Sectorul Educație Nonformală

PROIECTUL: CADRUL CONCEPTUAL, METODOLOGIC ȘI MANAGERIAL AL EDUCAȚIEI NONFORMALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Cifrul proiectului: 20.80009.0807.23


Conducătorul proiectului: Guțu Vladimir, dr. hab., prof. univ.

 
Echipa de cercetare:
Institutul de Științe ale Educației 
 1. ANDRIEŞ Vasile, dr., cerc. șt. sup.
 2. COSUMOV Marina, dr., conf. univ., cerc. șt.
 3. NICOLAESCU Gheorghe, cerc. șt. sup.

 

Parteneri:
Universitatea de Stat din Moldova 
 1. BODRUG-LUNGU Valentina, dr. hab., conf. univ.
 2. GUȚU Vladimir, dr. hab., prof. univ.
 3. ȚURCANU Carolina, dr., conf. univ.
 4. DARII Ludmila, dr.
 5. REPIDA Tatiana, dr., conf. univ.
 6. TOMA Natalia, dr.
 7. DICUSARA Olga, drd.
 8. POSȚAN Liliana, dr.
 9. BLANDUL Valentin Cosmin, dr.
  Scopul proiectului: elaborarea şi fundamentarea cadrului conceptual, metodologic și managerial al educației nonformale în Republica Moldova

  Obiectivele generale:
 1. Analiza cadrului de referință al educației nonformale la nivel conceptual, metodologic și experiențial din Republica Moldova și alte țări.
 2. Fundamentarea și conceptualizarea Educației nonformale în Republica Moldova.
 3. Fundamentarea Cadrului de referinţă al Curriculumului pentru Educaţia nonformală a elevilor/adulţilor.
 4. Fundamentarea cadrului metodologic şi managerial al Educaţiei nonformale în Republica Moldova.

  

Rezumat:
Proiectul reprezintă un demers investigațional aplicativ cu un impact semnificativ atât asupra dezvoltării educației nonformale cât și asupra educației formale prin complementarea și extinderea funcțiilor sale. 
Actualitatea și relevanța Proiectului sunt determinate de: 
 1. nivelul scăzut de valorificare a potențialului / valențelor educației nonformale în formarea elevilor și a adulților;
 2. insuficiența cercetărilor științifice (teoretice și aplicative) a problematicii educației nonformale;
 3. lipsa unor politici sistemice privind educația nonformală din perspectiva educației pe parcursul întregii vieți.
În acest context Proiectul este conceput ca un demers investigațional aplicativ, axat pe abordări conceptuale și metodologice actuale privind Educația nonformală, dar și pe contextul și starea actuală a Educației Nonformale în Republica Moldova.
Totodată proiectul este conceput conform logicii și etapelor de realizare a cercetărilor aplicative, conturând următoarele aspecte esențiale: analiza comparativă a Educației Nonformale în diferite țări, analiza diferitor abordări a Educației Nonformale și stabilirea interconexiunii dintre Educația formală – nonformală – informală; fundamentarea unei concepții a Educației nonformale și a unei metodologii raportată la profiluri și subiecții implicați în acest proces; elaborarea unui cadru de referință al Curriculumului pentru Educația nonformală și a Curriculumului de bază pentru Educația nonformală; stabilirea unui cadru managerial pentru Educația nonformală în Republica Moldova.

 
 
Finalităţi: 
 
Aspect teoretic: 
 • stabilirea unui cadru comparativ al Educației nonformale din diferite țări;
 • identificarea tendințelor de dezvoltare a Educației nonformale în baza analizei diferitor abordări teoretice a acestui domeniu, dar și în baza analizei funcționalității educației nonformale în Republica Moldova;
 • elaborarea concepţiei educaţiei nonformale în Republica Moldova;
 • elaborarea unui Cadru de referinţă al curriculumului pentru Educaţia nonformală.
Aspect aplicativ: 
 • fundamentarea cadrului metodologic al Educaţiei nonformale specifice pentru elevi şi pentru adulţi;
 • elaborarea unei metodologii de proiectare curriculară pentru Educaţia nonformală;
 • Elaborarea unui Cadru managerial al Educaţiei nonformale.
Aspect al produselor:
 • Monografia „Teoria şi practica educaţiei nonformale în Republica Moldova”.
 • Concepţia Educaţiei nonformale în Republica Moldova.
 • Cadrul de referinţă al Curriculumului pentru Educaţia nonformală.
 • Curriculumul de bază pentru Educaţia nonformală.
 • Recomandări privind reactualizarea documentelor de politici privind educaţia nonformală.
 • Articole ştiinţifice şi comunicări ştiinţifice la diferite foruri.


 

 

Rapoarte: