Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional

 

 

Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional


 

 
 
 
 


Șef de catedră: 
Aliona AFANAS, 
dr. ped., conf. univ.


 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE CATEDREI
PENTRU ANUL 2022

 

SCOPUL MAJOR: Formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere din sistemul de învăţământ general și profesional tehnic în contextul dezvoltării competențelor profesionale conform standardelor educaționale și nevoilor profesionale individuale.

OBIECTIVELE CATEDREI:
I. Obiective generale:
 • Formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere din sistemul de învăţământ general și profesional tehnic în contextul dezvoltării competențelor profesionale conform standardelor și nevoilor individuale;
 • asigurarea premiselor curriculare, informaţionale, tehnice şi tehnologice, materiale, sinergetice în contextul calității și relevanței cursurilor de profesională continuă;
 • diversificarea formelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere, conform nevoilor profesionale, standardelor profesionale și normelor metodologice în vigoare;
II. Obiective specifice:
 • identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice/de conducere şi a conţinuturilor programelor de formare;
 • organizarea şedinţelor de analiză, evaluare a calităţii cursurilor şi trasarea direcţiilor de îmbunătăţire a activităţii catedrei;
 • realizarea cercetărilor științifice în domeniul formării profesionale continue, în scopul îmbunătățirii calității procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere;
 • dezvoltarea reperelor metodologice și praxiologice în domeniul formării profesionale continue prin proiecte de formare, suporturi de curs, instrumente de formare şi evaluare formativă, instrumente de feed-back în scopul calității procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere;
 • promovarea imaginii Institutului de Științe ale Educației și sporirea contribuției colaboratorilor catedrei la creșterea competitivității acestuia.
În cadrul catedrei activează personal ştiinţifico-didactic de înaltă calificare, competent, competitiv, capabil să ofere servicii de formare profesională continuă de calitate:
 • Afanas Alionadoctor în pedagogie, conferenţiar universitar, șef catedră;
 • Paniş Alionadoctor în pedagogie, conferenţiar universitar;
 • Puzur Elenadoctor în psihologie;
 • Vrabii Violetadoctor în psihologie;
 • Cebanu Lilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 • Ciobanu Adriana, doctor în psihologie, conferenţiar universitara
 • Cebotari Diana, asistent universitar
 • Emilianov Vera, metodist superior.

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ vizează:
 1. Specialitatea: Management educațional (directori).
 2. Specialitatea: Management educațional (directori adjuncți instruire).
 3. Specialitatea: 0111.3 Psihopedagogie (cadre didactice fără studii pedagogice).
 4. Specialitatea: Management educațional (directori adjuncți educație).
 5. Specialitatea: Dezvoltare personală.
 6. Specialitatea: Psihopedagogie. Formarea formatorilor.

Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice pentru anul 2022

 

    Un loc aparte în oferta catedrei revine programelor de formare continuă a managerilor din învățământul general/profesional tehnic. Scopul major, urmărit de fiecare membru al echipei de formatori, rezidă în dezvoltarea competenţelor manageriale și psihopedagogice ale managerilor din învăţământul general/profesional tehnic. Întreg traseul de formare continuă este racordat la Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învăţământul general, aprobate de MECC.

    Astfel, directorii de instituții de ânvățământ general își pot dezvolta competențele privind: construirea şi asigurarea funcţionalităţii sistemelor de management al calităţii la nivel instituţional; elaborarea și aplicarea procedurilor instituționale privind realizarea politicii educaţionale a statului la nivel instituţional; gestionarea resurselor financiare; elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectului de dezvoltare a instituţiei de învățământ general/profesional tehnic; promovarea metodologiei moderne de management al resurselor umane la nivel de instituţie de învăţământ etc.

    Directorii adjuncți pentru instruire beneficiază de un traseu formativ, orientat spre dezvoltarea competențelor de: monitorizare a implementării curricula modernizate la nivel de instituţional; monitorizare a procesului de avansare în cariera didactică; asigurare a relevanţei formării profesionale continue a cadrelor didactice; monitorizare a procesului de evaluare a rezultatelor școlare ale elevilor în bază de competențe; evaluare autentică a cadrelor didactice la nivel instituţional; orientare a metodologică a procesului de învăţământ în contextul curricula modernizate etc.

    Directorii adjuncți pentru educație beneficiază de un suport consistent privind dezvoltarea competențelor de planificare a componentei strategice a activităţii educative la nivel instituţional; asigurarea calităţii activităţii de dirigenţie, a activităţilor educative curriculare şi a celor extracurriculare, extraşcolare; monitorizarea implementării disciplinei Dezvoltare personală; monitorizarea formării profesionale continue a diriginţilor la nivel instituţional; evaluarea diriginţilor la nivel instituţional; evaluarea calităţii procesului educativ la nivel de clasă/unitate şcolară etc.

    Catedra oferă o diversitate de module tematice, centrate pe nevoile de formare profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale, care oferă răspunsuri concrete la diverse întrebări, precum:

 • Cum se elaborează un raport de autoevaluare sau o lucrare metodică ân vederea conferirii/confirmării gradelor didactice/manageriale?
 • Care este specificul evaluării rezultatelor şcolare din perspectiva pedagogiei competenţelor?
 • Cum putem valorifica învăţarea problematizată în contextul formării competenţelor şcolare?
 • Prin ce modalități se poate crea și menține un mediu educațional incluziv?
 • Ce strategii pot fi promovate pentru prevenirea violenţei şcolare?
 • Care sânt cele mai eficiente strategii de integrare socio-psiho-pedagogică a elevilor?
 • Ce strategii de dezvoltare a inteligenței emoționale pot fi promovate în școală pentru dezvoltarea relațiilor armonioase între cadrele didactice și elevi?
 • Care sânt cele mai reușite tehnici de susținere a adolescenților timizi și izolați? etc.
La solicitare catedra oferă astfel de module tematice precum:
 • Dezvoltarea socio-emoţională a subiecţilor educaţionali (cadrele didactice/de conducere, elevi).
 • Adaptarea psiho-socială la schimbările din mediul educaţional
 • Dezvoltarea traseului profesional prin atestarea cadrelor didactice
 • Autoevaluarea instituţională în contextul acreditării instituţionale

 

 

Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional

 

    Conform fişelor de opinie, catedra Psihopedagogie şi Management educaţional reprezintă o echipă coezivă de formatori competenţi, competitivi. Formabilii apreciază colaborarea fructuoasă dintre formatori, specialiştii din cadrul MECC, cadre universitare, instituţii de învățământ general din Chişinău; asigurarea tehnică, tehnologică de performanţă a stagiilor; oferirea resurselor informaţionale suplimentare pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale şi pentru diseminarea bunelor practici la nivel de raion, instituţie.

    Colaboratorii catedrei participă activ în grupurile de lucru, constituite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în vederea elaborării diverselor documente reglatoare: Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere, Standardele profesionale pentru managerii școlari, Metodologia de evaluare a cadrelor didactice, Metodologia de evaluare a cadrelor manageriale etc.

    În scopul diseminării rezultatelor cercetărilor, precum şi promovării imaginii ştiinţei pedagogice, colaboratorii catedrei organizează diverse seminare pentru cadrele didactice și manageriale în raioanele Republicii.

    Toți colaboratorii catedrei oferă consilieri metodice pentru cadrele manageriale, cadrele didactice, psihologii școlari, cadrele didactice de sprijin, cadrele didactice fără studii pedagogice etc. în diverse probleme ce țin de activitatea educațională, precum și pentru avansarea în cariera didactică/managerială.

    Echipa catedrei Psihopedagogie şi Management educaţional invită managerii și cadrele didactice din țară să promoveze stagiile de formare profesională continuă la cel mai prestigios furnizor de programe de formare profesională continuă din țară atât la nivel de clasă cât și cursuri la distanță prin Platforma Moodle - la Institutul de Științe ale Educației, care deține, susține și dezvoltă competența.  Raport privind activitatea științifico-didactică pentru semestrul I, anul 2022


 Raport privind activitatea științifico-didactică pentru anul 2021


 

 
 

 


 

 
Telefoane de contact:
022400759;
022460939;
mob.:067288528.