Sectorul Calitatea Educaţiei

PROIECTUL: RECONFIGURAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE

Cifrul proiectului: 20.80009.0807.27 A


Conducătorul proiectului: Franţuzan Ludmila, dr. în pedagogie, conf. cerc.

 
Echipa de cercetare:
Institutul de Științe ale Educației 
 1. FRANŢUZAN Ludmila, dr., conf. cerc., cercetător științific coordonator
 2. HADÎRCĂ Maria, dr., conf. cerc., cercetător științific coordonator
 3. BALICI Veronica , dr., conf. cerc., cercetător științific coordonator
 4. STRAISTARI – LUNGU Cristina , cercetător științific
 5. CALLO Tatiana, dr. hab., prof. univ., cercetător științific principal
 6. BULDUMA Viorel, cercetător științific 
 7. MORARI Marina, dr., conf. univ., cercetător științific superior
 8. ACHIRI Ion , dr., conf. univ., cercetător științific
 9. SIMION Crenguţa, cercetător științific
 10. ȚÎBULEAC Ana, cercetător științific
 11. URSU Zinaida, cercetător științific stagiar
 12. RĂILEANU Alinacercetător științific stagiar

 

Parteneri:
Universitatea Stat din Tiraspol 
 1. BOCANCEA Viorel, dr., conf. univ., cercetător științific superior
 2. CAZACIOC Nadejda, doctorandă, cercetător științific stagiar
 3. PLĂCINTĂ Daniela, doctorandă, cercetător științific stagiar
 4. JECHIU Elena, doctorandă, cercetător științific
  Scopul proiectului: rezidă în proiectarea modelelor de reconfigurare a procesului de învățare în contextul provocărilor societale.

  Obiectivele generale:
 1. Analiza condițiilor actuale de proiectare şi realizare a procesului de învățare cu evidențierea deficienţelor şi a premiselor de schimbare în contextul provocărilor societale.
 2. Proiectarea Paradigmei de reconfigurare a procesului de învățare şi a metodologiilor a conexe.
 3. Dezvoltarea și validarea în experimentul pedagogic a modelelor, metodologiilor, instrumentelor conexe de reconfigurare a procesului de învățare.
 4. Implementarea și valorificarea metodologiilor în strategii didactice de reconfigurare a procesului de învățare în contextul provocărilor societale.

  

Rezumat:

Învățarea a constituit și constituie o temă de reflecție și interes major pentru elevi, profesori, părinți, pentru întreaga societate. Deși reflectată în diverse cercetări, rămâne un univers insuficient explorat și influențat continuu de schimbările sociale. Personalitatea autentică devine doar prin valorificarea propriului potențial de învățare, proces generat în învățământul general și continuat pe parcursul întregii vieți. Impactul tehnologiilor informaționale asupra învățării este o realitate, care a impus sistemului educațional conținuturi, metodologii, finalități axate prea mult pe cunoaștere (cognitiv) și mai puțin pe sensibil, estetic, social, fizic. Totodată școala oferă elevilor o pregătire deficitară pentru adaptarea la complexitatea și interdependența culturală, politică, economică a lumii contemporane. Elevii de astăzi au nevoie de dezvoltarea unei viziuni constructiviste asupra învăţării prin organizarea de contexte integratoare ale învățării autentice, de o valorizare socială a învățării, de metodologii, tehnologii practice destinate învățării eficiente şi de tehnici de perfecţionare continuă. Prin această cercetare ne propunem o redefinire a învățării din perspectiva a cel puțin trei realități ale societății contemporane:
  • Examinarea cercetărilor semnificative în domeniul conceptului de învățare (teoria pragmatică, behavioristă, cognitivistă, constructivisră), în scopul reconfigurării experiențelor de învățare autentice;
  • Accentuarea caracteristicilor cognitive, sociale și emoționale ale noilor generații de tineri, generații etichetați în diverse moduri în literatura de specialitate: nativi digitali, digikids, generația Z etc.;
  • Conexiunea proceselor de învățare cu realitățile sociale, economice politice și culturale ale lumii contemporane care se pretind a fi complexe și interdependente.
Astfel, ne propunem o abordare holistică și sistemică a procesului de învățare prin convertirea valorilor educaţiei în experiențe și voințe personalizate ce vor contribui la construcția personalități elevului prin prisma disciplinelor școlare.
În acest scop, vor fi elaborate suporturi teoretice și metodologice de eficientizare a învăţării menite să contribuie la creșterea calității procesului de învățare.
Calitatea învățării și competențele dezvoltate sunt un proces continuu de oportunități flexibile, corelate și adaptate în contexte noi de referință.
 
Finalităţi: 
 • Criterii de evaluare a procesului de învăţare.
 • Principii, experiențe ale învățării eficiente.
 • Studiu de sinteză: Condiții de realizare a procesului de învățare din potențialii bineficiari învățămîntul general.
 • Modelului transdisciplinar de reconfigurare a procesului de învăţare.
 • Metode, strategi de inovare a practicilor de învățare.
 • Repere metodologice privind realizarea învățării integrate.
 • Modele, strategii, instrumente de reconfigurare a procesului de învățare pe arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și Științe, Științe socio-umane și muzică.
 • Ghiduri metodologice: Metodologii de reconfigurare a procesului de învățare pe arii curriculare.
 • Suporturi metodologice privind eficientizarea procesului de învățare integrată și dezvoltarea competențelor transversale.
 • Recomandări metodologice privind eficiența învățării pentru conceptorii de curricula disciplinare. 
 • Monografie colectivă: Reconfigurarea procesului de învățare în contextul provocărilor societale.  
 •  

 


 

Rapoarte: 

Publicații: 

 

 

Evenimente organizate: