Luni, 28  ianuarie, 2013, ora 1400, în şedinţa Seminarului Ştiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a fost examinata teza de doctor habilitat  in pedagogie a dnei POGOLŞA Lilia, cu tema: TEORIA ŞI PRAXIOLOGIA MANAGEMENTULUI CURRICULUMULUI ŞCOLAR,  specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală. Consultant ştiinţific: GUŢU Vl., dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
În ședința seminarului au fost prezenți 14 membri ai Seminarului Științific de Profil și 3 invitați, specialiști în domeniu. 

Domeniul de studiu al tezei: pedagogie generală. 
Noutatea ştiinţifică rezidă în:
1)Conceperea / fundamentarea demersurilor conceptuale deduse din analiza abordărilor teoriilor managementului general şi cel educaţional cu referire la: 1) funcţiile manageriale (diagnosticare, pronosticare, proiectare, organizare / realizare, monitorizare a curriculumului şcolar; 2) obiectul şi subiectul managementului curriculumului (conceptori de curricula, dimensiunile curriculumului); 3) conexiunea între demersurile manageriale, educaţionale şi investigaţionale.
2)Redimensionarea cadrului curricular ca obiect al managementului educaţional (în speţă, curricular): curriculumul, ca teorie; curriculumul, ca structură şi produs; curriculumul ca proces şi rezultat.
3)Fundamentarea teoriei managementului curriculumului şcolar în viziune postmodernă axată pe interconexiunea demersurilor manageriale (funcţii, instrumente, structuri), pedagogice (conceptul, esenţa şi particularităţile curriculumului şcolar), investigaţionale (conceperea / modelarea teoretică şi implementarea experimentală a curricula).
4)Elaborarea modelului praxiologic al managementului curriculumului şcolar centrat pe: 1) valorificarea resurselor umane prin formarea conceptorilor de curricula şi implicarea acestora în procesul de proiectare curriculară şi prin formarea cadrelor didactice privind implementarea curricula; 2) constituirea / dezvoltarea structurilor de management al curriculumului şcolar: Consiliul Naţional pentru Curriculum – sector pentru dezvoltarea curriculară în cadrul IŞE, grupuri temporare  de creaţie etc.; 3)  realizarea funcţiilor de diagnosticare, proiectare, implementare şi monitorizare a curriculumului şcolar în contextul politicilor educaţionale a statului şi a tendinţelor moderne de dezvoltare curriculară: centrare pe cel ce învaţă, centrare pe valori, centrare pe competenţe.
    În acest temei, s-a lansat o nouă direcţie de cercetare în Pedagogia Generală – Teoria şi Praxiologia managementului curriculumului şcolar.
Importanţa teoretică a cercetării rezidă în:
Fundamentarea teoriei a managementului curriculumului şcolar: managementul curriculumului face parte din sistemul managementului educaţional ca dimensiune integratoare a elementelor manageriale, pedagogice şi investigaţionale şi care asigură conceperea, funcţionarea şi dezvoltarea continuă a curriculumului şcolar.
Argumentarea teoretică a managementului curriculumului şcolar în viziune integralistă:
-abordarea sistemică a tuturor elementelor curriculare;
-valorificarea otimă a resurselor pedagogice prin funcţiile manageriale: planificare-organizare, orientare metodologică, reglare-autoreglare / monitorizare;
-evoluţia inovatoare a demersurilor manageriale şi curriculare;
-structurarea managementului pe orizontală (structuri tehnice şi structuri comunitare) şi pe verticală (structuri corespunzătoare funcţiilor generale).
Fundamentarea teoretică a modelului praxiologic al managementului curriculumului şcolar axat pe complexitatea funcţiilor manageriale, particularităţile paradigmei curriculare şi potenţialul conceptorilor de curricula.
Dezvoltarea teoriilor constituente ale managementului curriculumului şcolar prin:
-argumentarea corelaţiei între standardele de calitate / eficienţă şi curricula şcolare;
-îmbinarea categoriilor de management educaţional şi management curricular;
-sistemul de acţiuni care preced, însoşesc şi urmează diagnostica, conceptualizarea, proiectarea, implementarea, evaluarea, monitorizarea curriculumului şcolar.
Fundamentarea conceptului „optimizarea curriculumului” prin trei tipuri de demersuri: demersul trifazic: proiectarea curricula, experimentarea noului curriculum, transpunerea în practica educaţională; demersul tetrafazic: proiectarea, experimentare, validarea şi implementarea; demersul pentafazic: cercetarea curriculară, proiectarea, experimentarea, validarea şi implementarea.
Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de:
-modelul praxiologic al managementului curriculumului şcolar;
-sistemul de instrumente şi indicatori de proiectare, implementare şi evaluare a curriculumului şcolar;
-metodologia formării continue a cadrelor didactice în problematica managementului curriculumului.
          Rezultatele cercetării pot fi aplicate în constituirea sistemului naţional al managemnetului curriculumului, precum şi în renovarea curricula de formare profesională iniţială în învăţământul superior.