Actuala ediție a Simpozionului Pedagogic Internaţional deschide dialogul participanţilor către problematica tehnologiilor didactice moderne. Personalul didactic aplică în practică tehnologiile didactice moderne de activizare şi stimulare a elevilor pentru însuşirea temeinică a materiei prevăzute în curricula disciplinare.
Genericul îi orientează şi îi ghidează pe acei implicaţi în educaţia tinerei generaţii să se pătrundă de responsabilitatea, importanţa, semnificația tehnologiilor didactice moderne, care – în condiţiile actuale – necesită abordări speciale, renovatoare, integratoare.
Pentru prima zi a Simpozionului – în cadrul atelierelor – avem intenţia să iniţiem discuţii şi schimburi de opinii la tematica propusă pentru a identifica problemele şi perspectivele pregătirii specialistului competitiv și a releva pregnanţa aplicării tehnologiilor didactice moderne în procesul educaţional.

Drept repere orientative se propun câteva axe tematice: detalii...


Limbile de comunicare: româna, rusa, franceza, engleza.
Comunicările, dezbaterile produse, prezentate în cadrul Simpozionului vor eficientiza procesul educaţional prin contribuţia participanţilor la acest for ştiinţific. 

Articolele acceptate vor fi editate în volum indexat şi inclus în mai multe baze de date.

Transmiterea electronică a lucrărilor se va face până la 29 aprilie 2016.

Comitetul ştiinţific al Simpozionului – din totalitatea textelor – va selecta 6 comunicări reprezentative care vor fi publicate în revista ştiinţifică „Univers Pedagogic”.

În cea de a doua zi a Simpozionului se preconizează vizita la Expoziţia/ târg didactic– un eveniment cultural deosebit din calendarul expoziţional.

Expoziţia/ târgul didactic va oferi o gamă largă de materiale didactice auxiliare, ce reflectă un nou principiu de abordare investiţională a pieţii educaţionale. Expoziţia/ târgul didactic aduce în peisajul educaţional oferta sa de hărţi, materiale didactice, planşe şi mijloace audio-vizuale moderne. În cadrul expoziţiei vor fi expuse o serie de produse, materiale şi servicii destinate instituţiilor de învăţământ: mobilier şcolar şi pentru grădiniţă, table şcolare, table interactive, soft educaţional, hărţi şi planşe didactice, truse pentru fizică şi chimie, sticlărie pentru laborator etc. tendinţa dominantă fiind cea de a crea un spaţiu modern, multifuncţional şi practic.

O premiera în cadrul acestei expoziţii va fi harta tridimensională a României şi a Republicii Moldova, produsă şi în varianta desenată pentru copii.
 

NORME DE TEHNOREDACTARE: detalii...

TAXA DE PARTICIPARE detalii...

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de respectarea cerinţelor specificate, plata taxei de publicare şi onorarea termenului-limită de depunere a acestora.

Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.

Sunt invitaţi să participe cadrele didactice şi ştiinţifice din învăţământul preuniversitar şi universitar, doctoranzii, masteranzii şi toţi care sunt interesaţi de tematica Simpozionului.


Lucrările Simpozionului se vor desfăşura în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, la adresa:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:
str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854;
e-mail: [email protected]