Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare


 

 

Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare

 

 

 


ŞEF CATEDRĂ

Şef catedră – Melnic Natalia,
doctor în pedagogie, lector universitarAria Curriculară Matematica şi Ştiinţe
Aria Curriculară Limbă şi Comunicare

Aria Curriculară Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii


Scopul major: Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general în contextul dezvoltării competențelor profesionale conform standardelor educaționale și nevoilor profesionale individuale.


 I. Obiectivele prioritare ale catedrei 

 • Actualizarea programelor de formare profesională continuă la disciplinele asigurate de catedră.
 • Asigurarea calității cursurilor de formare profesională continuă și de calificare suplimentară/recalificare la disciplinele asigurate de catedră.
 • Eficientizarea formării profesionale a cadrelor didactice și manageriale la seriile pentru modulul „TIC în Educație”.
 • Implementarea concepției SALiS în cadrul cursurilor de formare profesională la Chimie și Biologie.
 • Completarea bazei tehnico-materiale cu suporturile necesare activității catedrei.
 • Participarea colaboratorilor catedrei la manifestările didactico-științifice organizate în cadrul IȘE.
 • Colaborarea catedrei cu instituțiile de învățământ din m. Chișinău și din republică în perspectiva implementării în practica educațională a achizițiilor dobândite în cadrul formării profesionale continue.

II. Colaboratorii catedrei: 

În cadrul catedrei activează personal ştiinţifico-didactic de înaltă calificare, competent, competitiv, capabil să ofere servicii de formare profesională continuă de calitate:
 • PETROVSCHI Nina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar
 • ACHIRI Ion, doctor în științe fizico - matematice, conferenţiar universitar
 • OJOGA Eudochia,  metodist superior, master în filologie.
III. Catedra asigură: 
 • Realizarea cursurilor de formare coninuă de calitate la disciplinele şcolare din aria curriculară Matematica şi Ştiinţe (Matematică, Fizică, Biologie, Chimie), din aria curriculară Limba și Comunicare (Limba și literatura română, Limba și literatura engleză, Limba și literatura franceză, Limba și literatura rusă) și din ariile curriculare Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii (Istorie, Educație pentru societate, Geografie, Psihopedagogia artelor, Religie).
 • Formarea continuă a cadrelor didactice la modulul TIC în educație.
 • Realizarea cursurilor de recalificare profesională de calitate la specialităţile Matematica, Biologia, Chimia, Limba și literatura română, Limba și literatura rusă, Limba și literatura engleză, Limba și literatura franceză, Istoria, Geografia ș.a.

 

Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare

 

 

Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare

 

III. Domenii de activitate
 • Formarea continuă complexă - 150 de ore contact direct / 20 credite profesionale, 3 săptămîni.
 • Formarea profesională continuă complexă la distanță pe Platforma E-learning Moodle, IȘE
 • Formarea profesională continuă la Modulul A: Didactica disciplinei şcolare/ 10 credite profesionale, 10 zile.
 • Programa de formare profesională continuă include 4 module:
  • Modulul A: Didactica disciplinei şcolare.
  • Modulul B: Psihopedagogie.
  • Modulul C: Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în educaţie.
  • Modulul D: Brandingul profesional
 • Catedra prestează servicii de calitate în domeniul formării profesionale continue la:
  • Modulul A: Didactica disciplinei şcolare;
  • Modulul C: Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în educaţie;
  • Modulul D: Brandingul profesional la disciplinele şcolare din ariile curriculare Matematica și Științe, Limbă și comunicare, Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii.
 • Colaboratorii catedrei asigură realizarea Modulului C: Tehnologii educaţionale şi comunicaţionale (TIC) în educaţie la toate seriile de formare continuă la IŞE.
 • Catedra asigură cursuri de formare profesională  la specialitățile duble:
  • Chimie și biologie (română)
    
  • Istorie  și Educație pentru societate (română)
Durata cursurilor - 4săptămăni; 210 ore  contact direct / 28 credite profesionale.  

Catedra propune diverse tipuri de cursuri pentru formarea profesională continue:

  • cursuri cu frecvenţă la zi;
  • cursuri cu frecvenţă redusă;
  • cursuri la distanță.
Beneficiari:
Cadrele didactice din gimnazii, licee, şcoli profesionale, colegii. 

Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare

 
Programele de Formare Profesională Continuă actualizate

 
  
Actele necesare pentru a fi acceptat la cursurile de formare profesională continuă:
 • ordinul de delegare sau, în cazul când persoana nu are un astfel de ordin, cererea personală de înscriere la cursuri;
 • copia buletinului de identitate.

 

V. Alte activităţi educaţionale
 • Catedra organizează şi traininguri, seminarii, workshopuri de scurtă durată (vezi www.ise.md).
 • Catedra organizează studii de recalificare profesională şi studii de calificare profesională suplimentară la disciplinele catedrei.
 • Catedra organizează şi cursuri de formare continuă de durată medie (monomodulare) - 75 de ore contact direct (10 credite profesionale) la Modulul A Didactica disciplinii.
 • Catedra organizează şi cursuri de formare continuă de scurtă durată la module tematice, inclusiv:
  • Aplicații ale SMART NOTEBOOK (10/20/30 ore- 1/2/3 credite profesionale);
  • Educație pentru societate (30 ore, 3credite profesionale) etc.
  • Metodologia de elaborare a traseului professional.
 • Colaboratorii catedrei sunt antrenați în diverse activităţi ale MECC,  se implică în expertizarea lucrărilor de grad pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice și manageriale; participă în procesul de organizare a examenelor de bacalaureat, olimpiadelor, conferinţelor pedagogice din august; expertizează complexele didactico–metodice, necesare pentru activitatea instituţiilor;
 • Colaboratorii catedrei participă activ în grupurile de lucru, constituite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în vederea elaborării diverselor documente reglatoare;
 • Colaboratorii catedrei oferă consilieri metodice pentru cadrele didactice în diverse probleme ce țin de activitatea educațională, precum și pentru avansarea în cariera didactică;
VI. Domenii de cercetare ştiinţifică ale colaboratorilor catedrei
    Colaboratorii catedrei sunt specialişti competenţi, cu experienţă vastă în domeniul educaţional. Sunt autori de curricula şcolare, autori de manuale, ghiduri metodologice, culegeri de exerciţii şi probleme, culegeri de teste, ghiduri metodice etc. Seturile didactice elaborate de colaboratorii catedrei se implementează cu succes în practica educaţională.
    În cadrul cursurilor de formare se analizează şi se elaborează recomandări metodice de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice obţinute, ceea ce reprezintă un avantaj major pentru cursanţi.
Membrii catedrei au beneficiat de stagii de dezvoltare profesională în Republica Moldova, România, Polonia, Franţa, Lituania, Cehia, SUA, Ucraina etc.


 

Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare


 


MULT STIMAŢI COLEGI DE BREASLĂ,
OPŢIUNEA DE A REALIZA CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ LA CATEDRA Didactica Disciplinelor Școlare a INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Vă asigură sporirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare şi avansarea în cariera didactică!

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!