AVIZ

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu sediul în mun. Chişinău, str. Doina, 104, MD-2059, anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Institutului.
 
Candidaţii la postul de director, în termen de 30 zile din data publicării avizului, depun personal/prin poştă/prin e-mail  (ise@ise.md) dosarul la Comisia de concurs, bir. 316, în orele de program: 8.30 – 17.00; pauză de masă: 12.30 – 13.00, anexând obligatoriu următoarele: 
 1. cererea de participare la concurs,
 2. scrisoarea de intenţie
 3. curriculum vitae (format Europas)
 4. copia buletinului de identitate
 5. copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice
 6. copia carnetului de muncă
 7. lista lucrărilor ştiinţifico-didactice publicate
 8. documentele doveditoare privind experienţa în cercetare şi educaţia adulţilor/învăţământ universitar, alte documente care atestă activitatea profesională şi managerială a candidatului
 9. programul de activitate
 10. declaraţia de proprie răspundere, privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a normelor de etică şi deontologie profesională
 11. certificatul medical care atestă faptul că este apt din punc de vedere medical, fizic şi neoropsihic, pentru executarea funcţiei
 12. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere  

Informaţii suplimentare referitor la concurs pot fi găsite la telefonul: 0-22-46-67-87; 
e-mail: iseneluvicol@gmail.com