CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

„OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE”

ŞI-A DESFĂŞURAT LUCRĂRILE ÎN INCINTA INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, ÎN ZILELE DE 2-3 NOIEMBRIE 2012

   

Şedinţele acestui for ştiinţific au reunit circa 190 de participanţi din Republica Moldova, România, Ucraina, Canada. La întrunire au fost prezenţi reprezentanţii instituţiilor-partenere ale I.Ş.E. – UNICEF, UNESCOFundaţia Europeană pentru Instruire (ITF), TEMPUS SALiS, „Lumos Foundation Moldova”; colaboratori ai Ministerului Educaţiei, cercetători ştiinţifici şi cadre didactice de la AŞM, USM, UPS „Ion Creangă”, USB „Alecu Russo”, UST, precum şi din alte instituţii.     Cuvânt de deschidere a avut dl Mihail Şleahtiţchi, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, care a subliniat importanţa forului ştiinţific respectiv şi rolul activităţii I.Ş.E. în dezvoltarea învăţământului din Republica Moldova.
     Dna Lilia Pogolşa, Director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, în alocuţiunea sa a remarcat transformarea educaţiei într-o veritabilă prioritate naţională. Conceptul de optimizare a învăţământului trebuie să vizeze toate componentele procesului educaţional: curricula şcolare, modele educaţionale, metodologii de predare-învăţare-evaluareetc., iar rolul prioritar în promovarea şi implementarea valorilor autentice îi revine cadrului didactic.     În şedinţa  plenară a conferinţei au fost reliefate rezultativitatea şi eficienţa relaţiilor de parteneriat ale Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei cu diverse instituţii/organizaţii.
     În această ordine de idei, dna Liudmila Lefter (coordonator de program, UNICEF Moldova) s-a referit la optimizarea învăţământului prin parteneriat social, inclusiv - cu I.Ş.E.


     Dna Luminiţa Drumea (Vice-secretar General al Comisiei Naţionale a Republicii Moldova pentru UNESCO) a trecut în revistă proiectele UNESCO realizate, cu succes, în colaborare cu I.Ş.E.

 

     Discursul dnei Galina Bulat (expert în educaţie, manager de proiect, „Lumos Foundation Moldova”) a vizat dezvoltarea Educaţiei incluzive în contextul optimizării învăţământului şi parteneriatul cu I.Ş.E.
     Dna Marika Kapanadze (prof. dr., Universitatea de Stat Ilia, Tbilisi, Georgia) a prezentat – în cadrul unei conferinţe video – rezultatele deosebite, obţinute prin parteneriat cu I.Ş.E., în cadrul proiectului Tempus SALiS.
     Invitaţii şi participanţii la conferinţă au vizitat Centrul de Excelenţă în Educaţie (CED), inaugurat recent în cadrul I.Ş.E. Misiunea CED rezidă în acordarea asistenţei didactice din perspectiva dezvoltării şi implementării soft-urilor educaţionale utile în predarea disciplinelor şcolare.     În şedinţa plenară au mai prezentat comunicări: Vladimir Guţu (dr. hab., prof. univ., USM), Аndrei Дavidenko (dr., prof. univ., Ucraina), Vasile Cioca (lect. univ. dr., Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca, România), Rita Godoroja (dr., LT „Spiru Haret”, Chişinău) ş.a.


     Cele 6 secţiuni ale conferinţei au întrunit circa 100 de persoane, care au dezbătut pe larg probleme esenţiale ale procesului educaţional. Sumarul comunicărilor reflectă un spectru tematic foarte amplu.     A fost o activitate laborioasă, productivă, cu ample discuţii, în urma căreia participanţii la acest for ştiinţific au emis idei importante pentru optimizarea învăţământului, reflectate în Rezoluţia Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale. REZOLUŢIE
a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 

Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere

Societatea bazată pe cunoaştere confirmă exhaustiv, fără drept de echivoc, că factorul decisiv al progresului ştiinţific, cultural, educaţional, economic şi social este omul, deci omul şi cunoaşterea sa (capitalul său intelectual).  Acestea sunt valorile intangibile, de care depinde mergerea noastră înainte, adică formarea-dezvoltarea integrală a personalităţii umane - obiectiv fundamental al prezentului şi al viitorului. 
Cunoaşterea impune, aşadar, noi valenţe şi imperative de optimizare a învăţământului şi  o determinare desăvârşită a dimensiunilor - cheie ce vizează ştiinţele reale, limba şi comunicarea, educaţia socioumanistică, artele, tehnologiile, asistenţa psihologică şi managementul educaţional. Participanţii forului ştiinţific, conştienţi că modelarea multidimensională a factorului uman este determinată de educaţie - element strategic al dezvoltarii pe termen lung, supusă globalizării, informatizării, schimbărilor constante şi multiple, au identificat cu multă creativitate şi competenţă noi idei valoroase în scopul optimizării procesului educational din ţara noastră. Între acestea relevăm următoarele:

 • Identificarea, motivarea şi sprijinirea talentului tinerei generaţii;
 • Eficientizarea utilizării tehnologiilor moderne, aplicarea lor în predarea individualizată;
 • Valoarea educaţiei ştiinţifice şi dezvoltarea competenţei de comunicare ştiinţifică prin implicarea elevilor în activităţi de cercetare;
 • Contextualizarea  trans- şi  interdisciplinarităţii în procesul de formare a culturii ecologice; 
 • Optimizarea procesului de cunoaştere prin impactul semnificativ al Internetului;
 • Identificarea strategiilor  de optimizare a învăţământului prin îmbunătăţirea  relaţiei profesor-elev; 
 • Valorizarea specificului şi manifestărilor determinismului lingvistic  şi ale identităţii naţionale prin limbă, limbaj şi educaţie; 
 • Recontextualizarea Educaţiei bilingve ca o cale de succes însocietarea bazată pe cunoaştere; 
 • Extinderea modelului integrat de studiere a Limbii si Literaturii Române în cadrul ariei curriculare „Limbă şi Comunicare”;
 • Impactul parteneriatului social în dezvoltarea învăţământului;
 • Dezvoltarea paradigmelor educaţionale prin prisma societăţii bazate pe cunoaştere;
 • Reconceptualizarea proceselor de predare-învăţare-evaluare;
 • Instruirea diferenţiată şi individualizată din perspectiva inteligenţelor multiple; 
 • Optimizarea evaluării în contextul formării competenţelor;  
 • Optimizarea procesului de socializare şi incluziune şcolară;
 • Diversificarea formelor şi modalităţilor de realizare a Educaţiei interculturale; 
 • Reconceptualizarea Educaţiei tehnologice în învăţământul preuniversitar şi universitar;
 • Eficientizarea Educaţiei plastice prin crearea experienţei de cunoaştere;
 • Reconceptualizerea formării profesionale iniţiale a profesorului de Educaţie muzicală;
 • Identificarea perspectivelor de dezvoltare a asistenţei psihologice, a consilierii psihopedagogice; 
 • Potenţializarea funcţiilor psihologului ca mediator între şcoală şi familia temporar dezintegrată; 
 • Optimizarea educaţiei prin parteneriatul şcoală – familie – societate;
 • Determinarea impactului Educaţiei economice eficiente a elevilor;
 • Redimensionarea şi racordarea managementului educaţional la teoriile manageriale şi educaţionale postmoderne;
 • Eficientizarea formării profesionale a cadrelor didactice conforme cu necesităţile pieţii muncii.

Rezoluţia Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale

Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale

Galerie foto