Sectorul Managementul Formării Profesionale

PROIECTUL: FUNDAMENTAREA PARADIGMEI DE PROFESIONALIZARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE

Cifrul proiectului: 20.80009.0807.45 


Conducătorul proiectului:
VICOL Nelu, dr. în filologie, conf. univ.

 
Echipa de cercetare:
Institutul de Științe ale Educației 
 1. Vicol Nelu, Dr.conf.univ., conduc.de proiect, cercet.șt.coord.
 2. Perliman Victoria, Doctorandă, cercet.șt.stagiar.
 3. Pogolșa Lilia, Dr.hab.prof.univ., cercet.șt.princip.
 4. Țvircun Victor, Dr.hab.prof.univ., cercet.șt.princip.
 5. Patrașcu Dumitru, Dr.hab.prof.univ., cercet.șt.coord.
 6. Zubenachi Mariana, Dr.conf.univ., cercet.șt.coord.
 7. Groza (Verdeș) Angela, Dr.conf.univ., cercet.șt.coord.
 8. Cotovițcaia Daniela, Doctorandă, cercet.șt.
 9. Gherștega Tatiana, Dr., cercet.șt.
 10. Melnic Natalia, dr.lect.univ., cercet.șt.stagiar.
 11. Buimestru Lilia, Dr.asist.univ., cercet.șt.stagiar.
 12. Morari Natalia, Doctorandă, cercet.șt.stagiar.
 13. Ghenciu Nicolae, cercet.șt.

Parteneri:

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 
 1. Raileanu Olga, dr.conf.univ., cercet.șt.coord.
 2. Cuznețov Larisa, dr.hab.prof.univ., cercet.șt.princip.
 3. Oloieru Anastasia, dr.lect.univ., cercet.șt.superior
 4. Simcenco Irina, dr.lect.univ., cercet.șt.superior
Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 
 1. Mogâldea Iuliana, drd.asist.univ., cercet.șt.stagiar
 2. Radu Corina, drd., asist.univ., cercet.șt.stagiar
  Scopul proiectului: stabilirea noii viziuni postmoderne prin fundamentarea paradigmei de profesionalizare a activității cadrului didactic în contextul noului concept de traseu de profesionalizare, corelând domeniile de: (1) orientare profesională, (2) formare profesională inițială, (3) formare profesională continuă și (4) formare profesională prin aprofundarea nivelului de profesionalism (lifedeep).
  Obiectivele generale:
 1. Analiza holistică și consolidarea expertizei științifice a profesionalizării  cadrelor didactice în procesul de formare profesională;
 2. Reconceptualizarea traseului de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de formare profesională;
 3. Conceptualizarea și fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de formare profesională;
 4. Valorizarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de formare profesională.

  Rezumat:

  Noile concepte esențiale în activitatea cadrelor didactice („educaţia centrată pe copil”, „învăţarea prin descoperire”, „formare/dezvoltare de competențe”, „didactica axată pe competențe/pedagogia competențelor”, „performanța școlară și performanța socială”, standarde educaționale”, „inteligenţa artificială”, „învățare e-learning”, „parteneriat educaţional”) etc., imprimă actului educațional și noua conotație - nevoia de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de formare inițială și continuă concepută. 

  Alternativele de formare cunoscute („tehnicistă” și „personalistă” bazată pe aptitudini) nu mai satisfac noile realități, iar cea inițiată bazată pe competențe se implementează prea lent și neunivoc, în lipsa unui cadru conceptual-metodologic-praxiologic veritabil. Or, profesionalizarea impune o redefinire radicală a esenței competențelor ce se află la baza unei practici eficace și o altfel de abordare a traseului de profesionalizare din perspectiva pedagogiei competențelor, asigurării condițiilor psihopedagogice în contextul provocărilor societale. 

  Acestea vizează o modificare de fond a profilului socio-psiho-profesional al cadrului didactic care în prezent satisface în măsură insuficientă profilul structural, conceptual, praxiologic al său. Elaborarea unei paradigme de profesionalizare a cadrelor didactice adecvată provocărilor socio-educaționale moderne va contribui la eliminarea empirismului în activitatea didactică,  la formarea de competențe pedagogice și socio-culturale necesare aplicării inevitabile a schimbărilor, depășirea barierelor provocate de tehnologiile digitale avansate, criza valorilor în societate, ale statutului social și rolurilor profesorului și ale elevilor etc. 

  Viziunea de ansamblu condiționată de nevoile educaționale, societale și practica dezvoltării profesionale a cadrelor didactice pun în valoare ideea cumulativității competențelor profesionale în numeroasele lor manifestări și deschideri de integralitate și coexistență funcțională. În această perspectivă se proiectează fiind imperios necesară fundamentarea teleologică și validarea metodologică și praxiologică a paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale, deziderat ce se încorporează adecvat în prevederile Codului Educației și ale Strategiei „Educația 2020”.
   
Finalități: 
 • Abordări contemporane în descrierea problemei: delimitarea conceptelor „tradițional” și „modern” de formare a cadrelor didactice cu referință la profesionalizarea acestora; 
 • Repere conceptuale privind profesionalizarea cadrelor didactice;
 • Model de cercetare experimentală privind condițiile socio-psihopedagogice în asistarea traseului de profesionalizare a cadrelor didactice;
 • Indicatori și criterii de poziționare a activității de profesionalizare a cadrelor didactice;
 • Referențialul de formare personală și profesională a cadrelor didactice;
 • Conceptul de traseu de profesionalizare a cadrelor didactice cu identificarea etapelor și condițiilor psihopedagogice și sociale de dezvoltare reușită  în cariera didactică;
 • Paradigma de profesionalizare a cadrelor didactice, fundamentată științific, metodologic și validată praxiologic în contextul provocărilor societale;
 • Seturi de materiale experimentale privind implementarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice axate pe competențe;
 • Ghiduri metodologice de evaluare a traseului de profesionalizare a cadrelor didactice;
 • Monografia ,,Paradigma de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale”;
 • Studiul monografic „Valorificarea istorică a conceptelor pedagogice în Republica Moldova”. 
 •  

 


 

Rapoarte: 

 

Diseminarea rezultatelor cercetării în anul 2020

Lucrări editate în anul 2020

Diseminarea rezultatelor cercetării în anul 2020

Lucrări editate în anul 2020

 


 

 

Sectorul Managementul Formării Profesionale