AVIZ
Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie
Pretendent: Plătică Adina
Conducător științific: Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător
Consiliul științific specializat: 511.03-06
Tema tezei: Impactul atitudinilor preadolescentului cu hipoacuzie asupra relațiilor interpersonale cu semenii 
Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială
data: 22 septembrie 2016
Ora: 13.00
Local: Institutul de Științe ale Educației, sala 212, str. Doina, 104, Chișinău
 
Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului 
Plătică A. Argumente psihosociale pentru integrarea şcolară a copiilor hipoacuzici. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională în domeniul psihologiei Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional, Ch.: Univers Ped., 2006. p. 266-270. 
Plătică A. Problema integrării copiilor hipoacuzici în rândurile semenilor sănătoşi. În: Univers pedagogic, nr. 2, 2007, p. 64-68.
Plătică A., Bolboceanu A. Particularităţi ale relaţiilor interpersonale ale copiilor hipoacuzici. În: Revista științifică Studia universitatis, nr. 5, 2007, p. 224-227.
Plătică A., Bolboceanu A. Particularităţile relaţiilor copiilor hipoacuzici cu membrii familiei şi prietenii. În: Conferința ştiințifică Integrarea psihosocială a copiilor din familii temporar dezintegrate, Ch.: UPS Ion Creangă, 2009, p. 141-147. 
Rezumatul tezei
Problema abordată. Teza evidențiază particularitățile atitudinilor preadolescentului cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie) ca subiect al relațiilor interpersonale și a impactului lor asupra interrelaționării cu semenii; elaborarea și validarea bazelor metodologice ale intervenției psihologice în vederea dezvoltării atitudinilor faţă de semeni şi facilitarea procesului de socializare a preadolescentului cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie). Rezultatele cercetării completează cunoașterea psihologică cu informații noi referitor la factorii formării atitudinilor și a relațiilor interpersonale a copiilor cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie) şi a celor cu dezvoltare tipică, la posibilitățile de intervenție psihologică, în vederea facilitării procesului de socializare a persoanelor cu CES.
Conținutul de bază al tezei. În prima parte a cercetării au fost stabilite particularitățile atitudinilor față de semeni a preadolescenţilor cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie) prin constatarea dificultăţilor atitudinale în relaţionarea interpersonală cu semenii. În cea de-a doua parte a fost elaborat şi experimentat un Program de intervenţie psihologică pentru dezvoltarea abilităţilor de relaţionare interpersonală la preadolescenții cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie).  În partea a treia s-a determinat eficienţa Programului de intervenţie psihologică, prelucrat și generalizat datele referitor la validitatea metodelor de intervenție în vederea optimizării relaţiilor interpersonale a preadolescenţilor cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie); precum și elaborarea concluziilor şi recomandărilor cu privire la formarea atitudinilor și  dezvoltarea favorabilă a relaţiilor interpersonale a preadolescenților cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie). 
Principalele rezultate obținute. În urma cercetării s-a stabilit că preadolescentul cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie) constată manifestarea atitudinii de neîncredere, reticență și alte atitudini negative. În calitate de subiect al relațiilor interpersonale cu colegii el se caracterizează prin tendința spre izolare, curiozitate socială redusă, agresivitate, suferință pasivă și autoânvinuire într-o măsură net superioară față de preadolescenții cu dezvoltare tipică. Participarea preadolescenților cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie) la Programul de intervenţie psihologică a influenţat cantitativ și calitativ limbajul ca instrument important în formarea relațiilor interpersonale;  detașarea de la persoana adultului ca unica sursă de ajutor și soluții; intensificarea motivației de cunoaștere socială, a semenilor și a persoanelor adulte. Constatăm că Programul de intervenţie psihologică a influențat toate trei aspecte ale competenței sociale: cunoștințe, atitudini și instrumente, iar ca rezultat s-au îmbunătățit relațiile interpersonale.