SECŢIA REDACTARE ŞI EDITARE


STELA LUCA
Redactor-şef

Secţia Redactare şi Editare asigură coerenţa întregului proces de redactare, editare şi distribuire a lucrărilor ştiinţifice, didactice şi metodice şi a multor altor produse ştiinţifice elaborate în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. 
Iniţial, această subdiviziune activa în componenţa Centrului de Informatizare şi Editare al IŞE. În anul 2006 Secţia Redactare şi Editare devine una independentă. 

În Secţie îşi desfăşoară activitatea Stela Luca, redactor-şef; Victor Ţâmpău, redactor; Marina Bondari, corector – specialişti de înaltă calificare în domeniul profesat. 
Este o echipă cu spirit creativ, cu excelente competenţe de analiză şi inovaţie, de comunicare, de lucru în echipă – achiziţionate şi dezvoltate pe întregul itinerar profesional.

Notorietatea activităţii Secţiei este în concordanţă cu selectarea, promovarea şi pregătirea spre editare a publicaţiilor, asigurându-li-se ţinuta academică, stilistică şi estetică de rigoare – prin redactare, corectare, tehnoredactare, design.
Domenii editoriale: Pedagogie, Psihologie, Didactica disciplinelor.
Principalele obiective ale acestei subdiviziuni vizează:
  • editarea unor lucrări reprezentative ale cercetătorilor ştiinţifici, cadrelor didactice, precum şi ale altor autori, care activează în cadrul Institutului;
  • asigurarea calităţii de conţinut şi de formă;
  • redactarea publicaţiilor pe principiului îmbunătăţirii continue atât în baza sugestiilor referenţilor, precum şi a observaţiilor editoriale sau a revizuirilor efectuate de autori.
Secţia Redactare şi Editare este promotor fidel al valorilor educaţionale, estetice prin variatele activităţi cu diverse categorii de beneficiari: cadre didactice şi ştiinţifice, doctoranzi, masteranzi. Unul dintre principiile activităţii a fost reprezentat, încă de la început, prin orientarea permanentă către comunitatea academică, către cadrele didactice, ce asigura, prin efortul lor, ponderea cercetării în ţară. 
Colaboratorii Secţiei sunt antrenaţi – prin activitatea editorială – în cadrul a varia proiecte instituţionale şi internaţionale ce ţin de reforma educaţiei în Republica Moldova. În acest context, au fost editate curricula modernizate (2010), ghidurile de implementare a curricula modernizate (2011), Standarde de eficienţă a învăţării (2012), Standarde de calitate a instituţiei de învăţămînt secundar general din perspectiva Şcolii prietenoase copilului (2012), Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor (2014), Standardele de calitate ale instituţiilor de învăţămînt general şi instrumente de evaluare aferente acestora (2015) ş.a.
O semnificaţie şi o maximă responsabilizare o are şi antrenarea Secţiei în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor ştiinţifice instituţionale – conferinţe, simpozioane, mese rotunde – tot mai variate, complexe şi de mare anvergură. 
Prin întreg ansamblul de activităţi, Secţia îşi aduce aportul substanţial la promovarea unei imagini favorabile a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe plan naţional şi internaţional.
Graţie donaţiilor de carte, produsele editoriale ale IŞE sunt prezente – conform cataloagelor online – în majoritatea bibliotecilor universitare din republică.
Contribuţia la procesul de redactare/coordonare/editare a avut ca rezultat publicarea a valoroase produse editoriale – rod al cercetărilor ştiinţifice realizate în cadrul IŞE. 
Pe parcursul ultimului deceniu au văzut lumina tiparului monografii, 16 volume ale evenimentelor ştiinţifice instituţionale de prestanţă naţională şi internaţională, culegeri de articole, ghiduri, lucrări instructiv-metodice, materiale didactice.