Se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie

Pretendent: Gherștega Tatiana
Conducător ştiinţific: Pogolșa Lilia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar
Consiliul ştiinţific specializat: specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei
Tema tezei: Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionale
data: 07 iunie 2016
Ora: 14.00
Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina 104, Chişinău

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului
  1. Gherştega T. Autonomia universitară şi responsabilitatea publică a universităţii privind calitatea formării profesionale. În: Învăţămîntul universitar şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 21 noiembrie 2014, USM. Chişinău: CEP USM, 2014, p. 118-121.
  2. Gherştega T. Condiţii, factori, principii privind funcţionalitatea managementului curriculumului universitar. În: Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 5-7 noiembrie 2015, IŞE. Chişinău: IŞE (Tipogr. „Cavaioli” SRL), 2015, p. 160-164.
  3. Gherştega T. Interconexiunea domeniilor: managementul calităţii şi managementul curriculumulului. În: Univers Pedagogic, 2016, nr. 1(49).
  4. Gherştega T. Managementul curriculumului universitar – parte componentă a managementului universitar. În: Ştiinţă, educaţie, cultură. Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice internaţionale, 4 februarie 2016, Comrat, p. 15-22.
  5. Gherştega T. Managementul curriculumului universitar: sistem, proces şi cadrul organizaţional. În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”. Chişinău: CEP USM, 2015, nr.9(89), p. 60-65.
  6. Gherştega T. Repere praxiologice ale managementului curriculumului universitar. În: Ştiinţă, educaţie, cultură. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 11 februarie 2015, Comrat, p. 17-23.
        Rezumatul tezei
  1. Cercetarea realizată a reliefat valoarea teoretică şi ştiinţifică a modelului conceptual de management al curriculumului universitar, validat experenţial şi experimental, şi a creat premise organizaţionale, metodologice, manageriale și curriculare de dezvoltare continuă a învăţămîntului superior.
  2. Rezultatele cercetării şi-au găsit reflectare într-un şir de documente de politici curriculare: Cadrul de referinţă al curriculumului universitar, Planul-cadru pentru studii superioare (ciclurile I, II şi III), Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior, precum şi într-un set de curricula universitare de o generaţie nouă, axate pe competenţe şi corelate cu Cadrul Naţional al Calificărilor.
  3. Concluzia generalizatoare în cercetare constă în soluţionarea problemei ştiinţifice privind determinarea bazelor epistemologice şi praxiologice ale managementului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale, valorificate ierarhic de către structurile instituţionale, asigurînd calitatea curriculumului universitar.