INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI VERSUS INSTITUTUL PEDAGOGILOR DIN REPUBLICĂ


A devenit o preocupare constantă a oamenilor şcolii, de la grădiniţe, şcoli primare, gimnazii, licee, şcoli VET, colegii şi până la universităţi, ca să promoveze diferite produse educaţionale. Nu poate face excepţie nici Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, ca instituţie subordonată Ministerului Educaţiei. Astfel în acest context IŞE-Departamentul de Formare Continuă are ca obiectiv al activităţii promovarea calităţii în educaţie şi referenţialul acesteia ar fi Formare-Dezvoltare-Performanţă!

O asemenea activitate pune la dispoziţia cadrelor didactice, a acelora de conducere bunuri educaţionale organizate pedagogic şi transmise beneficiarilor prin procesul de informare-formarespre a fi asimilate şi utilizate pentru propria dezvoltare profesională. Bunurile educaţionale furnizate beneficierilor au odistribuţie naţională, în toată reţeaua învăţământului preuniversitar.

 În perioada 1999-2013 Institutul a dezvoltat şi a diversificat programele de formare continuă care se datorează atât cererii, cât şi disponibilităţilor de oferte pe care le are IŞE, reuşind să îşi calibreze ofertele atât în raport cu problematica formării continue, cu curricula modernizate, cât şi cu aşteptările beneficiarilor şi cu priorităţile Ministerului Educaţiei în formarea resurselor umane din sistem. Efectele nu s-au lăsat aşteptate. Dacă adăugăm câţiva indicatori statistici, putem vorbi de creşterea spectaculoasă a solicitărilor pentru programele de formare continuă, după cum se vede în tabelul respectiv.

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei versus Institutul Pedagogilor din Republică

Aceşti indicatori confirmă calitatea produselor şi bunurilor educaţionale ale IŞE şi ei sunt calculaţi începând cu anul 1999, când a fost fondat IŞE, şi până în anul 2012, pe fiecare catedră/subdiviziune. Numărul de 45.488 de cadre didactice şi manageriale din învăţământul preuniversitar, care au promovat stagiile de formare continuă la Institut confirmă realitatea că din cele 38.400 de cadre didactice şi manageriale din acest sistem (conform datelor statistice) multe dintre el au optat pentru cursurile IŞE în repetate rânduri.

Realitatea respectivă a avanasat Institutului un rol important în a vizualiza diversificarea programelor prin sesizarea tendinţelor de pe piaţa acestora (instituţii, centre, ONG-uri furnizoare de programe) pentru a asigura condiţii normative, metodologice şi administrative, în vederea unei reacţii oportune a beneficiarilor.

Practic vorbind, în prezent IŞE a elaborat programe modernizate pentru toate funcţiile didactice/manageriale şi disciplinele din învăţământul preuniversitar, axându-le pe creşterea valorii şi funcţiilor creditelor profesionale transferabile acumulate în portofoliul beneficiarilor, în vederea gestionării profesioniste a evoluţiei în cariera didactică/managerială. Pentru fiecare programă este specificată certificarea la finalizarea stagiului şi se eliberează tipizatul stabilit de Ministerul Educaţiei în conformitate cu Catalogul calificărilor şi cu textul Hotărârii Guvernului nr. 1224 din 09.11.2004 (adeverinţe, certificate, diplome).

Programele sunt realizate/desfăşurate atât de personalul didactic de predare şi auxiliar (metodişti) calificat, cât şi de cercetători în ştiinţele educaţiei ai IŞE, dar şi de invitaţi din România, Ucraina, Rusia, din alte ţări europene (doctori, doctori habilitatţi, profesori şi conferenţiari universitari/cercetători, formatori naţionali şi internaţionali).

Structura programelor urmăreşte „descentralizarea” pregătirii teoretice prin transferul strategiilor didactice spre acţiuni practice, efectuate în medii şcolare, prin promovarea proiectelor, a activităţii în echipe, a comunicării interpersonale şi interinstituţionale.

Programele sunt focalizate pe principiul continuităţii privind cadrul de competenţe profesionale şi didactice acumulate la facultate şi dezvoltate în cadrul stagiilor de formare continuă, dar şi pe principiul achiziţionării anumitor competenţe noi în activitatea pedagogică. Acestea sunt: 

  • formarea şi dezvoltarea competenţelor generale şi specifice din perspectivă strategică şi procedurală novatoare, cu asumarea rolurilor didactice în condiţiile schimbării permanente a managementului educaţional, a culturii instituţionale, a modalităţilor de comunicare, a curricula modernizate şi tehnicilor informaţionale computerizate;
  • proiectarea şi evaluarea activităţilor instructiv-educative şi racordarea la noile cerinţe ale curriculumului modernizat; stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare şi a capacităţilor de cunoaştere; stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne privind formarea schemelor de acţiune şi maniera de aplicare a lor la nivelul unităţii şcolare; adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea situaţiilor limită şi dezamorsarea eficientă a unor posibile conflicte; manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional şi social;
  • răspunsul prompt la nevoile şi interesele specifice de formare şi dezvoltare în carieră al cadrelor didactice prin instituţionalizarea stagiilor de formare;
  • utilizarea adecvată a conceptelor din domeniul didacticii funcţionale, din psihologie, din filosofia şi axiologia educaţiei, din noile educaţii, precum şi din disciplinele specifice învăţământului preuniversitar; realizarea proiectării interdisciplinare a conţinuturilor instructiv-educative; elaborarea instrumentelor de evaluare specifice disciplinelor din învăţământul preuniversitar; proiectarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare;
  • dezvoltarea competenţelor metodologice, de comunicare şi relaţionare, de evaluare, psihosociale, tehnologice, de management al carierei; dezvoltarea carierei didactice prin intermediul proceselor evolutive de formare continuă;
  • aplicarea modelelor, strategiilor şi tehnicilor instructiv-educative; proiectarea activităţii didactice şi experienţei de învăţare în conformitate cu exigenţe de design instrucţional; manifestarea deschiderii faţă de tendinţele novatoare din societate şi din procesul de reformă educaţională;
  • promovarea instruirii asistate de computer prin utilizarea lui în procesul de predare-învăţare-evaluare;
  • pregătirea performantă a cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii educaţiei în contextul reformei învăţământului la nivel naţional şi european;
  • formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare profesionistului în educaţie şi asigurarea unui echilibru între formarea iniţială şi continuă din perspectiva abordării interdisciplinare şi transdisciplinare, în vederea integrării resurselor educaţionale atât pe verticala, cât şi pe orizontala sistemului educaţional; însuşirea şi utilizarea codului lingvistic specializat pentru cariera didactică. 

         Pentru a aduce programele de formare continuă cât mai aproape de beneficiari, IŞE a facilitat implementarea lor în mai multe locaţii, ca răspuns la demersurile Direcţiilor Generale Învăţământ, Tineret şi Sport din raioanlele Căuşeni, Călăraşi, Râşcani, Donduşeni, Teleneşti, Cahul, Vulcăneşti, Comrat, Hânceşti, Ialoveni, Briceni, Edineţ, Glodeni, Ocniţa, din oraşele Bălţi, Chişinău, Soroca.

Institutul desfăşoară activităţi de formare continuă prin recalificare profesională (pentru realizarea unei noi activităţi profesionale) şi prin calificare profesională suplimentară (pentru obţinerea unei noi calificări profesionale). De asemenea Institutul a elaborat pentru beneficiari module tematice diversificate ca viziune metodologică nondisciplinară de o zi, de două, de trei, de cinci şi de zece zile.

Programele sunt elaborate cu durată lungă, medie şi scurtă. Programele cu durată medie sunt construite pe acumularea a 20 de credite profesionale obligatorii, în conformitate cu regulamentele Ministerului Educaţiei privind atestarea cadrelor didactice.

Unul dintre aspectele esenţiale ale programelor îl constituie practica pedagogică pe parcursul unei zile din programă, desfăşurată în şcolile de aplicaţie din or. Chişinău (instituţii preşcolare, şcoli primare, licee, colegii).

Nu mai puţin important îl semnifică şi aspectul programei privind realizarea consilieriipentru beneficiarii de cursuri, care se realizează la modulul al cincilea din plaja orară şi referenţialul acesteia se pretează la atestarea didactică, la legislaţia şcolară, la avansarea în carieră, la alte probleme ale vieţii profesionale şi şcolare.

Institutul realizează şi studii superioare, ciclul II, masterat, în domeniile „Ştiinţe ale educaţiei” şi „Ştiinţe sociale” şi studii doctorale/postdoctorale în aceste domenii.

Evaluarea cursurilor se desfăşoară prin lucrul în echipă în baza lucrării de curs, a experienţei didactice, a elaborării proiectelor didactice, a proiectelor de lecţii prezentate în POWER Point, a prezentării de spectacole, de expoziţie de lucrări plastice, simpozioane, conferinţe. Institutul organizează pentru beneficiari activităţi instructiv-culturale (lansări de carte, întâlniri cu scriitori, cu personalităţi pedagogice, academice, ştiinţifice din ţară şi din străinătate).

La Institut funcţionează pentru beneficiari Centrul de Excelenţă Didactică dotat cu laboratoare moderne la profilul real – fizica, biologia şi chimia. De asemenea, pentru beneficiarii din sistemul VET funcţionează Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Secundar Profesional, iar pentru meneficiarii şcolilor auto îşi desfăşoară activitatea de formare continuă Centrul Naţional de Educaţie Rutieră.

Activitatea integră a IŞE şi a Ministerului Educaţiei, dar şi a sistemului întreg este reflectată de Centrul „Univers Pedagogie” al IŞE, având două publicaţii: revista ştiinţifică „Univers Pedagogic” şi hebdomadarul „Univers Pedagogic Pro”.

Institutul dispune de săli de studii moderne, cu echipament TICE, cu table interactive.

La dispoziţia beneficiarilor biblioteca oferă literatură didactică, metodologică, managerială, psihologică, pedagogică, dicţionare, manuale, ghiduri, curriculumuri pe discipline şi arii curriculare.

Cantina Institutului îi pofteşte pe beneficiari la trei feluri de mese cu bucate pregătite gustos.

Căminul Institutului le oferă locatarilor condiţii decente de trai, iar Profilactoriul – servicii medicale de întremare a sănătăţii.

Stimaţi educatori, învăţători, profesori, veniţi la stagiile organizate de Departamentul de Formare Continuă al IŞE, deoarece aici aveţi posibilităţi de a vă dezvolta competenţele profesionale şi de a vă afla într-un mediu benefic şi într-un climat favorabil, iar acestea favorizează sporirea calităţii actului educaţional şi punerea în valoare a resursei umane.

Conf.univ.dr. Nelu VICOL,

Director adjunct al IŞE