INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

 

Vă invită să participaţi în perioada 9-10 octombrie 2020 la 
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

„EDUCAŢIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII”

organizată în parteneriat cu

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova,
Institutul de Pedagogie al ANŞP (Kiev, Ucraina),

Universitatea de Stat din Moldova,

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău,

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău),

Universitatea de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu”din Cahul,

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (România).


Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei este o realitate ştiinţifică generoasă și a formării profesionale continue a cadrelor didactice şi manageriale din domeniul educaţiei. 

Actuala ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale este consacrată configuraţiei EDUCAŢIEI per ansamblu ca factor primordial în dezvoltarea societăţii. Atitudinea societăţii faţă de educaţie se configurează pe temeiul valoric, semnificând un indiciu al stării ei actuale. Or, sistemul educaţional se raliază cerinţelor societăţii democratice, respectării drepturilor omului, provocărilor societale etc. 

Genericul conferinţei semnifică un consens şi o continuitate a forumurilor ştiinţifice anterioare. Contextul tematic amplu oferă factorilor de decizie ai sistemului educaţional, cercetătorilor, cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor prilejul de a lua în dezbatere cele mai actuale şi diverse aspecte ale domeniului educaţional, făcând schimb de experienţă şi de bune practici.

Obiectivul evenimentului îl reprezintă oportunitatea – pentru comunitatea academică – de a oferi noi perspective şi de a promova inovaţiile în educaţie.

Odată cu demararea Reformei educaţionale în Republica Moldova, s-a fundamentat ancorajul învăţământului durabil şi de calitate, s-a implementat evaluarea criterială prin descriptori (ECD) în ciclurile primar şi gimnazial, s-au consolidat parteneriatele educaţionale etc.,s-au prefigurat noile educaţii în contextul societăţii postmoderne, informatizate, bazate pe cunoaştere, reliefându-se formarea–dezvoltare civică şi umanistică a personalităţii în noul context axiologic. Caracterul reformator continuu al educaţiei solicită şi cadre didactice adecvate realităţii în perpetuă schimbare.

Acestea rezidă în congruenţa politicilor educaţionale promovate la nivel de stat–regiune–şcoală–comunitate–cadre didactice, asigurând concordanţa managerială între finalităţile angajate şi acţiunile concrete întru realizarea finalităţilor.


 

Formular de înregistrare


AXE TEMATICE


I. ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE

II. ASIGURAREA PSIHOLOGICĂ A ACTIVITĂŢII SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL

III. EDUCAŢIA NONFORMALĂ: EXPERIENŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

IV. FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE: PROVOCĂRI SOCIETALE ŞI PREMISE EDUCAŢIONALE

V. RELEVANŢA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE CONTEMPORANE

VI. ASIGURAREA METODOLOGICĂ A PROCESULUI DE EDUCAŢIE RUTIERĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL


 

Textele pot fi elaborate în limbile: româna, rusa, engleza, franceza.


Articolele acceptate vor fi editate în volum indexat şi inclus în diverse baze de date.


Transmiterea lucrărilor se va face până la 01 august 2020, la adresa: [email protected]

 

Publicarea articolelor va fi condiţionată de următoarele rigori: respectarea normelor de tehnoredactare, onorarea termenului-limită de depunere a acestora, achitarea taxei de participare.


 


Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.

Avem certitudinea unei participări cât mai eficiente şi utile, a unor comunicări rodnice, fiecare în parte contribuind la edificarea unui învăţământ naţional avansat din perspectiva integrării meritorii în spaţiul educaţional european.

 


 VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ
 LA ACEST FOR ŞTIINŢIFIC!

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, la adresa:

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:
str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854;