Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: Donoga Liudmila

Conducător științific: Bucun Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar

Consiliul științific specializat: 511.03

Tema tezei: Infuența atitudinilor sociale asupra procesului de adaptare a adolescenților și părinților în cadrul familiei  

Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială

data: 30 iunie 2016

Ora: 13.00

Local: Institutul de științe ale educației, sala 212, str.Doina, 104, Chișinău

 

 

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului  
  • Донога Л. Некоторые аспекты социальных установок старшеклассников. În: Univers pedagogic, 2012, №3, р. 38-43.                                    
  • Донога Л. Ценностные ориентации старшеклассников и их родителей. În: Educaţie pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competivitate, eficienţă. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale. Chişinău: IȘE, 2013, p. 297-302.
  • Донога Л. Социальные установки старшеклассников. В: Психология саморазвития человека. Материалы IV Всероссийской научной конференции с международным участием. Киров, 2014, с. 69-74.
  • Донога Л. Социальные установки и социально-психологическая адаптация старшеклассников. În: Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaționale moderne.  Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale. Partea II. Chişinău: IȘE, 2014, p. 221-230.
  • Донога Л. Особенности взаимосвязи социально-психологической адаптации и  социальных установок у старшеклассников. В: Univers pedagogic, 2014, №4, р. 66-74.
Rezumatul tezei
  1. Problema abordată. Teza evidențiază particularitățile atitudinilor sociale ale adolescenților și părinților, precum și influența acestor formațiuni social-psihologice asupra procesului de adaptare în cdrul familiei. Rezultatele obținute completează insuficiența cunoștințelor științifice despre mecanismele psihologice ce condișionează adaptarea social-psihologică generală a adolescenților și, în particular, adaptarea lor în cadrul familiei.
  2. Conținutul de bază al tezei. În prima parte a cercetării au fost determinate particularitățile atitudinilor sociale în sfera trebuințelor și valorilor a adolescenților și părinților. În cea de-a doua parte a lucrării este concretizată legătura atitudinilor sociale cu nivelul de adaptare social-psihologică; demonstrată influența particularităților atitudinilor sociale asupra coeziunii și adaptării familiale, precum și asupra tipului sistemului familial din care fac parte adolescenții.
  3. Principalele rezultate obținute. În urma cercetării s-a stabilit că adolescenții sunt orientați preponderent spre proces și libertate, iar părinții – spre rezultat. Emanciparea intențională a adolescenților se manifestă și în sfera valorilor, dar numai a celor instrumentale. Coincidența aspectului de conținut al atitudinilor sociale în sfera trebuințelor și valorilor a copiilor și părinților condiționează coeziunea familială și tipul echilibrat al sistemului familial, care, la rândul său, influențează pozitiv nivelul adaptării social-psohologice al adolescenților.