INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI organizează online – la 10 decembrie 2021 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

organizează online – la 10 decembrie 2021
Conferinţa Ştiinţifică Internațională

 

„INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI: ASCENSIUNE,

PERFORMANȚE, PERSONALITĂȚI”


PARTENERI:

Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova,

Academia de Științe a Moldovei,
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău),
Universitatea de Stat din Moldova,
Universitatea de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău,
Universitatea de Stat „Dunărea de Jos” din Galaţi (România),
Institutul de Pedagogie al ANŞP (Kiev, Ucraina).


 

 


PROGRAM


În acest an Institutul de Științe ale Educației din Chișinău marchează un eveniment de importanță națională și internațională – Aniversarea a 80-a de la fondare (1941-2021).

În contextul celor menţionate şi în cadrul acestei date, IŞE a planificat un şir de activităţi ştiinţifico-didactice, metodologice, culturale naţionale şi internaţionale. În ancorajul lor se identifică și Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul „Institutul de Științe ale Educației: ascensiuni, performanțe, personalități”, care se va desfășura la 10 decembrie 2021.

Pentru a configura în acest an aniversar activitatea Institutului de Științe ale Educației, este necesar a menționa că Institutul reprezintă unica instituţie din ţară care desfășoară atât cercetarea științifică în Științe ale Educației și în Psihologie, acreditat consecutiv în anii 2006, 2011 și 2016, cât și formarea profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere din învățământul general, acreditat în anii 2019 și 2021.

În actuala sa structură, Institutul a fost creat în baza H.G. nr. 683 din 23.06.1999, ca fiind instituție publică, de stat și subordonat Ministerului Educației.

Conform misiunii și competențelor sale – desfășurarea cercetărilor științifice în Științe ale Educației, cât și în Psihologie și implementarea rezultatelor cercetărilor științifice în procesul de formare profesională continuă a cadrelor didactice –, Institutul semnifică o forţă științifică și formatoare de construcţie a şcolii active.

A devenit o preocupare constantă a oamenilor de ştiinţă, a oamenilor şcolii – de la instituțiile preșcolare, şcoli primare, gimnazii, licee, învățământ profesional tehnic – şi până la universităţi, ca să promoveze diverse produse educaţionale, fie didactice sau de cercetare. Nu poate face excepţie nici Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Astfel în acest context IŞE are ca obiectiv al activităţii promovarea calităţii în educaţie şi în cercetare, iar referenţialul acesteia ar fi Cercetare–Formare–Dezvoltare–Performanţă!

O asemenea activitate pune la dispoziţia cadrelor didactice şi de conducere, a comunităţii ştiinţifice bunuri educaţionale organizate axiologic, epistemic, pedagogic şi psihologic, transmise beneficiarilor prin procesul de informare-formare spre a fi asimilate şi utilizate pentru propria dezvoltare personală şi profesională.

 


Dezbaterile se vor axa pe următoarele repere:

 • Secțiunea I: Paradigme, strategii, metode și tehnici de învățare eficientă
  • Reconfigurări ale procesului de învățare în contextul contemporaneității;
  • Factorii de bază ai calității procesului de învățare în învățământul general;
  • Competențele cheie și învățarea inter- trans- disciplinară;
  • Mediul de învățare - performanța școlară versus învățarea eficientă;
  • Inovații didactice în disciplinele școlare.
 • Secțiunea II: Modele de asigurare a activității psihologice în sistemul educațional
  • Dimensiuni conceptuale ale activității psihologice;
  • Modele de cercetare experimentală a asigurării activității psihologice în sistemul educaţional;
  • Personalitatea elevului, cadrului didactic, psihologului în contextul noilor provocări societale;
  • Condiții de activitate a psihologilor școlari în contemporaneitate;
  • Formarea profesională a psihologilor din sistemul educațional în contextul situațiilor de criză.
 • Secțiunea III: Oportunități socioculturale psihologice și pedagogice ale formării profesionale inițiale și continue
  • Formarea profesională inițială și continuă: similitudini, coerență și discrepanțe;
  • Managementul formării profesionale continue în contextul actual;
  • Monitorizarea procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice;
  • Profesorul cercetător: calificare academică;
  • Gestionarea situațiilor critice, tipice și atipice în predare;
  • Prestanța și perceperea socială a profesiei de pedagog în contemporaneitate.
 • Secțiunea IV: Învățământul primar și educația timpurie: abordări contemporane
  • Modalități de eficientizare a metodologiilor didactice în procesul învățământului primar și al educației timpurii;
  • Evaluarea criterială prin descriptori (ECD): experiențe și provocări;
  • Dezvoltarea personală și socializarea în mediul școlar.
 • Secțiunea V: Profesionalizarea cadrelor didactice în sistemul de educație nonformală
  • Educația nonformală - tendințe de dezvoltare;
  • Politici naționale și internaționale privind educația nonformală;
  • Specificul profesionalizării cadrelor didactice și a altor specialiști în domeniul educației nonformale;
  • Managementului educației nonformale în R. Moldova.
Toate aceste aspecte vor constitui temei al dezbaterilor şi al dialogului ştiinţifico-didactic în cadrul şedinţei plenare şi al secţiunilor Conferinţei.

 

Evenimentul este destinat:

 • cadrelor științifice, științifico-didactice și manageriale;
 • cadrelor didactice;
 • doctoranzilor și masteranzilor;
 • tuturor celor interesaţi de tematică.

Precizăm că va fi editat volumul de texte ale participanților.
Articolele pot fi elaborate în limbile: română, rusă, engleză, franceză.
Transmiterea lucrărilor se va face până la 10 noiembrie 2021, la adresa: [email protected]

NORME DE TEHNOREDACTARE:

Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.


Avem certitudinea unei participări eficiente şi utile, a multor comunicări cât mai constructive.


VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ
 LA ACEST FOR ŞTIINŢIFIC!

 

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE


Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:
str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854;