Institutul de Ştiinţe ale Educaţei (Chişinău) 
Vă invită să participaţi la

Simpozionul Pedagogic Internaţional
„VALORILE  MORAL-SPIRITUALE  ALE  EDUCAŢIEI”
(In memoriam dr. hab., prof. univ. Mihail Terentii)

organizat în parteneriat cu
Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove 
şi cu  Institutul de Ştiinţe ale Educaţei (Bucureşti)
în ziua de 3 aprile 2015.
 
     La această primă ediţie a Simpozionului Pedagogic Internaţional, a cărui organizare reuneşte, într-un parcurs itinerant fructuos pentru cercetarea din domeniul ştiinţelor educaţiei, două instituţii, IŞE (Chişinău) – IŞE (Bucureşti), deschide dialogul participanţilor către problematica moral-spiritualului şi a evoluţiei valorii/ valorilor în contextul educaţiei. Manifestarea ştiinţifică, odată cu rezultatele cercetărilor şi dezbaterile de rigoare, omagiază pe distinsul pedagog-savant – Mihail TERENTII, ex-director al IŞE (Chişinău).
     Genericul îi orientează şi îi ghidează pe aceia care sunt implicaţi în educaţia tinerei generaţii să se pătrundă de responsabilitatea, importanţa, semnificaţia educaţiei moral-spirituale, axilogice, care – în condiţiile actuale – necesită abordări speciale, renovatoare, integratoare în context naţional – european – universal.
     În cadrul secţiunilor Simpozionului avem intenţia să iniţiem dezbateri şi schimburi de opinii la tematica propusă pentru a identifica problemele şi perspectivele pregătirii specialistului competitiv şi a releva pregnanţa valorilor moral-spirituale în educaţie.
     Întoarcerea la modelele axiologice şi paradigmele educaţionale consacrate, reconsiderarea rolului profesorului în evoluţia culturilor, precum şi recursul la inter- şi trandisciplinaritate se impun din nevoia de asumare onestă a tradiţiei, care nu se opune însă inovaţiei.
   Comunicările, dezbaterile propuse, prezentate în cadrul Simpozionului vor eficientiza axiologizarea sistemului educaţional prin contribuţia participanţilor la acesr for ştiinţific.

Drept repere orientative propunem câteva axe tematice: 
 • FORMAREA/ DEZVOLTAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN CONFIGURAŢIA VALORILOR;
 • PROFILURI DE PEDAGOGI: VALORI INTELECTUALE/ UMANISTICE;
 • PROMOVAREA VALORILOR MORAL-SPIRITUALE ÎN CONTEXT CURRICULAR;
 • VALORIFICAREA EDUCAŢIEI MORAL-SPIRITUALE PRIN PARTENERIATE EDUCAŢIONALE;
 • EDUCAŢIA RELIGIOASĂ – REPER ÎN FORMAREA AXIOLOGICĂ A ELEVILOR.

 

AGENDA SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL

 

Doritorii de a participa în cadrul lucrărilor Simpozionului completează formularul de înregistrare.


Limbile de comunicare: româna, rusa, franceza, engleza. 
Articolele selectate vor fi publicate în volum indexat şi inclus în mai multe baze de date.

Norme de tehnoredactare: 
 • Textul va fi de 3-4 pagini: format A4, font 12 pt, Times New Roman, spaţiere 1,5, câmpuri 20 mm, justified;
 • Titlul articolului – 12, TNR, majuscule, bold, centrat;
 • Numele autorului – sub titlu, 12, TNR, bold, centrat (grad didactic, instituţie, localitate, ţară);
 • Textul va fi precedat (obligatoriu) de un rezumat în limba engleză/ franceză de maximum 700 de semne (11 pt, TNR, italic);
 • Citările inserate în text vor corespunde referinţelor respective din lista bibliografică, anexată în ordine alfabetică la sfârşitul lucrării;
 • Lucrarea în forma finală se expediază în fişier ataşat la adresa: stelaluca10@gmail.com. 
 • Transmiterea electronică a lucrărilor se va face până la 10 martie 2015.
 • Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare directă/indirectă la simpozion reprezintă suma necesară editării în volum a comunicărilor, alte costuri de organizare (mapa simpozionului care include programul, materialele conferinţei, Diploma de participare).

Taxa de participare:

Cuantumul plăţilor

Participare (CD)

150lei MD

Participare (CD, volum)

250lei MD


Taxa de participare va fi achitată direct la Contabilitatea IŞE sau prin transfer în lei:

§Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

§Cod fiscal 1011601000114

§Cont bancar 3359502

§Cont trezorerial 440115101263114

§Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

§Codul băncii TREZMD2X


Transferul în euro (la cursul curent):

§Beneficiary: MF-TT Chişinău-bugetul de stat, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

§Cod IBAN Eur: MD60BE000226440197830164

§Cont bancar 3359502

§Beneficiary Bank: Banca de Economii S.A., Branch no.1 Chisinau, Chisinau, Moldova

§SWIT Code: BECOMD2X609

§Correspodent Bank: Commerzbank G, Frankfurt am Main, Germany

§SWIT Code: COBADEFFX

§Correspodent Account: 400886819201


Opţiunea de achitare prin Western Union

RUDIINA

Republica Moldova, Mun. Chişinău, str. P. Zadnipru, nr. 7, ap. 135.


 • Taxa de participare nu acoperă costurile implicate în călătorie venit-întors şi sejur (masă şi cazare). Aceste cheltuieli vor fi suportate de participanţi.

Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de respectarea cerinţelor specificate, plata taxei de publicare şi onorarea termenului-limită de depunere a acestora.


Sunt invitaţi să participe cadrele didactice şi ştiinţifice din învăţământul preuniversitar și universitar, doctoranzii, masteranzii şi toţi care sunt interesaţi de tematica Simpozionului.

Lucrările Simpozionului se vor desfăşura în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, la adresa:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:
str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854; 
e-mail: stelaluca10@gmail.com

N.B.  INFORMAŢIA ULTERIOARĂ VA COMPLETA DETALIILE UTILE.