CATEDRA ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI EDUCAȚIE TIMPURIE 

 
 

 

Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie

BARALIUC Nadejda,
dr. lect. univ., șef catedră.

Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie din cadrul Departamentului Formare Continuă al Institutului de Științe ale Educației constituie un sprijin important de resurse de inovație și de expertiză în formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale la specialitatea Învățământ Primar și Educație Timpurie, de inițiere și de organizare de activități științifice, metodice și culturale, în concordanță cu interesele și nevoile individuale de dezvoltare personală și profesională.
Prioritățile Catedrei sunt în concordanță cu cele ale Institutului de Științe ale Educației derivate din prioritățile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE CATEDREI PENTRU ANUL 2021

SCOPUL MAJOR: Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul primar și educație timpurie din cadrul sistemului de învățământ general în contextul dezvoltării competențelor profesionale conform standardelor educaționale și nevoilor profesionale individuale.

OBIECTIVE:

 • Asigurarea procesului educațional de calitate, care să contribuie la formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul primar și educația timpurie;
 • Diagnosticarea nevoilor cadrelor didactice, din perspectiva adaptării operative la schimbările ce se produc pe piața serviciilor educative, evaluarea periodică a calității cursurilor, prin diverse mijloace de testare;
 • Dezvoltarea activității de cercetare științifică în vederea îmbunătățirii calității procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice;
 • Promovarea consecventă a imaginii favorabile a Institutului de Științe ale Educației și sporirea contribuției colaboratorilor catedrei la creșterea competitivității acestuia.

În cadrul catedrei activează personal ştiinţifico-didactic de înaltă calificare, competent, competitiv, capabil să ofere servicii de formare profesională continuă de calitate:

 

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ,

aprobată prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr.1469 din 31.12.2020, vizează:

 • Specialitatea: 0313.1 Psihologie.
 • Specialitatea: 0113Pedagogie în învățământul primar, pentru învățători;
 • Specialitatea: 0112 Pedagogie preșcolară, pentru cadre didactice din domeniul Educației timpurii;
 • Specialitatea: 0112.1 – Educație muzicală în instituțiile de educație timpurie.
 • Domeniul: Management educațional (directori din instituțiile de educație timpurie).
 • Disciplina: Dezvoltare personală, pentru învățători;

 

Domenii de activitate

Programele de formare profesională sunt complexe – 150 ore contact direct/20 credite profesionale, includ 4 module:

 • Modulul A:  Didactica disciplinelor şcolare.
 • Modulul B:  Psihopedagogie.
 • Modulul C: Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație
 • Modulul D: Branding profesional

Durata cursurilor: 3 săptămâni.

Catedra propune diverse tipuri de cursuri pentru formarea profesională continue:

 • cursuri cu frecvenţă la zi;
 • cursuri cu frecvenţă redusă;

Catedra oferă stagii de FPC la distanță, pe domenii și specialități.


Actele necesare pentru a fi acceptat la cursuri:

 • ordinul de delegare sau, în cazul când persoana nu are un astfel de ordin, cererea personală de înscriere la cursuri;
 • copia buletinului de identitate.

Alte activități de formare profesională

Catedra organizează cursuri de calificare suplimentară profesională și recalificare profesională la specialăţile:

 • Pedagogie preșcolară
 • Pedagogie în învăţământul primar

 Catedra organizează cursuri de formare continuă modulare:

 • Dezvoltarea personală în învățământul primar (3 zile);
 • Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, cu genericul: „Continuitatea și complementaritatea în procesul ECD” cl. I-IV (3 zile).

Catedra organizează activități științifico-aplicative: seminare, traininguri, masă rotundă, master-class, work-shop, ateliere științifico-didactice etc. (la solicitare), ce îmbină studiul practic (realizat de cadrele didactice de la catedră) cu participarea practicienilor, cu prezentarea unor rezultate de cercetări ce au condus la diseminarea acestora.

 

Catedra  oferă consiliere şi expertiză în domeniul Psihopedagogiei preșcolare și a învățământului primar, avansării în cariera didactică şi managerială (elaborarea raportului de autoevaluare pentru obţinerea gradului didactic şi pregătirea pentru susţinerea interviului de performanţă).

 

Domenii de cercetare ştiinţifică ale colaboratorilor catedrei

Colaboratorii catedrei sunt antrenați în diverse activități de cercetare științifică, conform rezultatelor participării la Concursul „Program de Stat” (2020 - 2023), ANCD, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019.

 • Proiectul 98/23.10.19 A „Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale”, Institutul de Științe ale Educației în parteneriat cu Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediu la Chișinău).
 • Proiectul 203/23.10.19 A „Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației nonformale în Republica Moldova”, Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației.

În acest context se încadrează și cercetarea cu tema: „Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar” (coordonatori: M. Marin, dr., conf. univ., L. Pogolșa, dr. hab., prof. univ. [et al.]). Scopul acestei investigații ample e de a pune în practică prevederile Codului  Educaţiei în care se precizează că în învăţământul primar evaluarea rezultatelor învăţării este criterială prin descriptori (articolele 16, punctul 5, şi 152, litera „d”). Rezultatele cercetării au finalizat cu elaborarea materialelor reglatorii (Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, cl. I-IV, Ghiduri metodologice etc.).

 

Echipa catedrei Învățământ Primar și Educație Timpurie invită cadrele didactice și de conducere din țară să promoveze stagiile de formare profesională continuă la cel mai prestigios furnizor de programe de formare profesională continuă atât la nivel auditorial, cât și cursuri la distanță prin Platforma E-learning Moodle la Institutul de Științe ale Educației.