AVIZ
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent GLOBU NELEA Conducător  ştiinţific SILISTRARU NICOLAE, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat D 38 531.01-02 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:
 1. Pogolşa Lilia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar, preşedinte 
 2. Pascari Valentina, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar, secretar
 3. Andriţchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar, membru
 4. Botgros Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, membru
 5. Garştea Nina, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar, membru
 6. Patraşcu Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar
Tema tezei  RECONCEPTUALIZAREA FORMĂRII PROFESIONALE INIŢIALE A ÎNVĂŢĂTORULUI
Specialitatea  531.01–  Teoria generală a educaţiei
Data  24 iunie 2015, Ora 14:00. Local Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina, 104, sala 212.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 
 • Formarea culturii profesionale a învăţătorului. În: Revista ştiinţifică Artă şi educaţie artistică, nr.1, 2015, p. 104-113   
 • Învăţătorul constructivist o alternativă la dimensiunea postmodernistă. În: Revista Univers Pedagogic, nr.1, 2015, p. 64-70
 • Paradigme postmoderniste în formarea profesională iniţială a învăţătorului. În: Revista: Didactica  Pro, nr.4 (80), septembrie 2013, p.19-26 
Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în fundamentarea teoretico-aplicativă a funcţionalităţii Modelului pedagogic de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale a învăţătorului constructivist, în vederea eficientizării formării competenţei profesionale în raport cu nevoile studentului şi cu cerinţele societăţii în continuă schimbare.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
 1. Conceptualizarea teoretică a noţiunilor de competenţă, competenţă profesională, curriculum integrat, practica pedagogică, standarde de formare, principii şi valori postmoderniste, strategii didactice, interdisciplinaritate, constructivism, învăţător constructivist fundamentează teoretic elaborarea Modelului pedagogic de reconceptualizare a FPI a învăţătorului care determină codul de dezvoltare a competenţei profesionale, a elementelor componente ale acestei competenţe care sintetizează dimensiunea profesiei de învăţător.
 2. Dimensiunea competenţei profesionale a învăţătorului este reprezentată de sistemul de competenţe: competenţa gnoseologică cu componentele: de specialitate, psihopedagogică şi culturală, competenţa praxiologică, competenţa managerială, competenţa investigaţională, competenţa metacognitivă, competenţa comunicaţională. 
 3. Fundamentarea teoretică şi metodologică a reconceptualizării formării profesionale iniţiale a învăţătorului din perspectiva constructivistă reprezintă un reper teoretico-aplicativ pentru elaborarea instrumentarului didactic de restructurare a procesului de formare profesională iniţială.
 4. Reconceptualizarea FPI a viitorului învăţător se reliefează la nivel de student: necesitatea abilităţilor pedagogice, motivaţiei şi conştiinţei responsabilităţii; la nivel de proces: racordarea la standardele de competenţă ale învăţătorului; axarea pe un  sistem de competenţe profesionale; educaţie permanentă prin autoeducaţie şi educaţia adulţilor; la nivel de sistem: modificarea /revizuirea/ optimizarea Planului-cadru de învăţământ, prin redimensionarea disciplinelor, integrarea unor discipline de studiu, introducerea noilor discipline de specialitate în concordanţă cu competenţele generale/standardele profesionale, redimensionarea raportului de ore teoretice/practice în favoarea celor practice; elaborarea unui Cadru conceptual al Curriculumului profesional/ pedagogic de bază pentru cadrele didactice la nivel de studii medii de specialitate.