BIBLIOTECA

Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

Biblioteca ISE


 

Şef Bibliotecă:
ELIZAVETA GLOBA,
categoria de calificare I

 

 
 
Biblioteca IŞE este un centru Ştiinţifico-didactic şi informaţional, care îşi desfăşoară activitatea în baza direcţiilor prioritare ale politicilor educaţionale, fiind orientată spre formarea unui mediu informaţional unic, în contextul sistemului educaţional european. Biblioteca deţine un rol important în pregătirea specialiştilor în domeniu şi contribuie la formarea continuă a cadrelor didactice, oferind beneficiarilor servicii de calitate şi asigurîndu-le accesul la multiple surse de informare şi de cunoaştere.

Misiunea bibliotecii rezidă în:
  • promovarea valorilor educaţionale, dezvoltarea şi administrarea resurselor informaţionale, serviciilor şi produselor info-documentare în sprijinul programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/manageriale şi  proiectelor ştiinţifice de cercetare ale Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei;
  • dezvoltarea culturii informaţiei şi a învăţării permanente, bazată pe tehnici şi tehnologii informaţionale/ comunicaţionale moderne.
În cadrul bibliotecii activează doi colaboratori:
  • Elizaveta GLOBA, şef bibliotecă, categoria de calificare I
  • Luminiţa ARMAŞU, bibliotecar.
Obiective:
  • Dezvoltarea şi actualizarea surselor informaţionale şi de documentare în sprijinul curriculum-ului din învăţămîntul general;
  • Promovarea valorilor educaţionale şi extinderea accesului la informaţie;
  • Eficientizarea activităţilor ştiinţifico-didactice, metodice şi culturale;
  • Acordarea asistenţei informaţionale necesare asigurării calitative a activităţii de formare profecională continuă  şi  activităţii de cercetare;
  • Accesul deschis al beneficiarilor şi racordarea activităţii la standardele internaţionale;
  • Perfecţionarea profesională continuă.
Resurse informaţionale: colecţii de publicaţii din seria Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale, metodica de predare a disciplinelor şcolare, manuale şcolare, periodice de specialitate, materiale de referinţă, materiale ale conferinţelor internaţionale ale Institutului şi altor instituţii de învăţământ superior, teze de doctorat şi masterat, autoreferate ale tezelor de doctor, toate constituind o sursă cu un câmp vast de informare conform proiectelor ştiinţifice şi didactice ale institutului. 
 
Servicii informaţionale: consultarea documentelor în sala de lectură; servicii de referinţe tradiţionale şi on-line; acces Internet; baze de date; împrumut de documente la domiciliu; activităţi cultural-artistice; simpozioane literar-artistice.

Produse informaţionale şi promoţionale: e-buletine asupra achiziţiilor lunare, periodicilor abonate şi intrate în colecţia bibliotecii; expoziţii de carte didactică şi ştiinţifică, publicaţii în revista ştiinţifică Univers Pedagogic şi în hebdomadarul Univers Pedagogic PRO, postarea informaţiei pe pagina WEB a Institutului despre activităţile realizate de către Bibliotecă.

Programe, proiecte de dezvoltare a culturii informaţiei: Ziua Uşilor deschise (cu prezentarea publicaţiilor ştiinţifice ale personalului didactic şi ştiinţific al Institutului); Programe analitice la modulul „Didactica disciplinei de specialitate – Biblioteconomie” pentru cursul de formare profesională a bibliotecarilor şcolari; Programe consacrate Simpozioanelor literar-artistice; proiecte bibliografico-informative.
 

Parteneriate: Instituţia Publică Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Centrală USM, DIB ULIM, Biblioteca UPS „Ion Creangă”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Biblioteca LT „G. Călinescu” etc.
Parteneriatele asigură o colaborare prodigioasă, contribuind la acordarea asistenţei informaţionale care conduce la îmbunătăţirea actului educaţional. Prin eforturile comune, se vădeşte o colaborare de succes, se identifică punctele forte, interesele şi nevoile utilizatorilor, se profilează strategii care să răspundă standardelor educaţionale.
 
Biblioteca răspunde cerinţelor documentare şi informaţionale extrem de variate ale cadrelor didactice, cercetătorilor, masteranzilor, doctoranzilor.
Spre a sprijini activitatea de cercetare şi activitatea de formare profesională continuă, condiţiile de lectură pentru beneficiarii bibliotecii sunt modernizate, punând la dispoziţia cadrelor didactice 4 calculatoare conectate la Internet, sală de lectură cu 35 de locuri, unde este asigurată liniştea şi disciplina lecturii în studiul individual.

Participări: colaboratorii bibliotecii participă la simpozioane, conferinţe, întruniri ce ţin de problemele biblioteconomice, cultura informării şi învăţământ. Toate acestea contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale în oferirea serviciilor de calitate utilizatorilor. 
 Evenimente


Dezvoltarea colecţiei