat pe  competenţe din perspectiva problemelor existente şi a succesului şcolar.
Procesarea de către formatorii locali a competenţelor specifice disciplinei "Limba şi literatura română” prin analiza reală şi de perspectivă privind conştientizarea conţinuturilor curriculare.
Evidenţierea posibilităţilor metodologice, de proiectare şi de utilizare a interferenţelor disciplinare la lecţiile de „Limba şi literatura română” prin competenţele de a "învăţa să înveţi” şi „acţional-strategică”.
Identificarea practicilor evaluative în contextul educaţiei lingvistice şi literare în scopul centrării pe competenţe. 
Acest eveniment i-au avut drept experți pe colaboratorii Catedrei "Educație Preșcolară și Învățămînt Primar”: Valentina Pascari, dr., conf. univ., Mariana Marin, dr., conf. univ., Rodica Calistru, dr., conf. univ., Zinaida Panciuc, lector superior.
În cadrul seminarului s-au analizat şi discutat diverse aspecte, cum ar fi:
Valorificarea competenţelor de către învăţători în contextul educaţiei lingvistice şi literare;
Abordarea praxiologică a competenţei de "a învăţa să înveţi” la disciplina „Limba şi literatura română”;  
Aspecte interdisciplinare privind formarea competenţei acţional-strategice şi demersurile ei aplicative  în formarea competenţei de comunicare;
Proiectarea demersului unei lecţii de limba şi literatura română în cheia competenţei "a învăţa să înveţi"; 
Practici evaluative centrate pe formarea de competenţe în cadrul lecţiei de „Limba şi literatura română”.
În deschiderea seminarului, dl. N.Vicol, director adjunct formare continuă, a subliniat importanța seminarului pentru cadrele didactice în vederea eficientizării procesului de  implementare a curriculumului modernizat, modalităţi de realizare a  competenţelor în contextul educaţiei lingvistice şi literare. De asemenea, dl. N. Viocol s-a referit la necesitatea informării cadrelor didactice privind cercetările, elaborările şi inovaţiile de ultimă oră din domeniul Științelor educației elaborate de către savanții de la I.Ș.E. A fost menționată și importanța colaborării dintre I.Ș.E. și specialiștii, responsabili de învățămîntul primar din raioane, prin facilitarea contactului direct cu cele mai noi abordări în domeniul educației.
La finalizarea seminarului participanții au fost solicitați să-și expună părerea într-o fișă de opinii. Astfel, marea majoritate au manifestat un interes sporit pentru subiectele examinate, salutănd,  totodată, intenția Catedrei „Educație Preșcolară și Învățămînt Primar” de a inaugura seria de seminare. 
Infomaţia despre şedinţele următoare ale Seminarului  va fi plasată şi pe siteul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei www.ise.md. 
Catedra”Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar”

Seminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primarSeminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primarSeminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primarSeminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primarSeminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primarSeminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primarSeminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primarSeminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primarSeminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primar